Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

6.7. Облік фінансових доходів і витрат

6.7.1. Облік доходів і витрат від фінансових операцій

Торговельні підприємства займаються не тільки операційною, а й фінансовою діяльністю з метою отримання прибутку.

Якщо активи торговельного підприємства використовуються іншими сторонами, то дохід визнається у вигляді дивідендів, процентів, роялті.

При цьому дохід визнається, якщо:

• імовірне надходження економічних вигод, пов'язаних з такою операцією;

• дохід може бути достовірно оцінений. Такий дохід має визнаватися у такому порядку:

• проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами;

• роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;

• дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Для відображення фінансових доходів у бухгалтерському обліку використовується рахунок 73 "Інші фінансові доходи".

За кредитом рахунку 73 відображається визнання доходу, за дебетом - списання кредитового обороту на фінансові результати.

Облік ведеться у розрізі наступних субрахунків:

- 731 "Дивіденди одержані";

- 732 "Відсотки одержані";

- 733 "Інші доходи від фінансових операцій".

На субрахунку 731 "Дивіденди одержані" узагальнюються належні суми дивідендів від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.

На субрахунку 732 "Відсотки одержані" узагальнюються відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, крім тих, що обліковуються за рахунком 731, а також відсотки за здані у фінансову оренду необоротні активи.

На субрахунку 733 "Інші доходи від фінансових операцій" узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, які не знайшли відображення на субрахунках 731, 732.

До фінансових витрат відносяться витрати підприємства, пов'язані з залученням позикового капіталу.

Для відображення фінансових витрат в бухгалтерському обліку використовується рахунок 95 "Фінансові витрати".

За дебетом рахунку 95 відображаються суми визнаних витрат, за кредитом - списання дебетового обороту на фінансові результати.

Облік ведеться у розрізі наступних субрахунків:

- 951 "Відсотки за кредит";

- 952 "Інші фінансові витрати".

На субрахунку 951 "Відсотки за кредит" ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням і сплатою відсотків, процентів тощо за користування банківськими кредитами.

На субрахунку 952 "Інші фінансові витрати" ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.

Облік фінансових доходів і витрат діяльності торговельних підприємств та підприємств ресторанного господарства наведено в табл. 6.11.

Таблиця 6.11 Облік фінансових доходів і витрат

№ пор.Зміст операціїКореспонденція рахунківСума, грнПодатковий облік
ДебетКредитВаловий дохідВалові витрати
1Нараховані дивіденди за інвестиціями торговельного підприємства, яке є акціонером банку, в якому воно обслуговується3737311000
2Нараховані відсотки, що піддягають отриманню за облігаціями373732500500
3Нараховані відсотки за договорами фінансового лізингу373732500500
4Нарахування виплат у вигляді роялті373733500500
5Нараховано амортизацію дисконту за облігаціями143733500
6Зарахування дивідендів, відсотків та роялті на поточ­ний рахунок підприємства3113732500
7Списано інші фінансові дохо­ди на фінансовий результат737922550
8Нараховані відсотки за користування банківськими позиками951684300300
9Нараховані відсотки, що під­лягають виплаті за облігаціями952684200200
10Нараховані відсотки, що під­лягають оплаті за договорами фінансового лізингу952684500500
11Нараховано952143,3550
12амортизацію премії за облігаціями6842 311
13Списано фінансові витрати на фінансовий результат792951050
*Відповідно до Закону про оподаткування прибутку підприємств дивіденди оподатковуються у джерела виплати.

**3а дисконтними цінними паперами, емітованими платником податку, балансові збитки від їх розміщення відносяться до складу його валових витрат у податковий період, протягом якого відбулося погашення (викуп) таких цінних паперів (п.п. 7.9.3 Закону про оподаткування прибутку підприємств).

6.7.2. Облік доходів і втрат від участі в капіталі

Торговельні підприємства, які здійснюють фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, отримують доходи від фінансових інвестицій шляхом участі в капіталі.

Метод участі в капіталі — це метод, за яким балансова вартість фінансової інвестиції відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Дохід від участі в капіталі визначається на дату балансу на підставі фінансових звітів дочірніх, спільних та асоційованих підприємств, які складені на ту ж звітну дату, що і звіти інвестора.

Для відображення доходу від фінансових інвестицій за методом участі у капіталі в бухгалтерському обліку використовується рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі", за кредитом якого узагальнюється інформація про доходи від інвестицій, за дебетом - списання доходу на фінансові результати.

Для відображення втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, використовується рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі", за дебетом якого відображаються суми визнаних втрат, а за кредитом - списання в порядку закриття на фінансові результати.

Аналітичний облік доходів і втрат від участі в капіталі ведеться за кожним об'єктом інвестування.

Облік доходів і втрат торговельних підприємств та підприємств ресторанного господарства від участі в капіталі наведено в табл. 6.12.

Таблиця 6.12 Облік доходів і втрат від участі в капіталі

№ пор.Зміст операціїКореспонденція рахунківСума, грнПодатковий облік
ДебетКредитВаловий дохідВалові витрати
1Відображається частка інве­стора в чистому прибутку об'єкта інвестування за звітний період141722000
2Відображається частка інвестора в чистому збитку об'єкта інвестування961413000
3Відображено у складі фінан­сових результатів:

3.1) суму фінансових доходів від участі в капіталі;

3.2) суму фінансових втрат від участі в капіталі
72

792
792

96
2000

3000