Менеджмент ресторанного господарства : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / [Г.Т. П’ятницька, Н.О. П’ятницька, Л.В. Лукашова та ін.] ; за ред. Г.Т. П’ятницької. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 430 с.

6.2. Підготовка до семінарських та практичних занять

Підготовку до практичних та семінарських занять починають із ознайомлення з методичними вказівками щодо їх проведення, виконання комплексу навчальних завдань, індивідуального творчого завдання. При самостійній підготовці до заняття студент підбирає необхідні літературні джерела, вивчає теоретичний матеріал і використовує його для виконання практичних навчальних завдань.

Виконання індивідуальних творчих завдань здійснюється у більшості випадків після ознайомлення з роботою діючих закладів ресторанного господарства. Зібраний матеріал студент обробляє, систематизує й аналізує, робить висновки і дає власні пропозиції, відповідним чином оформлює виконану роботу.

Поточний контроль знань студентів здійснюється регулярно при проведенні семінарських та практичних занять шляхом перевірки виконання окремих завдань, тестування, опитування, поетапного виконання індивідуальних творчих завдань.

Рубіжний триместровий контроль передбачає написання контрольної письмової роботи, тестування з тем, що вивчалися, презентацію комплексного індивідуального творчого завдання.

Підсумковий контроль знань здійснюється шляхом проведення іспиту або заліку.

Усі практичні завдання студенти оформлюють письмово та подають на перевірку.

Організація рубіжного контролю знань здійснюється один раз у десятому триместрі та двічі в одинадцятому триместрі. При підготовці до рубіжного контролю використовують тести (дод. 1), ситуаційні завдання або задачі (п. 6.5), перелік питань (п. 6.3). Перед рубіжним контролем викладач конкретизує номери тестів, завдань та питань.

Для підсумкового контролю знань у десятому триместрі проводять залік, в одинадцятому - усний іспит за білетами, зразок якого наведено у п. 6.4. При підготовці до них студенти використовують основні питання, що охоплюють зміст програми дисципліни «Менеджмент ресторанного господарства», тести, що містяться в дод. 1, переглядають задачі, які розв’язували протягом навчального року.

2. Проаналізувати коливання часу обслуговування споживачів на роздавальні (у буфеті), виявити причини цих коливань.

3. Оцінити ефективність використання зали та виявити причини зниження її пропускної спроможності.

4. Проаналізувати організацію збору використаного посуду.

5. На основі аналізу черги та причин її утворення, а також тривалості очікування початку обслуговування оцінити якість обслуговування споживачів.


← prev content next →