Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного господарства і туризму: Навч. посіб. -К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 179 с.

1.1. Аналіз розвитку туристичної галузі

Необхідні знання та вміння:

- досліджувати стан та основні тенденції розвитку туристичної галузі, з урахуванням особливостей різних галузей туристичної індустрії, аналізувати основні натуральні та вартісні показники стану їх розвитку;

- аналізувати обсяги реалізації туристичних послуг у динаміці з урахуванням інфляції та конвертованості національної валюти;

- здійснювати моніторинг конкурентів на вітчизняному та світовому ринку туристичних послуг;

- оцінювати значення та ефективність розвитку туристичної галузі, її вплив на економіку країни.

Методичні рекомендації

Туризм є сферою економічної діяльності, що динамічно розвивається у світі. Разом із тим туризм як економічна наука є досить молодою. Лише на початку XX століття розпочалися системні дослідження в галузі економіки туризму. Дослідники Хунзікер і Крамф у 1942 р. дають наступне визначення туризму: туризм є сукупністю умов і відносин - економічних, соціальних, культурних, які відбуваються у зв'язку з переміщенням людей з їхнього місця постійного проживання, якщо це переміщення не викликано причинами, пов'язаними з пошуками постійного або тимчасового заробітку. Таке визначення є загальноприйнятим і на сьогодні. Згідно із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" від 18.11.2003 p., "туризм - це тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних або професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльністі в місці перебування" [1]. У цьому законі визначено також ключові поняття й терміни, які використовуються в економічній діяльності: турист, туристичний продукт, супутні туристичні послуги

та товари, характерні туристичні послуги та товари, просування туристичного продукту, місце продажу (реалізації) туристичних послуг, місце надання туристичних послуг та інші.

Туристична діяльність складається з низки багатоаспектних процесів виробництва і реалізації товарів та послуг, що входять до складу туристичного продукту, призначених для задоволення потреб споживачів. Така концепція туризму узгоджується з рекомендаціями ВТО і в економічних організаційних структурах представлена специфічною виробничою і комерційною діяльністю, пов'язаною з виробництвом товарів та послуг туристичного призначення. У Класифікаторі видів економічної діяльності ДК 003-96 сфера туризму представлена такими основними сегментами, як: готелі і ресторани (секція Н, розділ 55), туристичні агентства і бюро подорожей ( секція Н, розділ 63), діяльність санаторно-курортних організацій (секція N, розділ 85).

У міжнародній статистиці розрізняють наступні основні типи туризму (рис. 1.1.1): в'їзний (іноземний), виїзний (закордонний) та внутрішній. Основні типи в поєднанні утворюють наступні категорії туризму: національний (внутрішній + виїзний), міжнародний (в'їзний +виїзний) та туризм у межах країни (внутрішній + в'їзний) [9].

">

Рис 1.1.1. Основні типи туризму та їх взаємозв'язок[21, с 22]

Результатом економічної діяльності туристичних підприємств та об'єктом купівлі-продажу на ринку туристичних послуг виступає туристичний продукт. Туристичний продукт - це комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під

час його подорожі. Згідно вітчизняного законодавства туристичний продукт визначається як "попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо)" [1].

Соціально-економічне значення туризму характеризується сукупністю показників на різних управлінських рівнях: мегарівні (міжнародному, світовому), макрорівні (національному), мезорівні (регіональному) та мікрорівні (окремого суб'єкта господарювання).

Стан розвитку туризму на макрорівні оцінюється за допомогою показників, наведених у табл. 1.1.1, значення та ефективність розвитку туризму - за допомогою показників, алгоритм розрахунку яких наведено у табл. 1.1.2.

Таблиця 1.1.1

Система показників, що характеризують стан розвитку готельного господарства і туризму

ПоказникиПризначення

показників
Кількість обслужених туристів (відвідувачів), всього осіб,

у тому числі за напрямами туристичних потоків:

• які в'їжджали в країну (в'їзний або іноземний туризм)

• які виїжджали з країни (виїзний або закордонний

туризм)

• внутрішніх туристів (внутрішній туризм)

Кількість обслужених екскурсантів, осіб

Кількість оздоровлених, всього осіб,

у тому числі:

• протягом тривалого часу

• протягом 1-2 днів

Обсяг споживання туристичного продукту, грн, дол США,

туроднів

Обсяг наданих туристичних послуг:

• кількість наданих туроднів

• дохід (виручка) від реалізації послуг, грн

Кількість обслужених приїжджих у підприємствах

готельного господарства, осіб
Характеризує

обсяги

обслуговування

споживачів

і туристських

потоків
Обсяг наданих готельних послуг:

• кількість наданих людино-діб

• виручка від реалізації готельних послуг, грн Середній час перебування туриста (відвідувача), діб:

• у подорожі

• у місцях ночівлі
Кількість підприємств в основних сегментах туристично індустрії, одиниць:

• туристичних підприємств (туроператорів, турагентів, екскурсійних та ін.)

• готельних

• санаторно-курортних (оздоровчих) закладів Одноразова місткість підприємств готельного господарства (кількість номерів, кількість місць) Місткість санаторно-курортних (оздоровчих) закладів, місць:

• цілорічних

• у місяць максимального розгортання Пропускна спроможність засобів розміщення (загальний час перебування приїжджих), людино-діб:

• у підприємствах готельного господарства (у тому числі іноземців)

• у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах
Характеризує стан мате­ріально-техніч­ної бази туриз­му і засобів розміщення
Кількість працівників, осіб:

• у туристичних підприємствах

• у підприємствах готельного господарства

• у підприємствах санаторно-курортних (оздоровчих) закладів
Характеризує рівень зайнятих у підприємствах основних сегментів туристичної
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємств, грн:

• готельного господарства

• туристичних

• санаторно-курортних (оздоровчих) закладів
індустрії Характеризує результати фінансово-господарської діяльності туристичних
Операційні витрати підприємств, грн:

• готельного господарства

• туристичних

• санаторно-курортних (оздоровчих) закладів
фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток, збиток) підприємств, грн:

• готельного господарства

• туристичних

• санаторно-курортних (оздоровчих) закладів
Увага! На сучасному етапі відбувається формування назв одиниць вимірювання показників основної діяльності підприємств готельного господарства і туризму. Слід однаково розуміти обсяг наданих готельних послуг, виражений в людино-добах, чоловіко-днях, койко-добах, місце-днях, ліжко-добах; туристичних послуг - у туроднях і чоловіко-днях; одночасної місткості засобів розмішування - у місцях і ліжко-місцях.

Аналітична оцінка стану й тенденцій розвитку туристичної індустрії, її основних галузей здійснюється на основі даних статистичних бюлетенів, що видаються Державним комітетом статистики України, Державною туристичною адміністрацією України, Всесвітньою туристичною організацією. У вітчизняній практиці інформаційною базою здійснення аналітичної діяльності в сфері туризму є дані наступних форм статистичної звітності:

№ 1-тур "Звіт про діяльність туристичної організації";

№ 1-курорт "Звіт санаторно-курортного (оздоровчого) закладу";

№ 1-готель "Звіт про роботу готелю";

№ 1-ОТ "Звіт дитячого оздоровчого закладу";

№ 2-ПВУ "Зведений звіт про виїзд громадян України за кордон";

№ 3-ПВУ "Зведений звіт про іноземців, які в'їхали в Україну".

Система показників, що характеризують динаміку та ефективність розвитку туристичної галузі.

">

">

">

">

">

Приклад вирішення типової аналітично-розрахункової задачі

I. Вихідні дані

В Україні туризм в останні п'ять років розвивався інтенсивними темпами. Однак загальний обсяг туристичного потоку та окремі його складові за типами туризму (в'їзний, виїзний, внутрішній) змінювався неоднаковими темпами, що вплинуло на показники туристичного балансу. У Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" туризм визнано одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки України. Це вимагає постійного моніторингу за змінами економічних показників на ринку туристичних послуг та їх аналітичної оцінки.

II. Завдання до задачі

1. Розрахувати темпи росту та приросту (ланцюгові та базисні) загального обсягу обслужених туристів у цілому по Україні, у тому числі за типами туризму.

2. Визначити та проаналізувати зміни питомої ваги окремих типів туризму в загальному обсязі туристичних потоків .

3. Розрахувати сальдо туристичного балансу та простежити його зміни в динаміці.

4. Побудувати графік динаміки різних типів туристичних потоків в Україні за п'ять років.

5. Побудувати стовпчикову діаграму сальдо туристичного балансу України за п'ять років.

6. Побудувати колові діаграми структури - різних типів туристичних потоків в Україні за перший і п'ятий роки динамічного ряду.

15. Назвіть економічний показник, що характеризує ефективність туристичної діяльності:

1) кількість обслужених туристів;

2) обсяг реалізації послуг;

3) рентабельність господарської діяльності підприємств туристичної сфери.