Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

6.6. Облік інших доходів та витрат

Підприємства торгівлі та ресторанного господарства до інших Доходів відносять доходи, які виникають під час звичайної діяльності, але не пов'язані безпосередньо з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

До складу інших доходів, відповідно до П(С)БО-3 "Звіт про фінансові результати" відносяться доходи, які відображаються за кредитом відповідних субрахунків рахунку 74 "Інші доходи":

- 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій";

- 742 "Дохід від реалізації необоротних активів";

- 743 "Дохід від реалізації майнових комплексів";

- 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці";

- 745 "Дохід від безоплатно отриманих активів";

- 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

За дебетом рахунку 74 "Інші доходи" відображається:

• відповідна сума непрямих податків (ПДВ, акцизного збору та інших зборів та обов'язкових платежів;

• списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

До складу інших витрат відносяться витрати, які відображаються за дебетом відповідних субрахунків рахунку 97 "Інші витрати":

- 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій";

- 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів";

- 973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів";

- 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць";

- 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій";

- 976 "Списання необоротних активів";

- 977 "Інші витрати звичайної діяльності".

За кредитом рахунку 97 "Інші витрати" відображається списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

Характеристика субрахунків до рахунку 97 "Інші витрати" наведено в табл. 6.9.

Таблиця 6.9 Характеристика субрахунків до рахунку 97 "Інші витрати"

№субрахункаНазва субрахункаХарактеристика
971Собівартість реалізованих фінансових інвестиційВідображається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій
972Собівартість реалізованих необоротних активівВідображається балансова (залишкова) вартість реалізованих необоротних активів на дату їх реалізації, та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією
973Собівартість реалізованих майнових комплексівВідображається балансова (залишкова) вартість реалізованих майнових комплексів на дату їх реалізації та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією
974Втрати від неопераційних курсових різницьОбліковуються втрати за активами й зобов'язаннями неопераційної діяль­ності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти
975Уцінка необоротних активів і фінансових інвестиційВідображається сума знецінення (уцін­ки) необоротних активів і фінансових інвестицій
976Списання необоротних активівОбліковується залишкова вартість спи­саних необоротних активів і витрат, пов'язаних з їх ліквідацією
977Інші витрати звичайної діяльностіВідображаються інші витрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 "Інші витрати"
Підставою для відображення в бухгалтерському обліку операцій, які відносяться до інших витрат, є акти на списання необоротних активів, акти на уцінку необоротних активів і фінансових інвестицій, накладні, виписки банку, довідки та розрахунки бухгалтерії.

Аналітичний облік по рахунках 74 "Інші доходи" і 97 "Інші витрати" ведеться за статтями доходів і витрат.

Облік інших доходів і витрат діяльності торговельних підприємств та підприємств ресторанного господарства наведено в табл. 6.10.

Таблиця 6.10 Облік інших доходів і витрат

№ пор.Зміст операціїКореспонденція рахунківПодатковий облік
ДебетКредитСума, грнВаловий ДОХІДВалові витрати
1Реалізація фінансових інвестицій: 1.1) нараховано дохід від реалізації фінансових інвестицій;3777412000100
1.2) списана балансова вартість реалізованих
фінансових інвестицій971141900
2Реалізація необоротних активів: 2.1) дохід від реалізації основних засобів; 2.2) податкове зобов'язання з ПДВ; 2.3) списано нарахований знос; 2.4) списано залишкову вартість об'єкту основних засобів під час його вибуття у зв'язку з реалізацією377

742

131
742

641

10

10
24000

4000

2000

21000
1000 (об'єкт
3Реалізація цілісних майно­вих комплексів: 3.1) дохід від реалізації цілісних майнових комплексів; 3.2) списано нарахований знос цілісних майнових комплексів; 3.3) списана балансова (залишкова) вартість майнових комплексів377

131

973
743

10

10
60000

5000

55000
5000 (об'єкт 1гр.)
4Доходи та втрати від неопераційних курсових різниць: 4.1) дохід від переоцінки дебіторської заборгова­ності в іноземній валюті за нематеріальні активи; 4.2) відображено втрати від переоцінки заборго­ваності за достроковим кредитом в іноземній валюті377

974
744

502
50

100
-100
5Визнано дохід від42474525002500
Відображено суму уцінки основних засобів (якщо об'єкт раніше дооціню-вали, ця проводка здійс­нюється на суму переви­щення суми уцінки над сумою попередньої дооцінки)975101000
8Списання нематеріальних активів:

7.1) списано суму накопиченої амортизації нематеріальних активів;

7.2) списується залишкова . вартість нематеріальних активів у зв'язку з їх ліквідацією (безкоштовною передачею, нестачею або псуванням, невідпо-і відністю критеріям визнання активам)

Визнано інший дохід (від ліквідації основних засобів, оприбутковані матеріали)
133

976

20
12

12

746
1200

300

10
9Списано інші доходи на фінансові результати74793
10Списано інші витрати на фінансові результати79397