Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. — К. : Знання, 2008. — 303 с. — (Вища освіта XXI століття). Частина 2

7.3. Кількісна оцінка визначення конкурентоспроможності туристичної фірми

Визначаючи конкурентоспроможність товару (послуги), виробник продукції повинен обов’язково знати вимоги потенційних покупців і оцінки споживачів. Тому формування конкурентоспроможності продукції починається з визначення істотних споживчих властивостей (потреб покупців), за якими оцінюється принципова можливість реалізувати продукцію на відповідному ринку, де покупці постійно порівнюватимуть її характеристики з товарами конкурентів щодо міри задоволення конкретних потреб і цін реалізації.

Отже, для визначення конкурентоспроможності продукції (послуги) необхідно знати:

• конкретні вимоги потенційних покупців (споживачів) до пропонованої на ринку послуги (товару);

• можливі розміри і динаміку попиту на послугу (продукцію);

• розрахунковий рівень ринкової ціни послуги (товару);

• очікуваний рівень конкуренції на ринку відповідних послуг (товарів);

• основні параметри продукції головних конкурентів;

• найбільш перспективні ринки для відповідного товару (послуги) й етапи закріплення на них;

• термін окупності сукупних витрат, пов’язаних з проектуванням, виробництвом і просуванням на ринок нового товару (послуги).

Конкурентоспроможність конкретного об’єкта бажано вимірювати кількісно, що зробить можливим управління її рівнем. Для цього необхідна інформація, яка характеризує корисний ефект такого об’єкта й об’єктів-конкурентів за нормативний термін їхньої служби, і сукупні витрати впродовж життєвого циклу об’єктів. Корисний ефект — це віддача об’єкта, інтегральний показник, що розраховується на підставі окремих об’єктивних показників якості об’єкта, які задовольняють ту або іншу конкретну потребу. Його можна вимірювати в натуральному, грошовому вираженнях або в умовних балах (для об’єктів з декількома важливими параметрами, які доповнюють один одного). Сукупні витрати впродовж життєвого циклу — це ті витрати, які обов’язково потрібно зробити для одержання від об’єкта відповідного корисного ефекту.

Конкурентоспроможність об’єктів, для яких неможливо розрахувати корисний ефект або сукупні витрати, можна визначити з результатів експериментальної перевірки за конкретними умовами споживання, а також за наслідками пробного продажу, експертних та інших методів.

Кількісну оцінку конкурентоспроможності однопарамет- ричних об’єктів можна зробити, використовуючи формулуде Кп — конкурентоспроможність продукції на конкретному ринку, частка одиниці;