Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

8.3. Документальне оформлення, синтетичний та аналітичний облік торгової націнки у роздрібних підприємствах

Основним джерелом формування доходу від реалізації товарів роздрібними торговими підприємствами є торгова націнка.

Торгова націнка — це частина вартості товарів, яка призначена для відшкодування торговому підприємству витрат з реалізації та утворення певного рівня рентабельності.

У склад торгової націнки також відносять суму ПДВ, що відноситься до купівельної вартості товару.

Документування торгової націнки здійснюється у момент надходження товарів, під час їх реалізації із наданням знижки покупцям, під час списання (уцінки) товарів.

Реалізована торгова націнка протягом місяця не відображається і тому виникає необхідність у її визначенні за результатами звітного місяця. Методика розрахунку реалізованої торгової націнки передбачена П(С)БО 9 «Запаси» у зв'язку із застосуванням роздрібними підприємствами методу визначення собівартості — ціни продажу.

Оцінка за цінами продажу базується на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього відсотка торгової націнки товарів. Цей метод можуть застосовувати (якщо інші методи оцінки вибуття запасів не виправдані) підприємства, що мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торгової націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торгової націнки на ці товари. З метою визначення суми реалізованої торгової націнки на підприємстві складають розрахунок (Додаток 36):де 285.2С — початкове сальдо торгових націнок на pax. 285.2;

285.2(Кт) — оборот з надходження (за Кт pax. 285.2) за місяць;

285.2 (Дт)— вибуття націнок у зв'язку із товарними втратами, уцінкою, псуванням (окрім торгових знижок) та безоплатною передачею;

282.2С — початкове сальдо товарів за обліковими цінами;

282.2 (Дт) — оборот з надходження товарів за місяць (за Дт);

282.2 (Кт) — оборот з вибуття товарів у зв'язку з псуванням, уцінкою, втратами, нестачами, безоплатною передачею (інше вибуття).

2) сума торгової націнки, що відноситься до реалізованих товарів = (сума вибуття товарів за місяць (реалізації) з урахуванням іншого вибуття х середній % ТН): 100.

Розрахунок підлягає фіксуванню у зведений меморіальний ордер (Додаток 37).

Під час передавання торгової націнки роздрібними підприємствами іншим галузям, які знаходяться на спільному балансі, середній % торгової націнки перераховують у торгову знижку. За цим розміром торгової знижки та з урахуванням обсягів внутрішнього переміщення товарів за продажними цінами визначають суму торгової націнки, яка підлягає передачі іншим галузям.

Фінансовий облік торгових націнок ведуть на контрактивному рахунку 285.2 «Торгова націнка на товари в роздрібній торгівлі»:

За кредитом цього рахунку відображається сума нарахованих торгових націнок за звітний період під час надходження товарів:

Дт 282.2 «Товари в роздрібній торгівлі»;

Кт 285.2 «Торгова націнка на товари в роздрібній торгівлі».

Надання торгових знижок покупцям буде відображатися:

Дт 285.2 «Торгова націнка на товари в роздрібній торгівлі»;

Кт 282.2 «Товари в роздрібній торгівлі».

Зменшення торгових націнок за операціями з іншого вибуття товарів буде відображатися подібним записом. Сума реалізованої торгової націнки за звітний місяць, яка визначена за складеним розрахунком буде встановлювати собівартість реалізованих товарів проведенням (методом

«сторно»):

Дт 902.2 «Собівартість реалізованих товарів у роздрібній

торгівлі»; ' Кт 285.2 «Торгова націнка на товари в роздрібній торгівлі».

Цей запис виправданий тим, що підприємства роздрібної торгівлі протягом місяця списують на рахунку 902.2 вартість товарів за цінами продажу. Тому у кінці місяця виникає необхідність визначення на рахунку 902.2 собівартості проданих за місяць товарів.

Із застосуванням кооперативними підприємствами книжково-журнальної форми обліку аналітичний облік за рахунком 285.2 ведуть у книзі форми № К-39 (Додаток 35). Підставою для записів у книзі є меморіальні ордери та додані до них документи, розрахунки. З цією метою у К-39 за Дт рахунку 285.2 можуть відкривати такі статті: «Націнка на товари, пов'язані з наданням торгової

знижки»;

«Націнка у зв 'язку з іншим вибуттям товарів»;

За Кт рахунку 285.2:

«Націнка на товари, які надійшли від постачальника»; «Націнка на товари, які надійшли від власних підприємств»; «ПДВ з товарів»; «ПДВ з націнки»; «Реалізована торгова націнка».

У кінці місяця визначають обороти за Дт і Кт рахунка 285.2 та сальдо на кінець місяця, яке за своєю суттю означає суму торгових націнок на

залишок нереалізованих товарів. У балансі за рядком 140 «Товари» сума залишку товарів станом на певну звітну дату відображається без суми торгових націнок.