Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

1.1. Кооперативна діяльність: мета та основні завдання

Кооперація — система кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів.

Метою кооперації є задоволення економічних, соціальних та інших

потреб членів кооперативних організацій на основі поєднання їх

особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і

доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.

Основними завданнями кооперації є:

- підвищення життєвого рівня членів кооперативів, захист їх майнових інтересів і соціальних прав;

- створення системи економічної і соціальної самодопомоги населення та суб'єктів господарювання;

- залучення у виробництво товарів, робіт, послуг, додаткових трудових ресурсів, підвищення трудової і соціальної активності населення;

- створення і розвиток інфраструктури, необхідної для провадження господарської та іншої діяльності кооперативів j

метою зростання матеріального добробуту їх членів та задоволення потреб у товарах і послугах;

сприяння сталому розвитку та становленню засад демократичного розвитку суспільства.

Кооперація базується на таких основних принципах:

- добровільності вступу та безперешкодного виходу з кооперативної організації;

- соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва;

- рівного права голосу під час прийняття рішення ( один член кооперативу — один голос);

- вільного вибору напрямів і видів діяльності;

- демократичного контролю за діяльністю кооперативних організацій та їх посадових осіб з боку членів кооперативних організацій;

- безпосередньої участі членів кооперативної організації у діяльності.

Законодавство про кооперацію базується на нормах Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про кооперацію».

Кооператив є первинною ланкою системи кооперації і створюється внаслідок об'єднання фізичних та/або юридичних осіб на основі членства для спільної господарської та іншої діяльності з метою поліпшення свого економічного стану.

Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на такі типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі. За напрямами діяльності кооперативи можуть бути житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо.

Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку.

Вищим органом управління є загальні збори кооперативу.

Система споживчої кооперації України здійснює свою діяльність на основі Закону України «Про споживчу кооперацію». На підставі положень цього закону розроблено і прийнято статути підприємств і організацій споживчої кооперації, якими є споживчі товариства, госпрозрахункові відособлені підрозділи, РСТ, РСС, інші кооперативні підприємства (спільні) різних рівнів управління.

Споживчий кооператив (споживче товариство) — кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів.

Взаємовідносини всіх ланок будуються на принципах добровільності членства, демократизму, соціальної справедливості, взаємодопомоги, вільного господарського функціонування на ринкових засадах. Споживчим товариствам передані функції і права, які раніше були прерогативою лише споживспілок. В сучасних умовах вони самостійно планують та здійснюють свою діяльність, визначають структуру управління, чисельність працівників, форми і системи оплати праці, безпосередньо користуються і розпоряджаються належним їм майном, прибутками через свої органи управління.

Крім того, здійснення в країні оперативних заходів для зменшення заборгованості з виплат зарплати, пенсій і допомог та реалізація рішень 19-го з'їзду споживчої кооперації України починає давати конкретні результати. На основі положень Указу Президента «Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах» від 19.12.2000 р. в Україні створено Національний Кооперативний Альянс.

Стратегія розвитку національного кооперативного руху вимагає взаємодії і співробітництва різних типів і видів кооперативів.

Створення в Україні повноцінного кооперативного сектора дозволить:

- системно розвивати українську кооперацію на основі єдиної програми і скоординованих дій кооперативних та державних

заходів;

- забезпечити захист кооперації, соціальні гарантії та

економічну підтримку пайовиків;

- розширити міжнародне співробітництво та інтеграцію української кооперації у міжнародний кооперативний рух.