Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

15.3. Основні напрямки НТП у туристському комплексі

У чому ж зміст таких понять, як наука, техніка, прогрес? Наука — це система знань про закономірності в розвитку природи, суспільства та мислення, а також окрема галузь таких знань.

Науковий — означає заснований на принципах науки, що відповідає вимогам науки. Наука розглядається як галузь людської діяльності з набуття нових знань.

Сьогодні НТП чинить великий вплив на вдосконалення торговельно-технічних процесів. НТП та ТТП тісно пов'язані, оскільки впровадження досягнень НТП виникає, як правило, тільки через нові технології.

НТП — це один з самих могутніх важелів цивілізації загальної культури етики обслуговування, він перетворює вигляд торгових підприємств, переміщує на плечі машин та механізмів багато трудомістких робіт. НТП підвищує культуру обслуговування туристів, вирішує багато соціальних та економічних задач.

Тому невипадково на сучасному етапі розвитку економіки прийнятий курс на прискорення НТП. НТП — це ключова задача сьогодення.

Практика підтверджує, що в галузі слабко впроваджуються результати наукових досліджень; існуюча система оцінки результатів господарської діяльності недостатньо впливає на прискорення створення нових технологій та техніки. Разом з тим, підвищення продуктивності праці повинно бути досягнуте на основі прискорення науково-технічного прогресу.

Приклад: Для нормального функціонування оптових баз, яких у країні більше 1,5 тис, необхідно виробляти кожного дня 500 млн. символів вхідної інформації.

В нас не достає висококваліфікованих кадрів. НТП в багатьох випадках залежить від рівня матеріально-техничної бази торгівлі. В нинішній час необхідні більш прискорені темпи озброєння торгівлі на базі сучасної техніки та передової технології.

Розвиток НТП у сфері послуг повинно пройти умовно 2 етапи:

На першому етапі буде здійснюватись:

1. Будівництво універсамів, універмагів, спеціалізованих магазинів, а також великих складських приміщень з використанням прогресивної механізації та автоматизації процесів праці.

2. Розвиток і вдосконалення прогресивних форм торговельного обслуговування на базі використання сучасної техніки і раціоналізації технологій.

3. Використання лічильно-обчислювальної техніки для вивчення попиту туристів на товари.

4. Механізація та автоматизація розрахунково-касових та облікових операцій в торгівлі.

5. Найбільш ефективне використання наявного та знов введеного торговельного обладнання і засобів механізації.

6. Впровадження механізмів та автоматів, що дозволяють здійснити комплексну механізацію та автоматизацію торгово-технологічних процесів.

7. Механізація обробки товарів та навантажувально-розвантажувальних операцій в торговельних підприємствах.

8. Впровадження прогресивних видів торговельної техніки, різних засобів механізації та АСУ.

9. Впровадження більш раціональної технології руху товарів від промислових до оптових та роздрібних торговельних підприємств на основі використання контейнерів, тари-обладнання і піддонів.

10. Уніфікація типорозмірів контейнерів, піддонів, видів упаковки, що дозволить забезпечити модульний підхід до ланок ланцюга руху товарів.

Основні напрямки розвитку НТП можна об'єднати у 3 групи:

1. Організаційне удосконалення в туристських комплексах;

2. Впровадження прогресивної технології;

3. Впровадження наукових розробок з механізації та автоматизації праці.

Рішення цих задач забезпечить перехід до наступного, другого якісно нового етапу прискорення НТП в торгівлі, який припав на початок 21 сторіччя. Основні його напрямки будуть пов'язані з комп'ютеризацією, комплексною автоматизацією технологічних процесів, впровадженням робототехніки, тобто друге покоління має в своєму складі ЕОМ. Впровадження НТП у торгівлі дозволить забезпечити:

• підвищення якості торговельного обслуговування туристів;

• зменшення витрат праці при реалізації товарів, на навантажувально-розвантажувальних та транспортно-складських роботах;

• скорочення втрат товарів при русі від промислових підприємств до покупців;

• полегшення та покращення умов праці робітників туристських комплексів за рахунок механізації трудомістких, фізично тяжких робіт;

• прискорення збору різного роду інформації для використання її в управлінні рухом товарів.

Розмовляючи про науково-технічний прогрес в туристському комплексі слід в широкому плані розглядати всі питання по обслуговуванню туристів, вдосконалення торгвельно-технологічних процесів по транспортуванню, зберіганню, прийнятті, фасовці, обробці та продажу товарів. Цей процес включає всі стадії руху товарів від виробництва до споживача через ланки оптової та роздрібної торгівлі.

В зв'язку з цим вирішальне значення в прискоренні науково-технічного прогресу в галузі сфери обслуговування має масове впровадження прогресивної технології руху товарів.

В США близько 50% фірм застосовують лазерну скануючу техніку для читання знаків на тарі та упаковці товарів.

61% фірм застосовують автоматичні сортувальні упаковки. Підвищити продуктивність праці, її ефективність, покращити умови життя можна тільки шляхом прискорення НТП через нові технології. Тому в ринковій економіці НТП і технологія знаходяться в центрі уваги.