Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. — К. : Знання, 2008. — 303 с. — (Вища освіта XXI століття). Частина 2

8.3. Напрями підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми

Основними напрямами, які підвищують конкурентоспроможність туристичної компанії на національному ринку туризму, є:

— розширення пропозицій туристичної фірми (асортиментної політики), а саме: розробка екскурсійних турів;

— удосконалення просування туристичних послуг, а саме: розробка друкарського каталогу туристичної фірми;

— удосконалення збутової та цінової політики.

В умовах посилення конкурентної боротьби на українських ринках дедалі більша кількість підприємств звертає увагу на різні методи маркетингових досліджень, у тому числі й рекла

му з метою мінімізації витрат на пошук ефективних стратегій, які дають можливість міцно утримувати ринкові позиції та збільшувати обсяги збуту, зберігаючи при цьому наявних споживачів і залучаючи нових. Розробці методики планування варто приділяти більше уваги, оскільки саме вона впливає на результативність усіх проведених рекламних заходів.

Акцентування діяльності підприємства на потребах клієнтів і підвищенні ступеня лояльності клієнтів до фірми та її продукції спричинить необхідність серйозного перегляду маркетингової роботи з орієнтацією на нове розуміння ролі клієнта в ланцюжку взаємовідносин між компанією і споживачем.

До найважливіших маркетингових заходів, які вимагають удосконалення з метою підвищення конкурентоспроможності ТК “Сага”, належать:

— удосконалення збутової політики;

— налагодження зв’язків з корпоративними клієнтами;

— розширення роботи з турагентствами;

— удосконалення цінової політики.

На основі проведеного дослідження за допомогою SWOT- аналізу (табл. 8.3) можна виокремити основні чинники загроз і можливостей, сильні та слабкі сторони досліджуваного підприємства (на прикладі ТК “Сага”).

Таблица 8.3. SWOT-аналіз ТК “Сага” (м. Київ)

Сильні сторони фірмиСлабкі сторони фірми
Широкий асортимент туристич­них програм; ефективна реклама; велика частка ринку; обізнаний та кваліфікований персонал; якісний сервіс; імідж компанії;

уміння професійно вести конку­рентну боротьбу; наявність потреби в послугах фірми на споживчому ринку
Високі внутрішньофірмові витрати;

відсутність чіткої стратегії; низький рівень прибутковості; непродуктивна робота персо­налу;

високі щодо конкурентів витрати виробництва; відсутність фінансових і матеріальних ресурсів
Можливості фірмиЗагрози для фірми
Розширення асортименту; збільшення частки ринку; зменшення внутрішньофірмових витрат;

організація менеджменту в компанії;

удосконалення продуктивності використання сучасних техноло­гій (Інтернет);

обслуговування додаткових груп споживачів, вихід на новий ринок, розширення продуктової лінії
Вплив зовнішнього середовища; посилення конкурентної бо­ротьби;

нестабільність державної зовнішньої та внутрішньої політики;

плинність персоналу; зниження темпів зростання ринку;

несприятливі зміни в темпах зростання курсу валют; спад в економіці