Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного господарства і туризму: Навч. посіб. -К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 179 с.

1.2. Ємність, попит та пропозиція на ринку туристичних послуг

Необхідні знання та вміння:

- досліджувати структуру ринку туристичних послуг та динаміку розвитку його основних сегментів;

- проводити системний аналіз макро- і мікросередовища туристичних підприємств; визначати купівельні фонди споживачів послуг і товарів туристичного та готельного бізнесу, розраховувати ємність регіонального ринку туристичних послуг і ринку країни;

- аналізувати і прогнозувати основні кон 'юнктуроутворюючі фактори потенційних ринків збуту;

- володіти сучасними методиками дослідження і прогнозування попиту на туристичні та готельні послуги;

- здійснювати моніторинг конкурентів на ринку туристичних послуг із використанням економіко-статистичних методів, стандартних методик.

Методичні рекомендації

У сучасних умовах розвитку економіки ринок туристичних послуг представлено двома видами: ринок покупця і ринок продавця. Більшість сегментів ринку туристичних послуг відносять до загальнодоступних ринків покупця. Ємність цього ринку визначається обсягом попиту, оскільки в умовах ринкової економіки будь-який ., попит може бути задоволено.

Ємність туристичного ринку - це обсяг реалізованих на ньому туристичних продуктів протягом певного періоду (як правило, за рік). Таким чином, цей показник характеризує принципову можливість роботи на конкурентному ринку. Ємність туристичного ринку може

бути розраховано як у натуральному (кількість туристів, туроднів), так і у вартісному (обсяг надходжень від туризму в грошових одиницях) виразі.

В основі визначення ємності ринку покупця є розрахунок купівельних фондів населення - обсягу коштів, призначених для купівлі туристичних послуг і товарів, що становлять різницю між усією сумою грошових витрат і сумою товарних та нетоварних витрат нетуристичного призначення.

У розрахунку ємності ринку туристичних послуг варто враховувати такі особливості: комплексність турпродукту, природну та ділову сезонність споживання, високу замінюваність туристичних послуг, організацію відпочинку більшістю населення без звернень до послуг туристичних фірм.

Ємність туристичного ринку визначається на основі вивчення даних про чисельність потенційних туристів, їхні доходи, прогноз цін на туристичний продукт підприємств з урахуванням вищеперера-хованих особливостей.

На ринок туристичних послуг одночасно впливає низка соціально-економічних чинників, що визначають розширення або скорочення його ємності: стан економіки і загальноекономічної кон'юнктури в світі, групах країн, регіонах; чисельність і структура населення; доходи населення; географічні та кліматичні умови в туристсько-рекреаційному регіоні; чинники впливу на споживчі переваги туристичних послуг і т.д.

Знання ємності ринку дозволяє визначити можливості входження на ринок та функціонування підприємства на ньому, враховується у процесі розробки стратегії діяльності підприємства, визначенні об'ємних параметрів ринкової ніші, прогнозуванні ринкової кон'юнктури та в інших випадках.

У прийнятті рішення про входження на ринок слід враховувати не лише ємність ринку, але й ступінь конкуренції, рівень задоволення потреб споживачів послугами конкурентів та інші фактори. Тому в процесі моніторингу ринку належить розраховувати і аналізувати такий показник, як частка ринку, який достовірно відбиває результати діяльності підприємства на цільовому сегменті ринку.

Туристична пропозиція - обсяг та асортимент туристичного продукту, зумовлений рівнем розвитку туристичної індустрії та обсягом туристських ресурсів.

Специфіка пропозиції пов'язана з особливостями туристичної послуги як товару, основними з яких є: невідчутність, нездатність до зберігання, мінливість якості, невідривність виробництва від споживання, розрив у часі між фактом купівлі-продажу і фактом споживання, сезонні коливання попиту, територіальна роз'єднаність виробника і споживача.

Попит у туризмі - форма прояву потреб населення в туристичному продукті, що забезпечена грошовими коштами.

Особливості туристичного попиту: велика різноманітність учасників турів; індивідуальність; заміщуваність; більша, ніж в інших товарах та послугах, еластичність за доходами і ціною, що відбиває неоднорідність споживачів; висока залежність від факторів зовнішнього середовища; віддаленість за часом і місцем від туристичного споживання.

Показники оцінки ємності локального ринку та ринку країни, інші показники, що характеризують економічні процеси на ринку туристичних послуг, наведено в табл. 1.2.1.

Таблиця 1.2.1

Показники ємності, попиту та пропозиції на ринку туристичних послуг

">

123
Частка підпри­ємства на рин­ку туристичних

послуг
Характеризує ступінь охоплення підприємством потенційної ємності ринкуЧ(0=О„(і):Ор,х100

де ч(і) - частка ;-го підприємства на ринку туристичних послуг, %; Оп(і) — обсяг реалізації туристичних пос­луг /-го підприємства (в натураль­ному чи вартісному виразі); Ор - загальний обсяг реалізації турис­тичних послуг на ринку


Еластичність попиту за ціною характеризує зміни темпів приросту попиту в залежності від зміни ціни. Кількісно еластичність попиту визначається з використанням коефіцієнта еластичності попиту за ціною.

Відповідність кількісного значення коефіцієнта еластичності попиту за ціною до характеру попиту та відповідну характеристику поведінки покупців наведено в табл. 1.2.2.

Таблиця 1.2.2

Характеристика попиту туристів за коефіцієнтом еластичності за ціною [11, с. 63)

Коефіцієнт еластичностіХарактер попитуПоведінка покупців
якщо ціна знижуєтьсяякщо ціна підвищується
1234
Кел(ц) =°°Цілком еластичний

Еластичний
Підвищують обсяг споживання послуг до необмеженого розміру

Значно підвищують обсяг споживання послуг (вищими темпами, ніж зростає ціна)
Знижують обсяг споживання послуг до необмеженого розміру (або повністю відмовляються від послуг) Значно знижують обсяг споживання послуг (попит знижується вищими темпами, ніж зростає ціна)
1234
Кел(ц) =і

0<Кел(ц)<1
Одинична еластичність

Нееластич-ний

Цілком нееластичний
Підвищують попит тим самим темпом, що й падає ціна Підвищують попит меншими темпами, ніж темпи зниження ціни Абсолютно не змінюють обсягу споживання послугЗнижують попит тим самим темпом, що й падає ціна Знижують попит меншими темпами, ніж темпи зростання ціни

Абсолютно не змінюють обсягу споживання послуг


Приклади вирішення типових аналітично-розрахункових задач

Аналітично-розрахункова задача 1.

I. Вихідні дані

Активізація підприємницької діяльності в період ринкових відтворень, розвиток різних сегментів туризму в Україні зумовили зростання попиту на готельні послуги, який за існуючих соціально-економічних умов був реалізований за останні два роки.

Розробка програм розвитку туризму і готельного господарства як його важливої складової потребує оцінки інтенсивності змін обсягу попиту за досліджуваний період та врахування впливу факторів ринкового середовища. Зокрема, за прогнозами передбачається збільшення рівня цін на готельні послуги в середньому на 5%.

II. Завдання до задачі

1. Визначити коефіцієнт еластичності реалізованого попиту на готельні послуги за ціною.

2. Дати економічну оцінку реалізованого попиту на готельні послуги щодо ступеня його еластичності за ціною.

3. Розрахувати платоспроможний попит на основні послуги готельних підприємств України у плановому році в натуральних і вартісних одиницях виміру.

III. Інформаційне забезпечення задачі (табл. 1.2.3).