Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

3.1. Особливості роздрібної торгівлі та ціноутворення

В умовах ринкових відносин підприємства роздрібної торгівлі встановлюючи ціни продажу на товари враховують собівартість товарів, витрати підприємства, ціни на ринку товарів та послуг, платоспроможність покупців, пропозицію та попит на аналогічний

товар.

Для підприємств роздрібної торгівлі характерні деякі особливості, які не властиві іншим формам торгівлі та впливають на ціноутворення. Ці особливості наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 Основні особливості роздрібної торгівлі

Характерні особливості роздрібної торгівліїх характеристика
Споживачі товарівКінцевий споживач, тобто придбання товарів для власного (некомерційного) використання
Характер використання товарів споживачемДля особистого споживання або для виготовлення інших матеріальних та нематеріальних цінностей
Обсяги реачізації товарів одного і того ж найменування одному споживачуНевеликі*
Передача ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на товарУ момент передачі товару покупцю, що збігається з моментом отримання коштів
Порядок ціноутворенняВизначення ціни продажу (ціни реалізації) на основі розрахунку торгової націнки
* Такі обсяги законодавчо не визначено, тому підприємства визначають їх самостійно.

У роздрібній торгівлі найбільш прийнятною є оцінка товарів за цінами продажу (цінами реалізації), яка передбачена п. 22 П(С)БО 9 "Запаси" , що базується на обчисленні середнього відсотка торгової націнки товарів. Цей метод можуть застосовувати (якщо інші методи оцінки вибуття запасів не виправдані) підприємства, що мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торгова націнки. Для формування роздрібних цін (цін продажу) товару підприємства встановлюють торгові надбавки (націнки), призначені Для відшкодування витрат, пов'язаних з продажем товару та отриманням прибутку. Собівартість реалізованих товарів при цьому визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.

Рівень торгових націнок встановлюється підприємством самостійно і залежить від рівня операційних витрат, ринкових цін j прогнозованого рівня рентабельності. Порядок формування роздрібних цін наведено на рис. 3.1.Рис. 3.1. Алгоритм формування роздрібної ціни товару

У кінці місяця здійснюється розподіл торгової націнки між реалізованими товарами та залишком товарів.

Суму торгової націнки на реалізовані товари визначають як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів (Т) і середнього відсотка торгової націнки (С,%), що поділено на 100%:

ТН =(ТхС):100%.

Середній відсоток торгової націнки визначається діленням суми залишку торгових націнок на початок звітного місяця і торгових націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів.

Алгоритм розрахунку торгових націнок, віднесених до реалізованих товарів і залишку нереалізованих товарів, наведено в табл. 3.2.

Таблиця 3.2 Розрахунок розподілу торгових націнок

ПоказникиСума грн
1Залишок торгової націнки на початок місяця (сальдо субрахунку 285)23000
2Сума торгових націнок встановлена на товари, що надійшли за місяць (оборот за кредитом рахунку 285)70000
3Загальна сума торгових націнок (рядок 1-г рядок 2)93000
4Залишок товарів на початок місяця ( сальдо субрахунку 282)60000
5Надійшло товарів за місяць (оборот за дебетом рахунку 282)250000 п
6Загальна вартість товарів (рядок 4 - рядок 5)

Середній відсоток націнок (рядок 3 : рядок7 5), % 8:

Реалізовано товарів за місяць (оборот за кредитом субрахунку 702)
310000

30,0"

"І50000 "
9Сума торгової націнки на реалізовані товари (рядок 8 х рядок 7): 10045000
10Залишок товарів на кінець місяця (сальдо субрахунку 282 на кінець місяця)160 000
11Сума торгової націнки на нереалізовані товари (рядок 10 х рядок 7): 10048000
Згідно з п.9 П(С)БО 9 "Запаси" до первісної вартості товарів включається ціла низка витрат, серед яких значну питому вагу становлять транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ). Для обліку ТЗВ використовують субрахунок 289 "Транспортно-заготівельні витрати". Облік ТЗВ може здійснюватись двома способами.

Шляхом безпосереднього включення ТЗВ у собівартість придбаних товарів. При цьому при оприбуткуванні товарів суми ТЗВ розподіляються між конкретними одиницями товарів пропорційно кількості або вазі придбаних товарів. Проте для підприємств роздрібної торгівлі з характерним різноманітним асортиментом такий спосіб не використовується.

Шляхом обліку на окремому субрахунку загальної суми ТЗВ. У кінці місяця сума ТЗВ розподіляється між сумою залишку товарів на кінець місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць.

Розподіл транспортно-заготівельних витрат на підприємствах Роздрібної торгівлі, що застосовують оцінку товарів за цінами продажу та окремий субрахунок обліку ТЗВ наведено у табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Розподіл транспортно-заготівельних витрат на підприємствах роздрібної торгівлі

№ пор.Основні показникиСубрахунок 282 "Товари в торгівлі", тис. грнСубрахунок 289 "Транспортнозаготівельні витрати", тис. грнСубрахунок 285 "Торгова націнка", тис. грнПродажна вартість (гр.2.-гр.З).тис грн
1Залишок на початок місяця2272577252
2Надійшло за місяць46050160510
3Вибуло за місяць (витрачено, реалізовано та інше вибуття - природний убуток, нестача, псування, уцінка, безоплатна передача тощо)487*53168540
4Залишок на кінець місяця (р. 1+ р. 2- р. 3)2002269222
* Зменшення залишку на субрахунку 282 "Товари в торгівлі" відбулось на суму 487 тис. грн (168+319) унаслідок списання торгової націнки в кореспонденції з субрахунком 285 "Торгова націнка" на суму 168 тис. грн і купівельної вартості товарів у кореспонденції з субрахунком 902 "Собівартість реалізованих товарів" на суму 319 тис. грн.

Сума торгової націнки, що відноситься до реалізованих товарів (дебет субрахунку 282 "Товари в торгівлі", кредит субрахунку 285 "Торгова націнка" сторно), становить:

77 + 160/252 + 510 х 540= 168 тис. грн

Сума транспортно-заготівельних підприємств, що відноситься до реалізованих товарів (відображається за дебетом субрахунку 902. "Собівартість реалізованих товарів" і кредитом субрахунку 289 "Транспортно-заготівельні витрати"), становить:

25 + 50 252 + 510 х 540 = 53 тис. грн

Собівартість реалізованих товарів (дебет субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів", кредит субрахунку 282 "Товари в торгівлі") становить:

540-168-53=319 тис. грн.