Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

6.5.Облік інших операційних доходів і витрат

Підприємства торгівлі отримують інші доходи від операційної діяльності, облік яких здійснюється на рахунку 71 "Інший операційний дохід" за наступними субрахунками:

- 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти";

- 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів";

- 713 "Дохід від операційної оренди активів";

- 714 "Дохід від операційної курсової різниці";

- 715 "Отримані штрафи, пеня, неустойка";

- 716 "Відшкодування раніше списаних активів";

- 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості";

- 718 "Дохід від безкоштовно отриманих оборотних активів";

- 719 "Інші доходи від операційної діяльності".

Визнані інші доходи від операційної діяльності зменшуються на суму непрямих податків у складі цих доходів, а чистий дохід списується на субрахунок 791 "Результат операційної діяльності".

Крім основних витрат (собівартість реалізованих товарів і готової продукції власного виробництва), адміністративних і збутових, у процесі господарської діяльності в торговельних підприємствах і підприємствах ресторанного господарства виникають й інші витрати, які відносяться до операційної діяльності. До таких витрат відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" відносяться:

витрати на дослідження та розробки відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи"; собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства); втрати від знецінення запасів; нестачі і втрати від псування цінностей; визнані штрафи, пені, неустойка;

витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення; інші витрати операційної діяльності.

Планом рахунків бухгалтерського обліку для обліку інших операційних витрат передбачено рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності", до якого відкриваються наступні субрахунки (табл.6.7).

Таблиця 6.7

Характеристика субрахунків до рахунка 94 "Інші витрати операційної діяльності"

№ субра-хункаНазва субрахункаХарактеристика
941Витрати на дослідження і розробкиВедеться облік витрат, пов'язаних з дослідженнями та розробками, що здійснює підприємство, якщо такі дослідження та розробки відповідають П(С)БО 8 "Нематеріальні активи"
942Собівартість реалізованої іноземної валютиВідображається балансова вартість реалізованої іноземної валюти на дату її реалізації
943Собівартість реалізованих виробничих запасівВедеться облік собівартості реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, відходів тощо)
944Сумнівні та безнадійні боргиУзагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість, яка є фінансовим акти­вом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, при­значеної для продажу), про суму списаної безнадійної заборгованості у разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів та про суму списаної безнадійної заборгованості щодо якої створення резерву сумнівних боргів непередбачено
945Втрати від опе­раційної курсо­вої різниціВедеться облік втрат за активами й зобов'язаннями операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти
946Втрати від зне­цінення запасівВедеться облік втрат, пов'язаних із знеціненням (уцінкою) запасів відповідно до П(С)БО 9 "Запаси"
947Нестачі і втрати від псування цінностейВедеться облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, що виявлені у процесі заго­тівлі, переробки, збереження, та реалізації, якщо на час встановлення нестачі винуватець не виявлений. Одночасно із списанням цінностей на витрати балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансо­вий рахунок 07 "Списані активи"
948Визнані штрафи, пені, неустойкиВедеться облік визнаних економічних санкцій за невико­нання підприємством законодавства та умов договорів
949Інші витрати операційної діяльностіУзагальнюється інформація про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 94
Облік інших витрат операційної діяльності відображається за дебетом рахунку 94, а списання на рахунок 79 "Фінансові результати" -за кредитом цього рахунку.

Інші витрати операційної діяльності відображаються в обліку на підставі документів: актів виконаних робіт та наданих послуг, виписок з поточних рахунків у національній та іноземній валютах і доданих до них документів, накладних, рахунків, актів на уцінку товарів, актів результатів інвентаризації товарів, довідок бухгалтерії, розрахунків бухгалтерії тощо.

Аналітичний облік по рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" ведеться за статтями витрат.

Облік інших доходів і витрат операційної діяльності торговель-

них підприємств та підприємств ресторанного господарства наведено в табл. 6.8.

Таблиця 6.8

Облік інших доходів і витрат операційної діяльності

торговельних підприємств та підприємств ресторанного

господарства

№ пор.Зміст операціїКореспонденція рахунківПодатковий облік
ДебетКредитСума, ірнВаловий ДохідВалові витрати і
1Відображено витрати поточного періоду у зв'язку з проведенням941685,50005000
досліджень та розробок13,20
інші
2Продаж іноземної валюти:
2.1) визнання доходу від продажу іноземної валюти;3117111400014000
2.2) списується балансова вартість реалізованої іноземної валюти;9423341410014100
2.3) комісійна винагорода банку9423117070
Реалізація виробничих запасів:
3.1) визнано дохід від реалізації виробничих запасів;37771260005000
3.2) податкове зобов'язання з ПДВ;7126411000п.5.9.
3.3) списано собівартість реалізованих виробничих запасів943204800Закону

про

прибуток
4оперативну оренду:
4.1) визнано дохід; 4.2) на суму ПДВ377

713
713

641
1200

200 .
1000
5Курсові різниці:

5.1) відображення доходу від операційної курсової різниці за кредиторською заборгова- ністю постачальникам за товари

5.2) відображення втрат (негативна курсова різниця), пов'язаних з перерахунком на дату балансу залишків каси в іноземній валюті у грошову одиницю України
632

945
714

38
500 10*
6Витрати по сумнівних боргах: 6.1) сформовано резерв сумнівних боргів на заборго-ваність, яка є фінансовим активом; 6.2) списана безнадійна заборгованість у разі недостатності суми нарахованого резерву944377100010
7Штрафи, пені, неустойки:

7.1) визнана боржником пеня за невиконання умов договору

7.2) нарахована пеня
3617,5200

500
500
88.1) первинної або переоціненої вартості товарів включено до витрат поточного періодусуму уцінки товарів

8.2) списано на витрати поточного періоду нестачі това­рів, якщо в момент виявлення такої нестачі винну особу не встановлено
946

947
28

128
600

500
9Сума нестачі, що підлягає відшкодуванню, якщо винуватця виявлено375716300**
10Інші операційні доходи та
витрати:
10.1) списання кредиторської
заборгованості, якщо термін
позовної давності закінчився;631,68571712001200
10.2) визнано дохід в сумі
отриманого цільового
фінансування після виконання
умов фінансування;487182000
10.3) визнано дохід в сумі
надлишків товарів, виявлених
при інвентаризації28719100100
Відображено у складі фінансових
результатів суму інших доходів
від операційної діяльності71791
11Відображено у складі
фінансових результатів суму
інших витрат операційної
діяльності79194
Відповідно до Закону про оподаткування прибутку підприємств заборгованість

іноземним постачальникам за товари, роботи та послуги в податковому

обліку не визнається заборгованістю з метою переоцінки балансової вартості.

Різниця між сумою, що підлягає відшкодуванню винуватцем і сумою збитку,

понесеного підприємством, підлягає перерахуванню до бюджету.