Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

6.4. Облік витрат операційної діяльності

До витрат операційної діяльності торговельного підприємства відосяться собівартість реалізованих товарів і готової продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.

Для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг призначений рахунок 90 "Собівартість реалізації", який має наступні субрахунки:

- 901 "Собівартість реалізованої готової продукції";

- 902 "Собівартість реалізованих товарів";

- 903 "Собівартість реалізованих робіт та послуг"

За дебетом субрахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" підприємства ресторанного господарства, які використовують "виробничий" метод обліку витрат, відображають фактичну собівартість реалізованої готової продукції яка визначається відповідно до П(С)БО 16 "Витрати", за кредитом - списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

За дебетом субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" торговельні підприємства та підприємства ресторанного господарства, які використовують "торговельний" метод обліку витрат, відображають фактичну собівартість реалізованих товарів (без торговельних націнок), яка визначається відповідно до П(С)БО 9 "Запаси", за кредитом - списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Облік собівартості реалізованої готової продукції та реалізованих товарів наведено в табл. 6.4.

Таблиця 6.4

Облік собівартості реалізованої готової продукції та реалізованих товарів

№ по порЗміст операціїКореспонденція рахунківСума, грнПодатковий облік
ДебетКредитВаловий дохідВалові витрати
1Відображено собівартість реалі­зованої готової продукції на підприємстві ресторанного господарства901263000*
2Списано собівартість реалізова­ної готової продукції на фінансовий результат7919013000
3Відображено собівартість реалізованих у звітному періоді:
- товарів підприємствами оптової торгівлі;9022811000*
- товарів підприємствами роздрібної торгівлі9022821000*
4Списано собівартість реалізо­ваних товарів на фінансовий результат7919022000
*До складу валових витрат вартість реалізованих товарів буде включена п.5.9 Закону про оподаткування прибутку підприємств.

Облік адміністративних витрат

Адміністративні витрати торговельних підприємств і Відомств ресторанного господарства обумовлені необхідністю організації та адміністрування господарської діяльності підприємства в цілому.

На рахунку 92 "Адміністративні витрати за дебетом відображаються визнані адміністративні витрати, за кредитом - списання на

рахунок 79 "Фінансові результати".

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати:

загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо); витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; цитрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

витрати на врегулювання спорів у судових органах; податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг); плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; інші витрати загальногосподарського призначення.

Адміністративні витрати відображаються в обліку на підставі документів: відомостей нарахування амортизації, розрахунково-платіжних відомостей, авансових звітів, актів виконаних робіт та наданих послуг, видаткових касових ордерів, накладних, рахунків довідок бухгалтерії, розрахунків бухгалтерії тощо.

Аналітичний облік по рахунку 92 "Адміністративні витрати" ведеться за статтями витрат.

Облік адміністративних витрат торговельних підприємств та підприємств ресторанного господарства наведено в табл. 6.5.

Таблиця 6.5

Облік адміністративних витрат торговельних підприємств та підприємств ресторанного господарства№ пор.Зміст операціїКореспонденція рахунківСума, гриПодатковий облік
ДебетКредитВаловий дохідВалові витрати
10Плата за послуги банку (розрахунково-касове обслуговування)92311275275
11Нараховано і оплачено послуги за проведений аудит92685

311
500

500
500
12Списані на фінансовий результат адміністративні витрати|7919272434
* На суму амортизації, нарахованої за правилами податкового обліку, змен-

шується сума оподаткованого прибутку.

**Вартість виробничих запасів і МШП включається до складу валових витрат

відповідно до п. 5.9 Закону про оподаткування прибутку підприємств. *** Витрати майбутніх періодів (наприклад, підписка на професійну пресу) віднесені до складу валових витрат за фактом першої події (у момент

передплати).

Облік витрат на збут

В умовах ринкової економіки проблеми збуту товарів набувають все більшого значення. Конкуренція на ринках збуту потребує визначення платоспроможного попиту на товари.

На рахунку 93 "Витрати на збут" за дебетом відображаються визнані витрати на збут, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

До витрат на збут у торговельних підприємствах і підприємствах ресторанного господарства відносяться такі витрати: витрати пакувальних матеріалів; витрати на ремонт тари;

оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, працівникам підрозділів, що забезпечують збут; витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); витрати на передпродажну підготовку товарів; витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; витрати на утримання основних засобів, інших матері&чьних необоротних активів, пов'язаних зі збутом готової продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення охорона);

витрати на транспортування, перевалку і страхування товарів, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням товарів відповідно до умов договору (базису) поставки;

витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; інші витрати, пов'язані зі збутом товарів, робіт, послуг.

Витрати на збут відображаються в обліку на підставі документів: розрахунково-платіжних відомостей, авансових звітів, актів виконаних робіт та наданих послуг, видаткових касових ордерів, накладних, рахунків, довідок бухгалтерії, розрахунків бухгалтерії тощо.

Аналітичний облік по рахунку 93 "Витрати на збут" ведеться за статтями витрат.

Облік витрат на збут торговельних підприємств та підприємств ресторанного господарства наведено в табл. 6.6.

Таблиця 6. б

Облік витрат на збут торговельних підприємств та підприємств ресторанного господарства

Зміст операціїКореспонденція рахунківПодатковий облік
ДебетКредитСума, грнВаловий дохідВалові витрати
1 Нарахування заробітної плати продавцям, працівникам відділу І збуту936611500015000
2 Відрахування на обов"язкове со-ціальне страхування продавцям, працівникам відділу збуту936557245724
3 Списана вартість пакувальних матеріалів9320540п. 5.9. Закону про прибуток
4 Витрати на відрядження персона-лу, пов'язаному зі збутом товарів9337213701370
5 Витрати із страхування ризиків транспортування товарів93685600600
6 Нараховано різним кредиторам за отримані послуги, пов'язані зі збутом товарів936852800028000
7 Витрати на рекламу93685900900
8 Списані на фінансовий результат витрати збуту7919352134