Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Навч. посібник. — К.: Знання України, 2002. - 358 с.

Тема 2. Механізм формування ринкової ціни товару (послуги), роль і функції ціни

Згідно з визначенням енциклопедичного словника, механізм — це система, устрій, що визначає порядок певного виду діяльності. Механізм ціноутворення в умовах ринкових відносин знаходить свій прояв через рівень цін та їх динаміку. Коливання ринкових цін зумовлюється рядом факторів. їх класифікація дає змогу проаналізувати зміни ринкової кон’юнктури, що відбуваються, виявити причини їх коливання та скласти прогнози на найближчу перспективу на основі пануючих тенденцій. Систематизація цінових факторів створює теоретичне підґрунтя для свідомого управління динамікою цін та використовується в сучасній ринковій практиці.

Виробник може обрати різні стратегію й тактику щодо зниження собівартості та ціни продукту для підтримки високого попиту, або, навпаки, підвищення його ціни та для досягнення високих прибутків.

З урахуванням об’єктивної основи формування ринкової ціни товару можна твердити, що ринкова ціна товару (послуга) в широкому розумінні — це сума цінностей (грошей), яку споживач обмінює (віддає) у вигляді винагороди за можливість володіти товаром чи споживати послугу.

Правильний підхід до ринкового ціноутворення означає визначення потреб та співвідношення між ціною й цінністю товару (послуги) в уяві споживача. Важливо розробити такий механізм ціноутворення, який би оптимально задовольняв потреби кінцевого споживача й забезпечував отримання при цьому достатньо високого рівня винагороди виробника.

Динаміка цін на конкурентному ринку формується під впливом двох груп факторів: стратегічного й тактичного характеру.

Тактичні фактори знаходять свій прояв у тому, що ціни на конкретні товари (послуги) формуються під впливом кон’юнктури ринку, яка постійно змінюється.

Стратегічні й тактичні фактори відрізняються тією роллю, яку вони відіграють в механізмі ціноутворення. Перша група факторів — це фактори тривалого впливу, друга — фактори, вплив яких постійно змінюється (протягом року, місяця, тижня або доби тощо). Перша група факторів є сприятливою для підприємств, обладнаних сучасною технікою, які застосовують новітню технологію та провідні методи організації праці (виграє той, у кого є нижчими витрати на виробництво та реалізацію товару та вищою якість товару (послуги)). Друга група факторів сприяє розвиткові підприємств, які швидко та ефективно використовують ринкову кон’юнктуру. їм, як правило, притаманні гнучкість виробничого процесу, ретельне формування виробничої інфраструктури, всебічне й глибоке вивчення ринку (високоякісний маркетинг), високопрофесійні кадри. Проте, у найвигіднішому становищі на ринку перебувають ті підприємства, які оптимально використовують обидві групи зазначених факторів.Схема 3. Класифікація факторів ціноутворення залежно від характеру впливу на формування ринкової ціни товару (послуги)

У свою чергу, сукупність факторів, що впливають на рівень та динаміку цін, можна поділити на дві інші групи: фактори зовнішнього (непрямого) впливу та внутрішнього (прямого, безпосереднього) впливу. В основу цього поділу покладений той факт, що підприємство не може регулювати чи змінити зовнішні фактори, тоді як внутрішні фактори воно повинно контролювати та змінювати, відповідно до ситуації, що склалася на ринку.

До внутрішніх факторів можна віднести маркетингові цілі підприємства, стратегію комплексу маркетингу, витрати на виробництво та реалізацію товару, рівень прибутку, організацію ціноутворення на підприємстві.

До зовнішніх факторів відносять тип ринку та рівень розвитку конкуренції, оцінку платоспроможного попиту та співвідношення між ціною й цінністю товару (послуги) в уяві споживача, загальну економічну ситуацію в країні, державну цінову політику, реакцію посередників на величину визначеної ціни тощо.Схема 4. Класифікація внутрішніх і зовнішніх факторів формування цін на товари і послуги

Розглянемо внутрішні фактори, що впливають на рівень та динаміку цін на послуги.

Маркетингові цілі підприємства. Для визначення оптимальної величини ціни підприємство повинно розробити стратегію обслуговування споживачів, чітко намітити цілі та завдання своєї діяльності, обрати цільовий ринок та позиціювати на ньому свої послуги. Чим точніше підприємством визначені цілі маркетингу, тим легшим для нього є процес визначення ціни. Найчастіше встановлюються такі основні цілі маркетингу: економічне виживання, максимізація ринкової долі, збільшення ринкової частки на основі лідерства щодо гарантування високої якості послуг, максимізація короткострокових прибутків. Наприклад, американські готелі ланцюга «Red Roof Inns» визначили себе як мотелі обмеженого обслуговування, що пропонують кімнати для тих, хто економить. Така ринкова позиція передбачає встановлення низьких цін.

Стратегія комплексу маркетингу. Ціна — це лише один з інструментів «marketing mix», що застосовуються підприємством з метою реалізації маркетингових цілей. Ціна повинна бути скоординованою з політикою реалізації запланованих послуг, побудовою збутової мережі та рішеннями у галузі реклами, стимулювання збуту для формування єдиної узгодженої та ефективної маркетингової програми. Наприклад, курорти, що планують реалізувати більшість пропонованих місць через оптових продавців, закладають певний запас у структурі вартості номера для можливості надання знижок оптовим продавцям.

Набір засобів просування послуг на ринку (реклама, public relations, персональний розпродаж, стимулювання збуту) також впливає на рівень цін. Наприклад, ресторан, що обслуговує клієнтів-нерезидентів, отримує менше повторних замовлень, ніж ресторан, який обслуговує місцеве населення й рекламує свої послуги в місцевих рекламних довідниках, отже потребує специфічної реклами. Менеджери ресторанів, які при встановленні цін не враховують рівень витрат на просування своїх послуг, можуть мати проблеми з доходами та витратами.

Як свідчить закордонний досвід, підприємства сфери послуг насамперед визначають рівні цін на пропоновані послуги й на цій основі формують всі інші показники своєї діяльності. Наприклад, компанія «Marriott" відкрила для себе можливість розширення діяльності за рахунок освоєння нового сегменту ринку (для скромних за доходами споживачів) та запровадила систему готелів «Fairfield», використовуючи низьку ціну на пропоновані послуги для завоювання новою мережею мотелів конкурентних позицій на ринку. Відтак, цільова ціна готелів

«Fairfield" створила ринок нових послуг, що мають характерні особливості, цільових споживачів, а також і потенційних конкурентів.

Отже, при розробці програми маркетингу підприємство повинно комплексно розглядати всі рішення по всім складовим «marketing mix».

Витрати на виробництво і реалізацію товару та рівень цільового прибутку. Витрати на виробництво і реалізацію складають мінімальну ціну, яку підприємство може встановити на свій продукт, і яка покривала б витрати на виробництво та просування продукту на ринок. Окрім покриття цих витрат, ціна повинна бути досить високою, щоб забезпечити відповідну норму прибутку для подальшого розвитку виробництва та окупності інвестиційних коштів. Тому витрати та прибуток підприємства є важливими елементами стратегії ціноутворення. У міжнародній практиці кожне підприємство докладає зусиль до максимального зниження середніх витрат. Наприклад, «McDonalds» свого часу розробив ефективну систему швидкого обслуговування клієнтів, яка вимагала мінімуму витрат. Тому новим різновидам гамбургерів важко конкурувати з «McDonalds» за рівнем витрат на їх виробництво та реалізацію. Підприємства з порівняно низькими середніми витратами можуть встановити низькі ціни, які забезпечать зрештою завоювання значної частки ринку. Але низькі витрати не завжди передбачають зниження ціни. Деякі підприємства з низьким рівнем середніх витрат встановлюють ціни на тому ж рівні, що і конкуренти, забезпечуючи одержання вищого відсотка прибутку.

Як свідчить закордонний досвід, багато підприємств сфери послуг запровадили нині всесвітньо відомі моделі та програмне забезпечення для оцінки витрат у їхньому тісному зв’язку з ціною. Наприклад, менеджери американської компанії «Embassy Suits» визнають необхідність встановлення цього зв’язку і вважають, що найперспективніший клієнт— не обов’язково той, хто одноразово платить найвищу ціну за послуги й більше не користується ними. Модель ціноутворення, розроблена менеджерами «Embassy Suits», поетапно досліджує можливості щодо зниження витрат на робочу силу, рекламу, спеціальні заходи для стимулювання збуту послуг та інші витрати, що створює можливість знижувати ціни й збільшувати обсяг попиту.

Організаційні питання ціноутворення. У закордонній практиці найчастіше саме керівництво вирішує, хто з фахівців в межах організації повинен встановлювати ціни. Підприємства сфери послуг підходять до цього питання по-різному. На невеликих підприємствах ціни, як правило, встановлюються вищим керівництвом. На великих підприємствах механізм ціноутворення, як правило, розробляється загально-корпоративним чи регіональним відділом маркетингу або менеджерами відповідно до принципів, встановлених загально-корпоративним керівництвом. Підприємство розробляє план маркетингу, який включає місячні середні рівні цін та план цінових заходів на майбутній рік. Генеральний або корпоративний менеджер підприємства несе відповідальність за досягнення середніх значень рівнів цін та контролює відхилення від середніх показників. У періоди високого попиту ціни можуть досягати рівня, який значно перевищує заплановані середні показники. В той же час у періоди низького попиту вони будуть набагато нижчими від запланованих. Кожне підприємство має свободу в цінах, які воно встановлює на різні групи послуг, але на завершення фінансового періоду адміністрація підприємства повинна забезпечити реалізацію запланованого середнього рівня цін та досягнення цілей цінової політики корпорації.

Багато корпорацій в сфері послуг нині мають відділ управління доходами або відділ збуту, який відповідає за ціноутворення та координує свою діяльність з діяльністю інших відділів, які також здійснюють вплив на формування цін. У вітчизняній практиці аналогічні функції на великих підприємствах виконує планово-економічний відділ, а на малих — економіст або бухгалтер-калькулятор.

Розглянемо зовнішні фактори, що впливають на процес встановлення цін на послуги:

Обсяг платоспроможного попиту та ставлення споживачів до ціни. На думку фахівців, величина витрат визначає мінімальний рівень цін, а обсяг платоспроможного попиту — його верхню межу. Як кінцевий продавець, так і оптові покупці узгоджують рівень цін з обсягом доходів споживачів. Для встановлення оптимальної ринкової ціни спеціаліст з маркетингу повинен з’ясувати зв’язок між ціною та обсягом платоспроможного попиту на відповідний продукт (послугу). Але ринкові цінові фактори можуть ввести в оману, якщо розглядати їх лише як фотокартку. Необхідно постійно вивчати тенденції щодо зміни ставлення покупців до рівня цін, визначати детальні характеристики попиту та вносити відповідні та своєчасні корективи.

Рівні цін та якісні характеристики продукту конкурентів. Ціни конкурентів та їхня можлива реакція на дії підприємства щодо політики ціноутворення належать до основних зовнішніх факторів, які впливають на прийняття рішення щодо визначення ціни. Наприклад, організатор конференції, що повинна відбуватись у приміщенні готелю, насамперед з’ясує ціни та якість пропозицій аналогічних послуг конкуруючих готелів.

Визначивши ціну конкурентів, склад та якісні характеристики їх пропозиції, підприємство може використати цю інформацію як базу для прийняття власного рішення про розмір ціни. Наприклад, за даними опублікованих матеріалів у процесі опитування туристів було встановлено, що клієнти сприймають якість послуг готельного ланцюга «Sheraton» у Сінгапурі на рівні якості послуг готелів ланцюга «Hilton». Отже, в уяві клієнтів ціни готелю «Sheraton» не повинні значно відхилятися від рівня цін готелю «Hilton». Саме тому «Sheraton» пропонує нижчі розцінки, ніж у розкішних готелях «Hilton», але дещо вищі, ніж у готелях середнього класу. Таким чином «Sheraton» використовує визначений рівень цін для забезпечення конкурентоспроможності власної пропозиції.

Ступінь розвитку конкуренції на ринку суттєво впливає на механізм ціноутворення. У міжнародній практиці за ступенем розвитку конкуренції ринки споживчих товарів і послуг поділяють на чотири основні види за характерними ознаками та специфічними особливостями формування цін (табл. 2).

Таблиця 2

Основні види ринків за ступенем розвитку конкуренції

Види ринківХарактерні ознаки ринків та особливості формування ціни
Ринок чистої конкуренціїЗначна кількість цілком самостійних продавців і значна чисельність покупців. Ціни встановлюються стихійно за співвідношенням попиту і пропозиції, їх коливання щодо ринкової вартості товару є незначними
РинокмонополістичноїконкуренціїНаявність широкого діапазону цін на однойменні товари пов’язана з можливістю продавців запропонувати різні варіанти одного й того ж товару, але різні за ціною та якістю
Олігополістичний ринокНевелика кількість продавців, досить чутливих до методів ціноутворення і маркетингових стратегій щодо один до одного, коли іншим претендентам важко проникнути на цей ринок
Ринок чистої монополіїНа ринку лише один продавець — природна або штучна монополія
Кількість посередників на шляху від виробника до споживача. Споживчий товар чи послуга, як правило, проходить певний шлях від виробника до споживача, тому ціна, насамперед, залежить від кількості посередників (оптових і роздрібних продавців) на цьому шляху.

Ціна кожного учасника даного процесу залежить від рівня витрат, пов’язаних з виготовленням товару та його просуванням на ринок, частки прибутку та податків кожного з учасників.

Склад витрат у різних підприємців є різним і обумовлений специфікою їх діяльності. У виробників товарів і послуг велику питому вагу посідають витрати, пов’язані з виготовленням товару, у оптових і роздрібних продавців — втрати обігу.

Державна цінова політика. Політика держави у сфері ціноутворення являє собою комплекс заходів щодо впливу на ціновий механізм, здійснюваних з метою регулювання економічної ситуації в країні на основі чинного законодавства. Запровадження певних законодавчих актів щодо регулювання цін може або збільшити витрати й, відповідно, вартість товарів та послуг, або, навпаки, обмежити відповідні регламентації з метою скорочення витрат, закладених у ціну продукту. Для ряду галузей, визнаних пріоритетними у розвитку економіки країни, надаються податкові та інші державні пільги. Водночас держава скорочує реалізацію деяких товарів та послуг шляхом накладення на їх виробників значної кількості податків та місцевих зборів (наприклад, виробництво та реалізація тютюнових й горілчаних виробів, послуг грального бізнесу тощо).

Інші зовнішні фактори. При визначенні рівня цін підприємство повинно враховувати й такі зовнішні ціноутворюючі фактори, як інфляція, економічне зростання або спад, відсоткова ставка банку, які впливають на визначення ціни будь-якого товару (послуги). Вони стосуються як витрат на його виробництво та реалізацію, так і на сприйняття споживачем ціни товару.

Перелік зовнішніх факторів впливу на механізм ціноутворення може суттєво змінюватись залежно від конкретної ситуації на ринку.

Сукупність цінових факторів умовно можна поділити на такі, що спрямовані на зниження цін на товари (послуги), та, навпаки, на їхнє підвищення (схема 5).

Вибір загальної орієнтації в ціноутворенні, підходів до визначення цін на нові товари чи послуги і ті, що вже виробляються, з метою збільшення обсягів їх реалізації й зміцнення ринкових позицій підприємство здійснює в рамках маркетингу.Схема 5. Фактори зростання та зниження цін

Механізм ціноутворення в ринкових умовах реалізується через цінову політику, що являє собою комплекс цінових стратегій і тактичних прийомів щодо ініціативної зміни цін на товари й послуги підприємства. Можна сформулювати завдання підприємства щодо розробки цінової політики:

• визначення зв’язку ціни з життєвим циклом товару (послуги);

• моделювання ставлення покупців до ціни товару чи послуги, вивчення цінової й нецінової еластичності та характеру попиту окремих прошарків споживачів;

• визначення місця ціни в системі конкуренції на ринку та ринкових позицій конкретного товару чи послуги;

• визначення характеру цінової адаптації нових товарів (послуг) на ринку;

• аналіз обмежень ринкового й неринкового характеру щодо ціни;

• визначення можливого діапазону зміни ціни від мінімальної до максимальної величини;

• вибір методу розрахунку вихідної ціни товару (послуги);

• визначення тактичних прийомів ініціативної зміни вихідних ринкових цін.

Розробка стратегії і тактики ціноутворення щодо конкретного товару чи послуги здійснюється у декілька етапів, а саме:Схема 6. Етапи розробки стратегії і тактики ціноутворення

У міжнародній практиці використовуються різні цінові стратегії та методи формування вихідної ціни товарів і послуг, тактичні підходи до ініціативної зміни цін. Цінова політика підприємства повинна тісно пов’язуватись із загальними цілями його діяльності на ринку, які мають або короткостроковий, або тривалий характер.

Узагальнена характеристика взаємозв’язку цілей ціноутворення та рівня цін наведена в табл. 3.

Таблиця З

Цілі ціноутворення

Цілі ціноутворенняХарактеристика цілей ціноутворенняРівень цін
Максимізація поточного прибуткуКороткостроковаВисокий
Забезпечення збуту (економічне виживання)КороткостроковаМінімальний
Утримання позицій на ринкуДовгостроковаНизький
Лідерство за якістю послугДовгостроковаВисокий
Вибір методу ціноутворення. Не завжди оптимально встановлена ціна цОЬинна покривати усі витрати на реалізацію послуг та забезпечувати Необхідну норму прибутку. У закордонній практиці найчастіше використовують три варіанти встановлення ціни: на основі витрат та цільового прибутку, який може змінюватись від 0 до максимальної величини; їй основі прогнозування попиту споживачів; згідно з цінами на аналогічні товари й послуги конкурентів.Схема 7. Методи ціноутворення

Ціноутворення на основі витрат і цільового прибутку (витратний метод) Грунтується на калькуляції витрат та визначеного розміру прибутку. Його найчастіше застосовують підприємства при реалізації короткострокової політики економічного виживання або політики максимізації поточного прибутку й прагнуть у короткий термін отримати прибуток ВіД інвестицій. При цьому чітко визначається нижня межа ціни, нижче якої вона не повинна впасти.

Недоліком цього методу є ігнорування таких основних факторів, як:

• обсяг і характер попиту на товари (послуги);

• чутливість споживачів до динаміки рівня встановлених цін;

• рівень цін на аналогічні товари та послуги конкурентів.

Переваги методу:

• якщо підприємством досить точно визначено структуру витрат, механізм ціноутворення значно спрощується;

• застосування даного методу багатьма підприємствами створює умови для зниження цінової конкуренції.

Економічне виживання — головна мета підприємств сфери послуг, що здійснюють діяльність в умовах жорсткої конкуренції, коли на ринку пропонується значна кількість аналогічних послуг. Підприємство ставить за мету зниження цін у таких випадках:

• попит споживачів є еластичним до ціни (Ке> 1);

• підприємство прагне до зростання збуту послуг та передбачає, що збільшення обсягу реалізації скоротить середні непрямі витрати;

• за допомогою зниження цін підприємство зміцнює конкурентні позиції на даному ринку або виходить на новий ринок.

Для досягнення поставленої мети застосовують низькі ціни — так звані ціни «проникнення на ринок» («penetration»); вони призначені для завоювання певної частки ринку й сприяють збільшенню обсягу збуту послуг.

Максимізація поточного прибутку має кілька різновидів. Наприклад, підприємство прагне досягти стабільно високого рівня прибутку (на рік або кілька років), максимально скориставшись вигідною для себе кон’юнктурою ринку. Різновидами стратегії максимізації поточного прибутку можуть бути:

• отримання підприємством стабільного доходу протягом кількох років, що забезпечує достатній розмір середнього прибутку;

• планування підвищення прибутку на основі зростання капіталовкладень;

• прагнення до швидкого отримання початкового прибутку, якщо підприємство не має впевненості щодо сприятливого розвитку своєї діяльності, або відчуває нестачу грошових коштів.

Прибуток, до одержання якого прагне підприємство, може розраховуватись як абсолютний або відносний показник. Абсолютний прибуток — це різниця між доходом, отриманим підприємством від реалізації послуг, та обсягом поточних витрат. Відносний прибуток визначається у відсотках до обсягу продажу.

Ціноутворення, зорієнтоване на конкурентів є найтиповішим для підприємств сфери послуг. Цей метод передбачає встановлення цін на рівні ринкових, що склалися у конкурентів, згідно з особливостями пропонованого сервісу та якістю послуг. При застосуванні цього методу є відсутнім прагнення до збереження безумовної рівноваги між рівнем цін та рівнем витрат. При цьому підприємство приділяє менше уваги коливанням попиту на послуги (якщо його обсяг є достатнім на даний час).

Ціноутворення з орієнтацією на попит передбачає вивчення уподобань споживачів, характеру і цінової еластичності попиту та встановлення цін, прийнятних для цільового ринку. Цей метод застосовується в тому разі, якщо для цільового прошарку споживачів ціна є визначальним фактором попиту. При цьому визначається так звана «цінова стеля» — максимальна ціна, яку споживач готовий заплатити за пропоновану послугу, тобто йдеться про врахування платоспроможного попиту споживача.

Для кожного з вищенаведених методів існує своя методика розрахунку ціни. Найпростішою та найбільш розповсюдженою є методика «Середні витрати плюс середній прибуток», яка передбачає нарахування відповідної середньої надбавки до собівартості товару чи послуги. Сума надбавки може бути стандартною для кожного виду товарів чи послуг або диференційованою залежно від виду послуг, обсягу та частоти їх надання. При цьому стандартна надбавка не дозволяє в кожному конкретному випадку врахувати особливості споживчого попиту та конкуренції й визначити оптимальну ціну. Проте ця методика є досить популярною, що пояснюється трьома причинами:

як би ретельно фахівці підприємства не вивчали споживчий попит , та ціни конкурентів, власні витрати вони знають краще. Тому, встановлюючи ціни на базі витрат, їм не доводиться їх змінювати відповідно до змін попиту;

орієнтація на витрати вважається найбільш справедливим методом ціноутворення як щодо споживачів, так і щодо конкретних підприємств;

даний метод передбачає послаблення цінової конкуренції, оскільки всі підприємства галузі встановлюють ціну за однаковим принципом.

Якщо підприємство ставить за мету отримання цільового прибутку, воно визначає реалізацію певного обсягу послуг за певний період часу За встановленою ціною, тобто розраховує обсяг продажу, який дозволить покрити валові витрати й отримати цільовий прибуток.

Розрахунок ціни на основі «відчутної цінності» товару чи послуги є також одним з поширених методів ціноутворення у закордонній практиці. При розрахунку ціни за цим методом витратні орієнтири поступаються перед оцінкою характеру сприйняття цінових характеристик товарів чи послуг споживача. Щоб посилити відчутну цінність Послуги для споживача, Підприємство застосовує засоби нецінового впливу: надає додаткове сервісне обслуговування, певні гарантії щодо якості тощо. Таким чином, ціна лише фіксує в свідомості споживача цінність отриманої послуги.

Встановлення вихідної ринкової ціни не є завершальним етапом процесу ціноутворення. Зупинивши свій вибір на одній із наведених методик, підприємство здійснює розрахунок вихідної ринкової ціни, враховуючи при цьому її психологічне сприйняття певними групами споживачів, сезонні та інші фактори коливання попиту, можливості щодо стимулювання обсягу продажу та фактори тактичного характеру, визначає методи ініціативної (тактичної) зміни цін на товари й послуги

шляхом застосування спеціальних тарифів, системи комерційних знижок чи надбавок до вихідних ринкових цін.

Незалежно від цінової політики підприємства на ринку, об’єктивною основою для визначення вихідної ринкової ціни товару (послуги) виступають три показники: повна чи «обмежена» собівартість товару (послуги); реакція покупців на рівень ціни; ціни на аналогічні товари (послуги) конкурентів.

Найпоширенішим у вітчизняній практиці є метод встановлення вихідної ринкової ціни товару (послуги) на основі його (її) повної собівартості, до якої додаються податкові платежі та певна величина прибутку відповідно до цінової політики підприємства. А собівартість виробництва й реалізації є об’єктивною основою мінімальної ціни товару (послуги).

Найбільша частина витрат обумовлена виготовленням товару (послуги) та складає його (її) виробничу собівартість. Інша частина витрат виробника товару (послуги) пов’язана з утриманням адміністративно-управлінського апарату, формуванням поточних активів, сплатою відсотків за користування кредитами, рядом податків, що частково формуються за рахунок собівартості та прибутку тощо.

В Україні витрати, що включаються до собівартості, витрати, що покриваються прибутком та склад валових витрат, що визначаються з метою розрахунку оподатковуваного прибутку, регламентовані Законом України «Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств і організацій”». Показник собівартості товару (послуги) як в Україні, так і в інших країнах включає не всі витрати підприємця. Частина витрат відноситься до фінансових результатів.

У міжнародній теорії та практиці показник собівартості вважають одним з найскладніших економічних показників. Так, впродовж свого життєвого циклу товар (послуга) проходять кілька стадій з визначеним рівнем витрат, їх складом та зміною цих показників у зв’язку зі зміною попиту, можливістю збільшення чи зменшення обсягу продажу тощо. В аналітичних розрахунках використовується середня ринкова ціна продукту, яка формується з урахуванням його середньої собівартості за визначений період часу та залежить від обсягу його реалізації, фондомісткості та інших факторів.

У свою чергу, величина собівартості одиниці продукції (товару, послуги), як і ціна, що встановлюється на її основі, обумовлена загальним рівнем витрат підприємця й обраними методами розподілу витрат.

Витрати групуються за різними принципами, кожний з яких має самостійне значення та сферу застосування. Так, за економічним змісим витрати поділяють на окремі елементи, за цільовим призначенням — на калькуляційні статті, за принципом віднесення на собівартість продукту — на прямі та непрямі (накладні), за характером еластичності до зміни обсягу діяльності — на умовно-постійні та умовно-змінні. Комплексне застосування різних принципів групування поточних витрат підприємства дозволяє аналізувати як загальні результати, так і результати діяльності окремих підрозділів підприємства, собівартість і рентабельність окремих видів продукції (товарів, послуг).

Так, групування витрат по елементам дозволяє аналізувати їх струк- туру У динаміці за кілька років, давати оцінку щодо ефективності використання окремих видів ресурсів, що знаходяться у розпорядженні підприємства, визначати вплив різних факторів виробництва товарів (Послуг) на динаміку їх обсягу.

В основу калькуляційного групування витрат покладений принцип узагальнення витрат за цільовим призначенням й виділяються при цьому прямі витрати, пов’язані з виробництвом чи реалізацією про- дукції (робіт, товарів, послуг) й загальні витрати управлінського характеру, а також загальні позареалізаційні витрати, неексплуатаційні втрати тощо.

До недавнього часу в Україні (за часів централізованої економіки) Оклад калькуляційних статей витрат суворо регламентувався галузевими Положеннями по обліку й калькулюванню собівартості продукції.

На сучасному етапі кожне підприємство має право самостійно визначати, у розрізі яких калькуляційних статей воно буде враховувати Собівартість та які прямі й накладні витрати включатимуться до індивідуальної собівартості окремих видів продукції (робіт, послуг). . л Відповідно до вітчизняного стандарту бухгалтерського обліку витрат 01 БО 16) вимоги, які повинні виконувати виробники продукції, робіт та послуг, полягають в необхідності визначення фінансових результатів за окремими видами діяльності, формування загальної суми витрат у межах обумовленого їх складу, правильного розподілу їх за звітними періодами.

На практиці підприємства різних галузей народного господарства України ведуть облік витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, товарів, послуг) у розрізі таких груп статей:

• матеріальні витрати на виробництво й реалізацію продукції, робіт,

товарів, послуг;

• витрати на оплату праці;

• відрахування на соціальні заходи від фонду оплати праці;

• амортизаційні відрахування;

• інші витрати.

Такий склад витрат наближений до складу, який застосовується у міжнародній практиці, що дозволяє організувати облік відповідно до вимог міжнародних стандартів та отримати інформацію, необхідну для управління підприємством, і використовувати її в його економічній діяльності.

Облік витрат за видами діяльності передбачає групування витрат підприємства за калькуляційними статтями, що дозволяє не лише визначити та проаналізувати рівень собівартості й рентабельності окремих видів продукції (робіт, товарів, послуг), але й узагальнювати витрати за «центрами відповідальності». При формуванні такої інформації створюється можливість планування основних показників діяльності окремих підрозділів підприємства та видів продукції. Вже на стадії планування можна розробляти оперативний бюджет, який складається з двох частин: «програмний бюджет» і «бюджет за центрами відповідальності».

Комплекс питань, що стосуються планування, обліку і калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг, визначення їх прибутковості, рентабельності і цін завжди знаходиться в центрі уваги уряду, вчених-теоретиків та практиків. При переході до ринкових відносин впродовж останнього десятиріччя міністерствами і відомствами було розроблено і прийнято галузеві інструкції, де знайшли відображення галузеві особливості формування, планування, обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, цін, організації внутрішньогосподарського розрахунку.

У зв’язку з реформуванням системи бухгалтерського обліку і прийняттям положень (стандартів) 3 «Звіт про фінансові результати» та 16 «Витрати», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318, склад і порядок формування собівартості продукції (робіт, послуг) зазнали докорінних змін. Але деякі з них неможна застосовувати в процесі калькулювання цін та визначення прибутковості і рентабельності окремих видів продукції, робіт і послуг.

Так, у ПБО 16 немає визначення повної собівартості продукції, а дано лише поняття «виробничої собівартості». У ПБО 3 передбачено, що різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації товарів, робіт, послуг без податку на додану вартість і акцизного збору та виробничою собівартістю, що включає прямі витрати на виробництво продукції, робіт, послуг, а також загальновиробничі витрати, складає валовий прибуток (збиток) підприємства, за рахунок якого покриваються адмі- щстративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати, які де включаються до собівартості продукції, робіт, послуг. Таким чином визначаються фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток чи збиток), що призводить до необгрунтованого зниження собівартості продукції та підвищення рентабельності підприємства. При цьому фінансові результати окремих видів діяльності «загалі не відображаються. Окремо виділяються лише доходи і витрати від участі в капіталі, інші фінансові доходи і витрати, інші доходи і витрати, надзвичайні доходи і витрати, податки з надзвичайного прибутку, чистий прибуток і збиток підприємства.

Отже відповідно до стандартів ПБО при формуванні собівартості іродукції, робіт, послуг не враховується ціла низка витрат, безпосередньо Пов’язаних з виробничим процесом, з виготовленням та реалізацією продукції, робіт та послуг, в т. ч. оплата праці керівників підприємства; фахівців, від зусиль яких значною мірою залежить ефективність виробництва і реалізації окремих видів продукції, витрати на утримання і обслуговування основних засобів, необоротних матеріальних активів, витрати на утримання підрозділів підприємства, пов’язаних зі збутом продукції, витрата на техніку безпеки та охорону праці, на дотримання санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог тощо. У публікаціях багатьох провідних вчених-економістів в т. ч. в галузі бухгалтерського Обліку і аудиту стверджуються, що визначена таким чином собівартість продукції (робіт, послуг) не є економічно обгрунтованою і не може повною мірою відображати рівень фактичних витрат на виробництво як усієї випущеної продукції, так і окремих її видів. З іншого боку, «скорочена собівартість» може бути використана у механізмі варіювання ринковими цінами і тарифами, як об’єктивна основа формування мінімальної ціни окремих видів товарів (робіт, послуг), ь Що стосується бухгалтерської фактичної калькуляції, то в умовах ринкового механізму ціноутворення вона втратила свою практичну цінність, тому що ціни і тарифи визначаються на основі планової, а не бухгалтерської калькуляції фактичної собівартості продукції. Крім того, враховується співвідношення попиту і пропозиції, стан розвитку конкуренції, інші ринкові фактори.

Бухгалтерський облік витрат, в т. ч. за місціми їх виникнення слугує мірилом достовірності і якості складання планових і нормативних калькуляцій. Сьогодні на вітчизняних підприємствах різних галузей господарювання функціонують окремі види обліку, в т. ч. управлінський, статистичний, бухгалтерський, а також податковий (позасистемний), що є об’єктивною необхідністю, викликаною реальною дійсністю. Кожен з них має свої специфічні функції, але всі вони потребують методологічної узгодженості та взаємозв’язку, що повинно стати одним із напрямків науково-практичних розробок у найближчі роки.

Світова наука і практика накопичила багатий досвід управління собівартістю і цінами, який може успішно застосовуватись на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні, в т. ч. в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі. Ці питання висвітлені у подальших розділах цієї книги.

У міжнародній практиці для наближення планових показників витрат до дійсних реалій складаються так звані «гнучкі бюджети» (кошториси), в яких визначається плановий рівень витрат щодо фактичного складу й обсягу виробництва й таким чином відслідковується тісний зв’язок між обсягом виробництва, розміром та рівнем витрат.

Крім того, при узагальненні й розподілі витрат за центрами відповідальності формується вихідна інформація для калькулювання собівартості окремих видів продукції (робіт, товарів, послуг).

Розподіл витрат на прямі виробничі, адміністративні та інші загальногосподарські (непрямі) забезпечує нормування витрат та використання в процесі управління собівартістю й цінами окремих видів продукції так званої «обмеженої собівартості», до якої включаються лише виробничі витрати. Непрямі загальногосподарські витрати обліковуються окремо й включаються до собівартості окремих видів продукції (робіт, товарів, послуг) відповідно до цінової політики підприємства.

При переході підприємств України до нової системи розрахунків, що відповідає світовим стандартам бухгалтерського обліку, доцільно рекомендувати для застосування вітчизняними підприємствами усіх форм власності показник «обмеженої собівартості» продукції (робіт, товарів, послуг). При цьому кожне підприємство, обираючи облікову політику, може відносити загальногосподарські витрати на рахунки реалізації, на яких виявляються фінансові результати, минаючи виробничі рахунки, що стане дієвим стимулом до зниження загальногосподарських витрат та їх більш жорсткого контролю. Крім того, у цьому разі розширюється діапазон можливих коливань ціни від мінімальної до максимальної величини, тобто відкриваються можливості для ініціативної (тактичної") зміни цін на окремі види продукції (товари, роботи, послуги)та диференціації цін відповідно до цінової політики підприємства.

У міжнародній практиці широко використовується ще один принцип згрупування витрат — залежно віз їхньої еластичності до зміни обсягу

діяльності, що дозволяє прослідкувати взаємозв’язок показників поточних витрат і обсягів діяльності.

При цьому всі статті витрат поділяють на умовно-постійні (незалежні за абсолютною сумою від обсягу діяльності), умовно-змінні (сума яких змінюється залежно від обсягу виробництва та реалізації послуг) та змішані (до складу яких входять як залежні від обсягу діяльності витрати, так і незалежні від нього).

Застосування цієї класифікації витрат тісно пов’язане з аналізом собівартості одиниці продукції. Одна й та ж сама продукція може вироблятись з різними результатами використання ресурсів залежно від фахового рівня робітників, технології, техніки, якісних характеристик сировини й матеріалів тощо. Тому на кожному підприємстві показники витрат на виробництво одиниці продукції є середніми, оскільки підсумовані витрати за визначений період діляться на кількість виробленої продукції. Отже, методика визначення середньої величини собівартості продукції засвідчує тісний зв’язок показника собівартості з показником обсягу виробництва (реалізації) продукції.

На жаль, метод поділення витрат на умовно-постійні та умовно- змінні щодо обсягу діяльності не набув поширення у вітчизняній практиці ані для прийняття управлінських рішень, ані для встановлення оптимальних ціїґна продукцію товаровиробників.

З цієї точки зору, корисним є міжнародний досвід управління собівартістю та цінами за такими методами, як «директ-костінг», «стан- дарт-костінг», «система обліку сум покриття» та «граничних витрат».

Усі ці методи ґрунтуються на тому, що загальні умовно-постійні витрати по абсолютній сумі не залежать від обсягу виробництва й залишаються стабільними як при збільшенні, так і при його зменшенні. А тому для підприємства важливішою є загальна величина постійних витрат, аніж їх частка, включена до собівартості окремого виробу. Крім того, її можна розрахувати простіше, ніж складанням окремих калькуляцій собівартості конкретних видів виробів. Тому більшість закордонних фірм ведуть окремий облік «скорочених виробничих витрат», до складу яких включаються лише прямі змінні витрати. Загальні постійні витрати відносяться безпосередньо до фінансових результатів, зменшуючи таким чином оподатковуваний прибуток.

Слід зазначити, що інформація, яка формується на підприємстві при обліку «обмеженої собівартості», тобто поділі витрат на прямі виробничі й адміністративні та інші загальногосподарські (непрямі) може не відповідати поділові витрат на умовно-постійні та умовно-змінні. До складу прямих і непрямих витрат можуть входити як умовно-змінні, так і умовнопостійні витрати, і їх розподіл здійснюють розрахунковим шляхом із застосуванням спеціальної методики, що ускладнює такий аналіз.

Тому в міжнародній практиці здійснюють поділ загальних (валових) витрат на умовно-постійні й умовно-змінні, що дозволяє визначити вплив зміни обсягу діяльності на середню собівартість одиниці продукції.

Змінні та постійні витрати на одиницю продукції (середні витрати).

При зростанні обсягу виробництва середні витрати зменшуються за рахунок розподілу постійних витрат на більшу кількість виробленого товару (продукції, робіт, послуг). Змінні витрати мають іншу динаміку. Спочатку вони зростають високими темпами, але в подальшому розширення діяльності відбувається дещо вищими темпами, ніж зростання змінних витрат, в результаті чого середні витрати знижуються (йдеться про «ефект масштабу»). Але зниження середніх витрат досягає лише певної межі, після чого цей показник починає зростати (внаслідок дії граничної дохідності, коли за законом спадної граничної корисності темпи зростання змінних витрат починають випереджати темпи зростання обсягу виробництва продукції).

З урахуванням цих закономірностей регулюються обсяг виробництва й ціни на продукцію, товари і послуги шляхом визначення оптимального обсягу діяльності та «граничних витрат».

Поділ витрат на постійні та змінні створює умови, що є найзручнішими для їх нормування, а система управління собівартістю при цьому має назву «стандарт-костінг». Вона широко використовується в міжнародній практиці ціноутворення.

Слід зазначити, що у міжнародній практиці організації обліку прийнятий поділ на фінансову й управлінську (виробничу) підсистеми, що об’єктивно обумовлено розходженням у їх цілях і завданнях.

Правила ведення фінансового обліку й складення зовнішньої фінансової звітності (фінансова підсистема) регламентуються державою.

Організація виробничого обліку — внутрішня справа кожного підприємства. Адміністрація фірм самостійно вирішує, у яких розрізах класифікувати витрати; на скільки деталізувати ланки виникнення витрат і як їх пов’язувати з центрами відповідальності; вести облік фактичних чи стандартних (планових, нормативних), повних або часткових (змінних, прямих, граничних) витрат.

Найважливішою характеристикою західно-європейських систем управлінського (виробничого) обліку є оперативність обліку витрат. При цьому облік витрат поділяється на облік фактичних (минулих) витрат і облік витрат за системою «стандарт-косгінг». Система «стандарт-костінг» передбачає розробку норм і стандартів на витрати праці, матеріалів, накладних витрат, складення стандартної (нормативної) калькуляції та облік фактичних витрат з виділенням відхилень від стандартів (норм).

у теорії вітчизняного обліку добре відома розроблена ще за часів централізованої планової економіки система нормативного обліку, що є багато в чому схожою із західною системою «директ-костінг». Система нормативного обліку містила у собі методи розробки й встановлення норм витрат виробничих ресурсів, розрахунок нормативної собівартості послуг, систематичний облік змін норм і оперативний облік відхилень від норм із визначенням їх причин і винуватців.

Таким чином, система обліку, що застосовувалась у вітчизняній “практиці відрізняється за своєю сутпо від західної лише тим, що в ній Враховувалися лише повні витрати й не здійснювався їх поділ на постійні (умовно-постійні) й змінні (умовно-змінні).

Поняття «директ-костінг» було введено в 1936 р. американцем Д. Хар- рісом. З початку практичного застосування цієї системи до собівартості включалися лише прямі витрати (звідси й назва системи), а всі непрямі витрати списувалися безпосередньо на фінансові результати. В даний 'час система «директ-костінг» передбачає облік собівартості не лише в частині прямих змінних витрат, але й у частині змінних непрямих витрат.

Крім того, у різних країнах ця система одержала різні найменування: у Німеччині й Австрії — це система обліку граничних витрат, чи облік сум покриття; у США й Великобританії — облік маржинального доходу; У Франції — маржинальний облік.

У зв’язку з цим, у різних країнах і навіть серед фахівців однієї й тієї ж країни система «директ-костінг» відрізняється не лише за термінологією, але й за визначенням суті даного поняття. Однак усі існуючі 'бизначення об’єднує загальна характерна риса — усі вони як обов’язковий фактор передбачають поділ витрат, що включаються до собівартості продукції й послуг, на змінні й постійні та окремий їх облік.

Отже, «директ-костінг» є системою управлінського (виробничого) обліку, заснованою на класифікації витрат на постійні й змінні залежно від обсягу виробництва чи діяльності та передбачає здійснення обліку й аналізу витрат і результатів, а також прийняття управлінських рішень.

Важливою особливістю системи «директ-костінг» є те, що у процесі її застосування можна вивчати взаємозв’зки і взаємозалежності між обсягом реалізації продукції (послуг), витратами (собівартістю) і прибутком та визначати обсяги діяльності підприємства в критичних

точках: беззбитковості, мінімального, цільового, максимального прибутку.

Переваги системи «директ-костінг»:

• Використання даної системи обліку дозволяє аналітично встановити зв'язки й пропорції між окремими видами витрат (прямі, змінні, граничні, постійні) та обсягами виробництва продукції (товарів, послуг) за допомогою методів математичної статистики, зокрема застосування методів кореляційного й регресійного аналізу, методів прогнозування та ін.

• Інформація, отримана при використанні системи «директ-костінг», дозволяє визначати найвигідніші комбінації ціни й обсягів виробництва продукції (товарів, послуг), а відтак проводити ефективну політику ціноутворення.

• В умовах ринкової економіки система «директ-костінг» надає інформацію щодо можливості реалізації стратегії конкуренції, спрямованої на зниження цін (з метою завоювання ринків збуту, у періоди тимчасового скорочення попиту на пропоновані фірмою послуги тощо).

• Використання «обмеженої собівартості» продукції, товарів і послуг дозволяє спростити нормування, планування, облік і контроль статей витрат, собівартість стає «більш доступною для огляду», а окремі витрати — краще контрольованими.

• При застосуванні системи «директ-костінг» сума постійних витрат за даний конкретний період показується в звіті окремим рядком, і тому її вплив на величину прибутку підприємства видно навіть без проведення глибокого аналізу.

• Система «директ-костінг» дає можливість оперативніше регулювати постійні витрати. Так, при системі обліку повної собівартості частина нерозподіленої суми накладних витрат переходить з одного періоду до іншого, тому контроль над ними слабшає. «Директ- костінг» дозволяє знизити трудомісткість розподілу накладних адміністративних та інших загальногосподарських витрат.

Підхід до обґрунтування вихідної ринкової ціни товару (послуги) потребує врахування комплексного впливу зовнішніх факторів і, насамперед, виявлення конкретної потреби у товарі, співвідношення між його ціною та якістю (послуги), цінністю товару (послуги) в уяві покупця, його ціновою еластичністю та характером попиту на нього. На ринкову ціну товару (послуги) суттєво впливає цінова політика держави. Крім того, на цінову політику підприємства здійснюють вплив

конкуренти та їх можлива реакція на зміни цін конкретних товарів і послуг, тому важливим етапом обґрунтування цінової політики є вивчення цін конкурентів.

„ Розглянемо методику визначення впливу зазначених факторів. Один з головних факторів ціноутворення — реакція споживачів на зміну ціни. У взаємовідносинах між покупцем та продавцем товару (послуг) при встановленні ринкових цін необхідно враховувати сегментацію споживачів за ціновою еластичністю попиту. В процесі маркетингових досліджень застосовується сегментація споживачів за певними ознаками: за статтю, віком, соціальною структурою, розміром сукупного доходу на одного члена сім’ї тощо. Головна мета сегментації споживачів — визначити найпривабливіші сегменти щодо їх частки в загальному обсязі попиту на регіональному ринку та перспектив розвитку конкретного підприємства-виробника товарів (послуг) на цьому ринку. Покупці суттєво відрізняються також за своєю реакцією на зміни цін товарів і послуг, що дозволяє визначити характер цінової еластичності попиту.

Еластичність — це чутливість однієї економічної змінної до зміни іншої економічної змінної, її здатність реагувати на цю зміну.

Важливим елементом, що визначає характер еластичності попиту за ціною на товари і послуги, є доступність для споживача його замінника (Товару-субститута). Коли є такий замінник, попит на товар (послугу) відносно еластичний по ціні, тому що споживачі мають можливість перейти на споживання його замінника при зростанні ціни товару (має Місце перехресна еластичність попиту).

Ціни на послуги й товари, які є взаємодоповнюючими (компле- Центи), також впливають певним чином на еластичність попиту.

Іншим важливим чинником цінової еластичності попиту є інтервали часу, в межах яких приймається рішення щодо придбання товару. За певних причин на короткотривалих проміжках часу споживання Товару попит є менш еластичним, ніж на довгострокових. Суттєве значення має важливість потреби та невідкладність купівлі товару (послуги).

Цінова еластичність попиту закономірно впливає на формування виручки від реалізації товарів і послуг, що дозволяє прогнозувати можливу динаміку обсягу виручки згідно з коливаннями цін.

Для вимірювання гнучкості попиту застосовуються різні показники його еластичності: коефіцієнти, графіки, аналіз співвідношення темпів зміни цін і попиту.

На практиці вимірюють цінову й нецінову еластичність попиту, коли визначають вплив інших факторів на обсяг попиту, наприклад, сукупного доходу сім’ї, складу сім’ї тощо. Еластичність попиту відносно ціни

показує, наскільки змінюється обсяг попиту залежно від зміни ціни (табл. 4). Коефіцієнт цінової еластичності являє собою відношення відсоткової зміни обсягу попиту до відсоткової зміни ціни:Наведена формула визначає зміни у попиті на споживчі товари (послуги) при зміні ціни на 1%. Еластичність попиту має місце тоді, коли коефіцієнт цінової еластичності перевищує одиницю. При цьому навіть незначні зміни цін істотно впливають на обсяг попиту.

За характером цінової еластичності попит класифікують таким чином (табл.4).

Таблиця 4

Класифікація попиту за характером цінової еластичності

Попит еластичнийКе > 1Попит зростає швидше, ніж знижується ціна
Попит нееластичнийКе < 1Попит змінюється повільніше, ніж ціна
Поїшт одинично еластичнийКе = 1Попит змінюється відповідно до зміни ціни
Попит досконало нееластичнийКе = 0Попит не змінюється при зміні ціни
Попит досконало еластичнийКе=8Нескінченно мала зміна ціни викликає нескінченно велике зростання (зниження) попиту
Еластичний (досконало еластичний) попит. Якщо споживач має можливість вибору (тобто на ринку значна кількість аналогічних товарів та послуг) і не має терміновості щодо їх купівлі, зростання цін може призвести до відміни покупок, або придбання товарів-замінників. І навпаки, зниження цін може стимулювати купівлю товарів та відвернути покупця від конкурентів. Але треба брати до уваги, що при низьких цінах важко стимулювати попит, тому що споживач співвідносить їх рівень з рівнем якості товару. Якщо товари взаємодоповнюючі, то еластичність попиту змінюватиметься залежно від величини зміни цін на один з товарів (має місце перехресна еластичність).

Нееластичний (досконало нееластичний) попит присутній тоді, коли коефіцієнт цінової еластичності менший за одиницю. В цьому разі цінові зміни суттєво не впливають на обсяг попиту. Умовами нееластичного попиту є: нечутливість споживачів до цін, відсутність достатньої альтернативності у виборі товарів та їх заміни, потреби споживачів мають першочергове значення. Нееластичний попит насамперед притаманний товарам та послугам першої необхідності, предметам для обладнання житла, паливно-енергетичним ресурсам тощо. Унітарний попит спостерігається в тому разі, коли зміни в ціні компенсуються аналогічними змінами в попиті. При цьому коефіцієнт цінової еластичності дорівнює одиниці.Рис. 1. Графіки зміни обсягу попиту залежно від зміни ціни

Для вимірювання цінової еластичності попиту на практиці застосовують декілька різновидів коефіцієнтів:

• Коефіцієнт точкової еластичності — при нескінченно малій зміні ціни та великій кількості замірів зміни ціни й попиту;

Дугова еластичність — між двома точками — як середня еластичність за формулою середньої точки;

• Перехресна еластичність — визначається для взаємозамінних товарів-субститутів чи взаємодоповнюючих товарів-комплементів (послуг).

Найчастіше цінова еластичність попиту є неоднорідною в межах різних ринкових сегментів та суттєво змінюється впродовж життєвого Циклу товарів і послуг.

Як свідчить міжнародний досвід, якщо об’єктивною основою ВИХІДНОЇ ринкової ціни товару (послуги) служить ціна конкурентів, повна (обмежена) собівартість чи характеристики попиту перестають бути вирішальними факторами.

Підбиваючи підсумки, слід підкреслити, що ринок і ціна — це категорії, що обумовлені й визначаються матеріальним виробництвом.

зміну структури виробництва та споживання. Стимулювання здійснюється за допомогою підвищеного рівня прибутку в ціні, надбавок та знижок до неї.

Розподільча функція ціни пов’язана з відхиленням ринкової ціни від суспільно-необхідної вартості під впливом ринкових факторів. Проявом цієї функції є безпосередня участь ціни в розподілі й перерозподілі національного доходу (чистого доходу) між галузями економіки, державними та іншими секторами, різноманітними формами її власності, регіонами, фондами накопичення та споживання, соціальними групами населення.

Функція збалансованості попиту та пропозиції виявляється в тому, що через ціни здійснюється зв’язок між виробництвом та споживанням, пропозицією та попитом.

Функція ціни як засобу раціонального розміщення виробництва засвідчує той факт, що за допомогою механізму цін здійснюється перелив капіталів до секторів економіки та видів виробництв з більш високою нормою прибутку.

Всі функції ціни є взаємопов’язаними й взаємодіють, але в ряді випадків вступають у протиріччя. Так, стимулююча функція ціни посилює функцію збалансованості попиту та пропозиції, сприяє збільшенню виробництва товарів, що користуються попитом. Однак ціна може відігравати й дестимулюючу роль, наприклад, при її різкому зниженні, що призводить до скорочення пропозиції товарів. Це в свою чергу призводить до невідповідності попиту та пропозиції й стає фактором подальшого підвищення цін.,

При ринковій організації продажу продукції (товарів, послуг) рівень ціни визначає можливий обсяг продажу й відповідний масштаб виробництва, але від масштабу виробництва прямо залежить величина питомих витрат на виробництво одиниці продукції (товарів, послуг), тобто ці показники є тісно взаємопов’язаними й взаємообумовленими. Тому у багатьох випадках величину питомих витрат на одиницю продукції (товарів, послуг), яка лежить в основі ціни, можна визначити лише приблизно перед тим, як ціна буде встановлена, враховуючи проблематичність прогнозування ринкової кон’юнктури.