Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

9.2. Аналітичний облік товарів і тари в бухгалтерії роздрібного торгового підприємства

Для обліку товарів (тари) у роздрібному торговому підприємстві споживчої кооперації використовують субрахунок 282.2 «Товари в роздрібній торгівлі» та субрахунок 284.2 «Тара в роздрібній торгівлі». Аналітичний облік товарів ведеться за продажними (роздрібними) цінами, а тари — за цінами постачальників у журналі № К-3 (Додаток 32).

У журналі № К-3 записи здійснюються за кожною матеріально-відповідальною особою, а при бригадній відповідальності відкривають окремі аналітичні рахунки для кожної бригади. Крім того, відкривається аналітичний рахунок для обліку транспортно-заготівельних витрат (субрахунок 289.2 «Транспортно-заготівельні витрати роздрібних торговельних підприємств»).

Записи у журналі № К-3 здійснюються на підставі перевірених, затверджених і оброблених товарно-грошових звітів і доданих до них первинних документів.

У бухгалтерії роздрібного підприємства, окрім журналу К-3, складається оборотна відомість за рахунками натурально-вартісного обліку (Додаток 39).

Під час обробки товарно-грошових звітів суми надходження товарів необхідно записувати окремо від сум надходження тари за кореспондуючими рахунками в окремих графах. Для відображення сум транспортно-заготівельних витрат, податкового кредиту та інших сум, які не включаються до вартості товарів (тари), використовуються дві-три графи товарно-грошового звіту, залежно від кількості господарських операцій.

У видатковій частині товарно-грошових звітів всі суми групують за наступними розділами:

- кредит субрахунки 282.2 «Товари в роздрібній торгівлі» і субрахунки 284.2 «Тара в роздрібній торгівлі»;

- кредит субрахунка 702.2 «Дохід від реалізації товарів в роздрібній торгівлі».

У розділі «Кредит субрахунка 282.2 «Товари в роздрібній торгівлі» відображаються суми вибуття товарів і в окремих розділах кредит субрахунка 284.2 «Тара в роздрібній торгівлі» за кореспондуючими рахунками.

У розділі «Кредит субрахунка 702.2 «Дохід від реалізації товарів в роздрібній торгівлі» відображають операції з продажу товарів окремо за готівку і окремо за безготівковим розрахунком (роздрібний товарооборот).

Останні дві графи видаткової частини товарно-грошового звіту призначаються для запису довідкових сум продажу товарів, звільнених від оподаткування і продажу продукції власного виробництва підприємств ресторанного господарства, що обліковуються у загальній сумі роздрібного товарообороту (доходу від реалізації).

Достовірність записів сум роздрібного товарообороту у товарно-грошовому звіті і правильність кореспонденції рахунків підтверджується підписом головного бухгалтера.

У журналі № К-3 записи сум надходження та вибуття товарів (тари) в роздрібній торгівлі групуються в розділах:

Дебет субрахунка 282.2 «Товари в роздрібній торгівлі» з кредиту рахунків (субрахунків);

Кредит субрахунка 282.2 «Товари в роздрібній торгівлі» з кредиту рахунків (субрахунків);

Залишок— сальдо (товари, тара);

Дебет субрахунка 284.2 «Тара в роздрібній торгівлі» з кредиту рахунків (субрахунків);

Кредит субрахунка 284.2 «Тара в роздрібній торгівлі» в дебет рахунків (субрахунків);

Кредит субрахунка 702.2 «Дохід від реалізації товарів в роздрібній торгівлі» у дебет рахунків (субрахунків);

Кредит рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» у дебет різних рахунків.

Залишки товарів та залишки тари на аналітичних рахунках матеріально-відповідальних осіб записуються у першому рядку, а на кінець звітного періоду — у наступному рядку після останнього звіту. Підсумкові дані кожного товарно-грошового звіту записуються в одному рядку відповідного особового рахунка. Так, перший товарно-грошовий звіт за звітний період записується у першому рядку, другий у другому і т. д. Підсумок кожного рядка журналу за дебетом має дорівнювати підсумку оприбуткованих товарів (тари) за звітом матеріально-відповідальної особи, а підсумок рядка журналу за кредитом — підсумку вибуття товарів (тари). Правильність зроблених записів [визначається арифметичним способом: до залишку товарів (тари) у графі «Товари» («Тара») на початок періоду додається сума графи «Разом за дебетом» і віднімається сума графи «Разом за кредитом». Одержаний результат має дорівнювати залишку товарів (тара) у графі «Товари» («Тара») на кінець звітного періоду.

В графах розділу «Дохід від реалізації товарів (кредит субрахунка

702 «Дохід від реалізації товарів») записуються операції, суми яких

складають роздрібний товарооборот за готівку і за безготівковим

розрахунком.

До роздрібного товарообороту відносять господарські операції, що відображаються на рахунках бухгалтерського обліку за кредитом субрахунка 702 «Дохід від реалізації товарів» і дебетом рахунків (субрахунків): 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках»; 333 «Грошові кошти в дорозі»; 282.4 «Товари у заготівлях»; 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» (безготівкові розрахунки); та інші.

Останні три графи журналу № К-3 використовуються для запису сум за кредитом рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» і дебетом рахунків (субрахунків): 64 «Розрахунки за податками і платежами» — на суму податкового кредиту; 374 «Розрахунки за претензіями» — на суми претензій до постачальників або транспортних

підприємств тощо.

Аналітичні рахунки матеріально-відповідальних осіб відкриваються на місяць або на рік. В організаціях з невеликою кількістю роздрібних підприємств (структурних підрозділів) особові рахунки, як правило, відкривають на місяць, а в організаціях з великою кількістю роздрібних підприємств доцільно відкривати рахунки на рік.

При відкритті аналітичних рахунків у журналі на місяць на всіх сторінках у вільних графах повинні бути записані однакові коди кореспондуючих рахунків (субрахунків).

У кінці місяця підраховуються підсумки граф журналу за аналітичними рахунками кожної матеріально-відповідальної особи, за винятком граф розділу «Залишок-сальдо». Суми записують у рядку «Разом».

Підсумки оборотів за особовими рахунками матеріально-відповідальних осіб записують у зведений журнал № К-3 (Додаток 33). У зведеному журналі замість граф «Дата» і «№ звіту, документа» передбачена графа «Назва і номер підприємства». Для кожного підприємства у цьому журналі відводиться один рядок, у який записуються підсумки оборотів і залишки з усіх аналітичних рахунків матеріально-відповідальних осіб та визначену загальну суму оборотів і залишків рахунка 28 «Товари», субрахунків 282.2 «Товари в роздрібній торгівлі» та 284.2 «Тара в роздрібній торгівлі».

За підсумками журналу № К-3 (зведеного) складають наступні меморіальні ордери (Додаток 34):

- дебет рахунка 28 «Товари», субрахунки 282.2 «Товари в роздрібній торгівлі» та 284.2 «Тара в роздрібній торгівлі» з кредиту різних рахунків (субрахунків) за винятком кредиту субрахунків 281.1 «Товари в оптовій торгівлі» та 284.1 «Тара в оптовій торгівлі»;

- кредит рахунка 28 «Товари», субрахунки 282.2 «Товари в роздрібній торгівлі» та 284.2 «Тара в роздрібній торгівлі» у дебет різних рахунків (субрахунків) за винятком сум, записаних на дебеті субрахунків 281.1 «Товари в оптовій торгівлі» та 284.1 «Тара в оптовій торгівлі» 282.2 «Товари в роздрібній торгівлі» та 284.2 «Тара в роздрібній торгівлі»;

- кредит рахунка 70 «Дохід від реалізації», субрахунок 702.2 «Дохід від реалізації товарів у роздрібній торгівлі» у дебет різних рахунків (субрахунків) за винятком сум, відображених за дебетом рахунків ЗО «Каса», 31 «Рахунки в банках»;

- кредит рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» у дебет різних рахунків (субрахунків).

Меморіальні ордери заносять у реєстраційний журнал (Додаток 38) та відображають у головній книзі (Додаток 40).