Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

9.1. Порядок складання та бухгалтерського опрацювання звітів матеріально-відповідальних осіб

Матеріально-відповідальні особи роздрібних торгових підприємств (завідуючі магазинами, бригадири, завідуючі відділами) повинні у визначені терміни складати звіти про рух товарів і тари. Форми звітів, порядок їх складання, приймання і затвердження визначені у «Правилах оформлення товарів і готівки у підприємствах, організаціях, об'єднаннях системи Центральної спілки споживчих товариств (Укоопспілки)», затверджених постановою правління Укоопспілки № 153 від 18.09.97 р. (із змінами).

Якщо торговельне підприємство має можливість розмежувати матеріальну відповідальність за товари і грошові кошти, тоді складають окремо товарний звіт (за формою товарно-грошового) і касовий звіт.

Згідно з Правилами оформлення і обліку товарів та готівки у підприємствах, організаціях, (об'єднаннях) системи Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки), підприємства роздрібної торгівлі повинні подавати фінансовому органу місцевої державної виконавчої влади за місцем реєстрації заяву у двох примірниках та необхідну кількість пронумерованих бланків товарно-грошових звітів (з однаковим номером на кожні два примірники) для їх реєстрації. Кожен бланк повинен бути проштампований фінансовим органом; про використання бланків товарно-грошових звітів підприємство щокварталу інформує фінансовий орган.

Після використання звітів у книзі їх обліку роблять відповідну відмітку.

Товарно-грошовий звіт містить показники про виконання роздрібного

товарообороту, місячні завдання з товарообороту, норматив товарних

залишків, які широко використовуються іншими службами підприємства

(Додаток 31).

Матеріально-відповідальні особи подають товарно-грошові звіти у бухгалтерію з усіма документами, що підтверджують рух товарів, готівки і тари за звітний період.

Звітний період і терміни подання звітів встановлюються правлінням (керівником) кооперативної організації. За умови близького місцезнаходження торгового підприємства від адміністрації (бухгалтерії)

кооперативного підприємства звіти повинні подаватися щоденно (1 раз у 3 дні). В інших випадках для подання звітності встановлено такі терміни:

- з 1-го до 7-го числа місяця; - з 1-го до 15-го числа;

- з 16-го до 23-го числа;

- з 24-го до останнього числа місяця включно.

Якщо у звітному періоді на торговому підприємстві проводилася інвентаризація і її терміни не співпадали зі звітними, то матеріально-відповідальна особа складає два звіти (1-й —з початку звітного періоду до початку інвентаризації; 2-й — віддати інвентаризації до кінця звітного періоду).

Правління (керівник) кооперативної організації (підприємства) за пропозицією головного бухгалтера може встановлювати для кожної матеріально-відповідальної особи конкретні терміни подання товарно-грошових звітів.

За своєю структурою товарно-грошовий звіт складається з титульної частини (розділу про рух товарів і тари у сумі) та зворотного боку, на якому розміщена відомість про рух тари у кількісно-сумовому вираженні.

У титульній частині товарно-грошового звіту відображають назву організації, № підприємства, № звіту, звітний період, дані про матеріально-відповідальну особу, завдання з товарообороту.

У розділі про рух товарів і тари у сумовому виразі матеріально-відповідальні особи зазначають залишки товарів і тари на початок звітного періоду; надходження товарів і тари за первинними документами із зазначенням джерел надходження. Дані про реалізацію і вибуття товарів і тари записують внизу розділу, починаючи з нижнього рядка доверху.

Окремими рядками у цьому розділі виділяють підсумки з надходження і вибуття цінностей, а також визначають залишок на кінець звітного періоду.

Відомість руху тари ведуть за найменуваннями і характеристиками тари, за цінами, кількістю і сумою. Окремими колонками виділяють сальдо на початок періоду, надходження, вибуття, сальдо кінцеве. Підсумки цих колонок у сумі звіряють з такими ж показниками титульної частини звіту.

Окремим розділом у товарно-грошовому звіті виділяють колонки для бухгалтерського опрацювання документів. Слід зазначити, що суми з видаткової частини групують за видами товарообороту.

Товарно-грошовий звіт складається у 2-х примірниках. Перший примірник із прикладеними документами здається у бухгалтерію; другий — із підписом бухгалтера повертається матеріально-відповідальній особі.