Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

4.2. Звітність матеріально-відповідальних осіб

«Звіт про рух товарів і тари на складі» є зведеним документом, який складають матеріально-відповідальні особи за звітний період (Додаток 17). Звітний період та термін подання звітів визначається керівником оптового підприємства залежно від потреб в інформації та обсягів господарської діяльності (щоденно або 1 раз на 3 дні).

Звіт складає матеріально-відповідальна особа або бригадир (при бригадній матеріальній відповідальності). Матеріально -відповідальна

особа заповнює спочатку загальні реквізити звіту (назва організації, підприємства, номер звіту, дата звітного періоду). Звіт складається з двох розділів:

1 — «Надходження»;

2 — «Вибуття».

Матеріально-відповідальні особи заповнюють графи про номери і дати документів, «від кого отримано», «кому відвантажено» і суми

товарів і тари.

У кінці звітного періоду підраховують підсумки за розділами окремо «Товарів» і «Тари» та визначають залишки товарів і тари. Після цього матеріально-відповідальна особа проставляє кількість прибуткових і видаткових документів, дату складання і підпис.

Слід вказати, що звіт складають у двох примірниках і подають в бухгалтерію разом з прикладеними первинними документами, які засвідчують господарські операції.

В бухгалтерії здійснюється приймання звіту та перевірка за суттю, з формального, арифметичного та логічного боку.

За суттю перевіряють відповідність господарських операцій і

первинних документів.

Арифметична перевірка проводиться з метою підтвердження записаних сум у первинних документах.

З формального боку бухгалтер проглядає заповнення всіх реквізитів звіту, відповідність дати документів звітного періоду.

Після приймання звіту бухгалтер, на якого покладені такі обов'язки, проставляє дату приймання і свій підпис та один примірник звіту повертає матеріально-відповідальній особі. Потім бухгалтер розпочинає бухгалтерське опрацювання звіту.

Так, на підставі кожного первинного документа проставляють кореспонденції бухгалтерських рахунків.

Згруповані суми за кореспондуючими рахунками за кожним товарним документом, показники товарообороту, транспортно-заготівельні витрати, суми ПДВ, претензії записують у відповідні колонки звіту про рух товарів і тари на складі.

Запис сум з надходження товарів і тари за кореспондуючими рахунками здійснюються у прибутковій частині звіту, Крім того, тут зазначають суми за кредитом рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками».

У видатковій частині звіту окрім кореспондуючих рахунків за кредитом рахунка 281.1 «Товари в оптовій торгівлі», проставляють суми оптового товарообороту, виходячи із сум реалізації товарів покупцям.

Після рознесення даних з кожного первинного документа, бухгалтер підраховує підсумки за кожним кореспондуючим рахунком. Загальні підсумки звіряються з підсумками товарів і тари з надходження товарів і тари, які підраховані матеріально-відповідальною особою.

Після бухгалтерського опрацювання звіту він затверджується керівником і підписується головним бухгалтером оптового підприємства.