Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

14.2. Аналітичний облік товарів і тари в бухгалтерії підприємств (об'єднань) ресторанного господарства

Для аналітичного обліку руху товарів, продуктів і тари на підприємствах (закладах) ресторанного господарства споживчої кооперації застосовують журнал К-4 (Додаток 47). Зазначений журнал ведеться в розрізі структурних підрозділів на особових рахунках матеріально-відповідальних осіб підприємства.

У журналі К-4 записи здійснюються на аналітичних рахунках матеріально-відповідальних осіб на підставі перевірених, затверджених і оброблених товарно-грошових звітів та доданих до них первинних документів.

Суми транспортно-заготівельних витрат записуються також на підставі товарно-грошових та інших звітів і розрахунків розподілу цих витрат, що складаються в бухгалтерії.

Під час обробки товарно-грошових та інших звітів структурних підрозділів та підприємств ресторанного господарства суми з надходження чи вибуття товарів необхідно відображати у графах за кореспондуючими рахунками окремо від сум надходження чи вибуття

тари.

Кожна сторінка журналу К-4 мас такі розділи:

- Дт рахунка 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства»;

- Kт рахунка 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства»;

- Залишки — сальдо товарів і тари;

- Дт рахунка 284.3 «Тара в закладах ресторанного господарства»;

- Kт рахунка 284.3 «Тара в закладах ресторанного

господарства»;

- Kт рахунка 702.3 «Дохід від реалізації тоаарів і продуктів у ресторанному господарстві»;

- Kт рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками».

Записи у журнал К-4 розпочинають із занесення у відповідні графи залишків товарів та залишків тари на особові рахунки матеріально-відповідальних осіб.

Залишки товарів та залишки тари на початок звітного періоду записуються у першому рядку, а на кінець звітного періоду — у наступному рядку у відповідній графі після останнього запису оборотів даного особового рахунка.

Підсумкові дані кожного звіту матеріально-відповідальної особи підприємства ресторанного господарства записуються в одному рядку відповідного аналітичного рахунка. Так, перший звіт за звітний період записується у першому рядку, другий -— у другому і т.д.

Підсумок кожного рядка журналу К-4 за дебетом рахунків 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства» та 284.3 «Тара в закладах ресторанного господарства» має дорівнювати підсумку

оприбуткованих товарів за звітом матеріально-відповідальної особи, а підсумок за кредитом рахунків 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства» та 284.3 «Тара в закладах ресторанного господарства» — підсумку вибуття товарів і тари.

У розділі «Кредит рахунка 702.3 «Дохід від реалізації товарів і продуктів у ресторанному господарстві» відображається вартість реалізованих товарів, продуктів за кінцевими продажними цінами ресторанного господарства (роздрібний товарооборот ресторанного господарства).

Підприємства ресторанного господарства самостійно визначають кінцеві продажні ціни на продукцію власного виробництва і на куповані товари, які реалізуються через буфети. В окремій колонці даного розділу відображається товарооборот з реалізації продукції власного виробництва.

У розділі «Кредит рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» відображають суми податкового кредиту, претензій, втрат товарів та продуктів у дорозі тощо.

Після запису останніх звітів підраховуються підсумки за всіма колонками журналу К-4 на аналітичних рахунках матеріально-відповідальних осіб за винятком колонок розділу «Залишки товарів і тари». Підраховані суми записуються у рядку «Разом».

З метою отримання узагальненої інформації про рух та залишки товарів і тари в цілому по підприємству використовується окрема сторінка журналу К-4. Потім здійснюється арифметична перевірка залишків товарів і тари на кінець місяця. Необхідною умовою під час узагальнення інформації є звірка зустрічних сум із записами в інших журналах. За даними журналу К-4 за звітний місяць складається зведений журнал К-4 (Додаток 48).

- На підставі зведених даних журналу К-4 складають меморіальні ордери:

- за дебетом рахунків 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства» та 284.3 «Тара в закладах ресторанного господарства» з кредита різних рахунків за винятком кредита рахунків 281.1 «Товари в оптовій торгівлі», 284.1 «Тара в

оптовій торгівлі», 282.2 «Товари в роздрібній торгівлі» та 284.2 «Тара в роздрібній торгівлі»;

- за кредитом рахунків 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства» та 284.3 «Тара в закладах ресторанного господарства» у дебет різних рахунків за винятком сум, які записані на дебеті рахунків 281.1 «Товари в оптовій торгівлі», 284.1 «Тара в оптовій торгівлі», 282.2 «Товари в роздрібній торгівлі» та 284.2 «Тара в роздрібній торгівлі», 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства» та 284.3 «Тара в закладах ресторанного господарства»;

- за кредитом рахунка 702.3 «Дохід від реалізації товарів і продуктів у ресторанному господарстві» у дебет різних рахунків за винятком сум, які відображе)п за дебетом рахунків ЗО «Каса»,

31 «Рахунки в банках»;

- за кредитом рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і

підрядниками».

Меморіальні ордери, які складені за зведеним журналом К-4 підлягають запису у реєстраційний журнал К-40 та у головну книгу К-41.