Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

1.2. Принципи організації обліку та особливості його побудови на кооперативних підприємствах

Ведення бухгалтерського обліку у системі споживчої кооперації здійснюється згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (Додаток І). Цим Законом визначені принципи, організація бухгалтерського обліку, порядок складання і подання фінансової звітності.

Метою бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який здійснює кооперативне підприємство. Окремі підприємства споживчої кооперації ведуть облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності.

Основними завданнями бухгалтерського обліку у споживчій кооперації є:

1. контроль за станом майна, виконанням зобов'язань, використанням фінансових ресурсів;

2. запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності;

3. формування повної, достовірної, правдивої інформації про діяльність підприємства, яка необхідна для ефективного управління:

4. надання інформації як внутрішнім користувачам, так і зовнішнім (інвесторам, кредиторам, органам державної податкової служби) для здійснення управління бізнесом.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік і звітність підприємства будуються на принципах обачності, повного висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і зитрат, превалювання сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості, періодичності, єдиного грошового вимірника.

Питання організації обліку належать до компетенції самого кооперативного підприємства. Підприємство самостійно обирає форми організації бухгалтерського обліку. Господарюючі суб'єкти споживчої

кооперації на початку фінансово-господарського року визначають облікову політику, яка затверджується наказом керівника.

Кооперативні підприємства самостійно:

- обирають форму бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей своєї діяльності;

- розробляють системи і форми управлінського обліку, звітності і контролю господарських операцій;

- визначають права працівників на підписи документів;

- затверджують правила документообігу, додаткову систему рахунків та реєстрів аналітичного обліку:

- виділяють на окремий баланс госпрозрахункові відокремлені підрозділи, які можуть вести бухгалтерський облік із наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

У практиці роботи підприємств споживчої кооперації склалися такі форми організації бухгалтерського обліку:

централізована;

децентралізована;

комбінована.

З використанням централізованої форми організації бухгалтерського обліку всі первинні та зведені документи надходять до бухгалтерії кооперативного підприємства, де здійснюється їх подальша обробка і складання фінансової звітності.

В сучасних умовах надається перевага цій формі обробки бухгалтерської інформації, тому що вона має такі позитивні характеристики:

- здійснюється спеціалізація працівників за обліковими ланками;

- створюються умови для автоматизації бухгалтерського обліку;

- зміцнюються контрольні функції обліку завдяки його

оперативності.

При централізації обліку утворюються великі масиви інформації, відокремлюються складання та обробка інформації.

Децентралізація бухгалтерського обліку у споживчій кооперації застосовується у тих кооперативних підприємствах, де окремі галузі (торгівля, заготівлі, виробництво) виділені на окремі баланси. В такому випадку облік здійснюється в межах окремої галузі або підприємства

від складання первинних документів до зведених робіт. У вищій ланці фінансова звітність узагальнюється і складається зведена.

З використанням комбінованої форми організації бухгалтерського обліку, окремі галузі чи підприємства виділені на самостійні баланси, а зведення та узагальнення інформації здійснюється в бухгалтерії споживчих товариств чи споживчих спілок. За цією формою ведуть облік споживчі товариства чи споживспілки, які мають окремі підприємства, виділені на самостійний баланс.