Дурович А. П., Копанев А. С. Маркетинг в туризмі: Учеб. посібник / Під загальною ред. 3. М. Горбилевой.-Мн.: «Економпресс», 1998.-400 с.

5.2. Оцінка кон'юнктури ринку

Загальна мета дослідження ринку полягає у визначенні умов, при яких забезпечується найбільш повне задоволення попиту населення в туристських послуги і створюються передумови для ефективного їх збуту. Відповідно до цього першочерговим завданням вивчення ринку є оцінка поточного співвідношення попиту і пропозиції на туристичні послуги, тобто кон'юнктури ринку.

Кон'юнктура - економічна ситуація на ринку в певний момент часу як результат взаємодії факторів і умов, що визначають співвідношення попиту і пропозиції на туристичні послуги, а також рівень і динаміку цін на них.

У зв'язку з тим, що вивчення кон'юнктури пов'язане з поточним станом ринку, дослідження повинні бути орієнтовані перш за все на обгрунтування комерційних рішень, що приймаються на рівні підприємства, коли в основному здійснюється аналіз кон'юнктури туристських ринків. Однак при цьому слід брати до увагу загальну взаємозв'язок явищ економічного життя. Це означає, що вивчення будь-якого туристського ринку не можна проводити ізольовано, поза зв'язком з загальногосподарської кон'юнктури і загальним станом справ в галузі.

Кон'юнктура туристичного ринку формується і розвивається під впливом багатьох факторів, серед яких особливо слід виділити економічні, політичні, соціальні, науково-технічні та ін При цьому основна складність полягає не в тому, щоб визначити коло факторів її формування. Найважливіше завдання будь-якого дослідження кон'юнктури, від успіху вирішення якої залежить не тільки глибина охоплення і грунтовність аналізу, але і точність і правильність прогнозу, складається у встановленні значущості, сили впливу окремих факторів на формування кон'юнктури, у виявленні провідних, визначальних кон'юнктуру факторів у кожен окремий момент і на найближчу перспективу. Успішне вирішення цього завдання може бути досягнуто лише в тому випадку, якщо дослідження буде вестися з урахуванням всіх нових явищ і процесів, що протікають на ринку.

Кон'юнктуру туристичного ринку характеризують: співвідношення попиту та пропозиції туристських послуг; рівень цін;

стан конкуренції та бар'єри для входу на ринок, ступінь державного регулювання даного ринку; комерційні умови реалізації туристичних послуг; наявність сезонних коливань попиту та інші параметри. Основні методичні вимоги до оцінки кон'юнктури полягають у наступному:

облік загального взаємозв'язку явищ економічного життя;

тенденції розвитку кон'юнктури на одних ринках не можна механічно переносити на інші, навіть суміжні туристські ринки;

нестійкість кон'юнктури, відсутність стабільності на ринках викликає необхідність забезпечення постійного та безперервного спостереження за ринками;

вивчення кон'юнктури туристського ринку повинне здійснюватися в певній послідовності (рис. 5.2.).

Рис. 5.2. Етапи дослідження кон'юнктури туристського ринку:На підготовчому етапі визначається об'єкт вивчення, основні показники кон'юнктури, коло джерел необхідної інформації.

Поточне спостереження за розвитком кон'юнктури передбачає збір, зберігання, перевірку, коригування, систе-

матизацію і первинну обробку одержуваних даних про стан досліджуваного ринку.

Мета аналізу кон'юнктурної інформації - виявлення закономірностей і тенденцій формування кон'юнктури досліджуваного ринку.

При вивченні кон'юнктури туристського ринку ставиться завдання не тільки визначення його стану в той чи інший момент, а й передбачення ймовірного характеру подальшого його розвитку. Кон'юнктурний прогноз дає оцінку перспектив розвитку ринку і є основою для вироблення стратегії і тактики діяльності підприємства. Якість прогнозу визначається, головним чином, тим, наскільки глибоко і комплексно проведені аналіз і оцінка факторів формування та розвитку кон'юнктури.