Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

3.2. Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари

Для придбання товару від постачальника підприємство роздрібної торгівлі укладає з ним договір купівлі-продажу (поставки). Основними його постачальниками є виробники товарів, підприємства оптової торгівлі, приватні підприємці тощо.

Договір купівлі-продажу (поставки) є основним правовим документом, який визначає права і обов'язки постачальника і покупця.

Якщо в договорі передбачена загальна сума поставки товарів, до них додатково складається специфікація, яка містить перелік товарів, їх кількість за кожним сортом, маркою, артикулом, ціну та якісні хактеристики товарів.

Для оприбуткування товарів необхідна наявність відповідних первинних документів на товари, які б підтверджували їх надходження від постачальника.

Товари відпускаються покупцям з території підприємства-постачальника тільки на основі довіреностей (типова форма М-2), підписаних керівником і головним бухгалтером роздрібного підриємства. Термін дії довіреності встановлюється залежно від Важливості отримання і вивезення товару, але не може перевищувати 30 днів.

Приймання товарів матеріально відповідальною особою на складі або безпосередньо на підприємстві роздрібної торгівлі здійснюється на основі товарно-транспортних накладних та накладних.

Рухунок-фактура виписується у випадку, коли покупець проводить попередню оплату за товари.

Перевезення вантажів автомобільним транспортом здійснюється за наявності належним чином оформленої товарно-транспортної накладної (ТТН) типової форми (№1-ТН) та дорожнього листа грузо-

вого автомобіля. Такий порядок характерний на всі види перевезень вантажів автомобільним транспортом незалежно від умов оплати і видів перевезень.

Якщо товар доставляється залізничним або водним транспортом, то оформлюється вантажна квитанція.

Для цілей обліку ПДВ торговельні підприємства отримують від постачальників податкові накладні, наявність яких дає право підприємству на отримання податкового кредиту. їх оформлення здійснюється відповідно до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПАУ № 165 від 30.05.97. На основі даних податкових накладних здійснюються записи у Реєстр отриманих та виданих податкових накладних, що використовується для цілей податкового обліку.

Детальне розкриття документального оформлення та оприбуткування товарів, а також правила приймання товарів наведено в розділі 2 на прикладі оптової торгівлі.

Для цілей фінансового обліку товарів і тари у роздрібній торгівлі передбачено: рахунок 28 "Товари", субрахунки: 281 "Товари на складі", 282 "Товари в торгівлі", 283 "Товари на комісії", 284 "Тара під товарами", 285 "Торгова націнка", а також позабалансовий рахунок 024 "Товари, прийняті на комісію". Порядок відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку передбачено Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291) або спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку (Наказ МФУ від 19.04.2001 р. № 186) та Інструкції щодо її використання. Облік операцій по надходженню товарів у фінансовому та податковому обліку наведено в табл. 3.4.

Приклад 1. За умовами договору передбачена наступна оплата за товари, тару та доставку.

Таблиця 3.4

Облік придбання товарів з наступною оплатоюпор.
Зміст операціїКореспонденція рахунківПодатковий облік
ДебетКредитСума, грнВалові доходиВалові витрати
1Оприбутковано товари згідно з накладною28263150000-50000
2Збільшено податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної постачальника64163110000-
3Включено в первісну вартість товарів витрати по доставці на підставі акта наданих послуг2826851250-1250
4Збільшено податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної перевізника641631250
5Відображена сума торгової націнки та ПДВ28228517500
6Оприбутковано тару284631500500
7Збільшено податковий кредит з ПДВ із вартості тари на підставі податкової накладної постачальника641631100
8Оплачено по безготівко­вому розрахунку товари, тару та доставку63131162100--
Приклад 2. За умовами договору передбачена попередня оплата за товари і доставку (табл. 3.5).

Таблиця 5.5

Облік придбання товарів у постачальника (платника ПДВ) за договором купівлі-нродажу (попередня оплата)

№пор.ОпераціїКореспонденція рахунківСума, грнВаловий дохідВалові витрати
ДебетКредит
1Перерахована з поточного рахунку постачальнику попередня оплата3713116000050000
2Збільшено податковий кредит з ПДВ при наявності податкової накладної постачальника64164410000-
3Оприбутковано товари згідно з накладною28263150000
4Відображено суму ПДВ, враховану в складі податкового кредиту за І датою оплати64463110000
5.До вартості товарів включено торгову націнку та ПДВ28228517500
6.Зараховано раніше перераховану попередню оплату63137160000--
Приклад 3. При прийманні товарів виявлена нестача товарів з вини постачальника на суму 1500 грн (табл. 3.6).

Таблиця 3.6

Облік придбання товарів з урахуванням нестачі при прийманні товарів

№ пор.ОпераціїКореспонденція рахунківСума, грнВаловий дохідВалові витрати
ДебетКредит
1Перерахована з поточного рахунку постачальнику попередня оплата37131160000-50000
2Збільшено податковий кредит з ПДВ при наявності податкової накладної постачальника64164410000-
3Оприбутковані товари, які фактично надійшли на підставі накладної постачальника й акта про встановлені розбіжності 50000 (згідно з накладною) -1500 (нестача) = 4850028263148500-1500
4До вартості товарів включено торгову націнку та ПДВ282

644
285

631
16975

9700
5Відображено суму ПДВ, виходячи з вартості товарів, що фактично надійшли
6Пред'явлено претензію постачальнику на суму нестачі з урахуванням ПДВ37463!1800-
7Здійснено залік авансу на вартість отриманих товарів63137158200
8Задоволена претензія шляхом сплати постачальником відповідної суми на поточний рахунок роздрібного підприємства3113741800-
9Сторнується зайзо нарахована сума податкового кредиту з ПДВ на підставі розрахуйку-корегування до податкової накладної641644300-
У разі задоволення претензії шляхом доставки товарів в обліку відображає 9 операцій (табл. 3.6) та додатково ще операції

10 і 11.

Таблиця 3.6.1

10Задоволена претензія шляхом доставки товарів (збільшення наступного постачання)2823741500-
11Відображено суму ПДВ по додатковій поставці644374300--
Надходження товарів на підприємства роздрібної торгівлі у якості статутного капіталу, придбання товарів по бартерному Договору, безкоштовне надходження товару та закупівля товарів у фізичних осіб здійснюється аналогічно підприємствам гуртової торгівлі (див. Розділ 2 "Облік товарних операцій в гуртовій торгівлі").

З метою контролю за зберіганням і рухом товарних запасів створюється система аналітичного обліку. Аналітичні рахунки ведуться матеріально відповідальними особами за групами товарів, за синтетичними рахунками і субрахунками бухгалтерського обліку. Рахунки аналітичного обліку використовуються для оцінки товарних

запасів, зіставлення з даними складського обліку, а також їх відп бідності результатам інвентаризації.

На підприємствах роздрібної торгівлі облік товарів ведеться у вартісному і кількісному вимірниках і в розрізах, які дозволяють цим підприємствам задовольняти їх інформаційні потреби. На підприємствах роздрібній торгівлі, де існують складські приміщення ведеться кількісно-сумовий облік товарних запасів. Варіанти обліку товарних запасів у місцях зберігання та бухгалтерії підприємства наведено в табл. 3.7.

Таблиця 3.7

Варіанти обліку товарів у місцях зберігання та бухгалтерії підприємства

ВаріантЗміст варіанта
СортовийНа підставі первинних документів на кожен вид товару відкривається картка аналітичного обліку, де їх обліковують у натуральному і грошовому вираженні
ПартіоннийПервинні документи групуються за партіями товарів і в кінці звітного періоду кінцеві дані по кожній партії заносять до оборотних відомостей
Після закінчення звітного періоду за цими варіантами обліку товарів складаються оборотні відомості аналітичного обліку в натуральному і грошовому виразі за кожним складом і кожним рахунком.