Менеджмент ресторанного господарства : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / [Г.Т. П’ятницька, Н.О. П’ятницька, Л.В. Лукашова та ін.] ; за ред. Г.Т. П’ятницької. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 430 с.

6.1. Контроль та критерії оцінювання знань

Система контролю та комплексного оцінювання знань застосовується з метою стимулювання планомірної та регулярної роботи студентів, підвищення зацікавленості їх у вивченні та засвоєнні навчального матеріалу. Для забезпечення об’єктивної діагностики знань студентів використовується 100-балова система, яка з часом переводиться у звичайну шкалу оцінок. При підрахунку балів враховуються такі види робіт:

1) аудиторної:

- результати тестування та відповіді при опитуванні;

- вирішення розрахунково-аналітичних або ситуаційних завдань;

2) самостійної:

- виконання індивідуального творчого завдання;

- огляд літературних джерел;

- складання конспекту;

- рубіжний контроль знань.

Розподіл балів за виконання певних видів робіт конкретизується в кожному триместрі відповідно до їх обсягу (дод. 72, 73).

Залежно від балів, отриманих за кожний вид навчальних робіт, студент одержує сукупну суму балів, яка переводиться в оцінку за шкалою, наведеною в табл. 6.1

Оцінку «відмінно» отримують студенти, які глибоко й обґрунтовано розкрили зміст завдань, зробили необхідні узагальнення та висновки, послідовно та логічно виклали свої знання, сумлінно і своєчасно виконували всі види робіт.

Оцінювання знань студентів

Оцінку «добре» одержують студенти, які розкрили основний зміст завдань, але недостатньо узагальнили та обгрунтували висновки, допустили деякі неточності та непослідовність у викладенні основних положень завдання.

«Задовільно» одержують студенти, які не повністю розкрили зміст завдань, несвоєчасно їх виконали, побудували свою відповідь на повторенні матеріалу лекцій, не виявили творчого мислення при використанні теоретичного матеріалу для виконання практичних завдань.

Оцінку «незадовільно» отримують студенти, які не змогли розкрити зміст завдань, не знають теоретичних основ, не мають методичних знань для вирішення аналітично-розрахункових та індивідуальних творчих завдань.

Якщо протягом триместру студент отримав менше ніж 60 балів, він повинен до останнього підсумкового заняття самостійно вивчити передбачені програмою дисципліни теми, письмово відповісти на запитання для самоконтролю за рекомендованою викладачем (під час індивідуально-консультативної роботи) навчально-методичною літературою або пройти повторний курс з цієї дисципліни.

Підсумкова оцінка з дисципліни формується за принципом: оцінка поточної роботи - 50%, підсумкового контролю (іспит ) - 50%.