Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. — К. : Знання, 2008. — 303 с. — (Вища освіта XXI століття). Частина 2

5.2. Визначення сильних та слабких сторін фірми-конкурента

Визначимо напрями та чинники, до яких потрібно докласти максимум зусиль з боку маркетологів туристичної компанії з виявлення слабких сторін фірм-конкурентів.

Аналіз результатів табл. 5.3 дає можливість оцінити тенденції ринку, які набувають форми об’єктивних можливостей (чинників) і загроз для туристичної компанії, незалежно від наших сильних або слабких сторін. Але потрібно знати про це, стежити і завжди передбачати можливий негативний вплив. Необхідно розвивати стратегічне планування, організовувати і

Вирішальний чинник успіху (ВЧУ)ЧасткаОцінка за 10-бальною шкалою
ТК “Сага”ТК “Сьоме небо”ТК “Пілігрім”
АбсолютнаЗведенаАбсолютнаЗведенаАбсолютнаЗведена
1Наявність резерв­них ресурсів0,291,871,461,2
2Можливість 1 ОО-відсоткового задоволення потреб споживачів0,310382,461,8
3Система маркетингу та інформативності0,180,890,960,6
4Кваліфікація персоналу0,180,860,660,6
5Організація управ­ління і мотивації0,170,780,880,8
6Реакція на зміни на ринку0,190,990,960,6
7Системний аналіз діяльності0,190,990,940,4
У цілому18,97,9...6,0
ЧипникВірогідністьВажливість впливу
0,20,40,81,00,30,60,9
Активізація наявних і поява нових конку­рентів+++
Активізація маркетин­гової політики відносно каналів просування туристичного продукту
Зміни в законодавстві, податковій політиці країни++
Інше++
контролювати заходи щодо досягнення стратегічної мети туристичної компанії, складати програми стосовно адекватної та своєчасної реакції на зміни зовнішнього середовища.

Звичайно, для туристичної компанії важливий аналіз не тільки можливих загроз на діючому ринку. Проаналізуємо також істотні можливості самої компанії (табл. 5.4).

Таблиця 5.4. Аналіз чинників можливостей ТК “Сага”

ЧинникВірогідністьважливість впливу
0,20,40,60,8-10,20,40,60,81
1Активізація робо­ти компанії та її філіалів't-+
2Наявність неза- безпечених по­треб потенційних туристів++
3Виявлення слаб­ких сторін конку­рентів на діючо­му ринку++
4Низький рівень ризику++
5Висока ефектив­ність системи маркетингу++
6Інше++
На основі зазначених вище чинників, їх вірогідності здійснення і ступеня важливості складемо матрицю вірогідності загроз і можливостей туристичної фірми (рис. 5.1).

Все, що розташовується в лівому квадраті матриці, потребує особливої уваги від керівництва компанії, показує, на які сторони господарської діяльності компанії та маркетингової політики варто звернути особливу увагу. Під час аналізу можливостей необхідне негайне ухвалення рішень. При аналізі загроз — заходи щодо оборони, попередження.

Матриця вірогідності показує нам, що негайного ухвалення рішень потребують такі сегменти маркетингової політики компанії, як активна робота компанії та її представництв; слабкість конкурентів на діючому ринку; наявність незабезпе- чених потреб (клієнти, які не задоволені згідно зі своїми перевагами та інтересами у вибраному напрямі відпочинку). Заходи щодо оборони потребують активізації наявних і появи нових конкурентів.

Проведений аналіз конкурентоспроможності туристичної компанії на діючому ринку має визначені напрями застосування SWOT-аналізу:

• вибір такого напряму діяльності, який би задовольняв вимоги клієнтів і формував захист проти наявного тиску факторів конкуренції;Рис. 5.1. Матриця вірогідності загроз і можливостей

• визначення впливу на рівновагу сил розвитку;

• прогнозування зміни зовнішнього середовища і забезпечення здатності реагувати на них з найбільшою вигодою для компанії;

• аналіз створює основу для розробки майбутньої маркетингової стратегії компанії.

Здійснивши практичний аналіз зовнішнього ринку в системі міжнародного маркетингу індустрії туризму, можна зробити висновки, які характеризують маркетингові дослідження зовнішніх ринків за різними ознаками:

• поведінка потенційних туристів, їх вимоги та вподобання щодо якості туристичних послуг;

• цінова політика пропонованих послуг;

• поведінка компаній-конкурентів на діючому ринку;

• інші.

Маркетингові дослідження та маркетинговий аналіз туристичної галузі є об’єктивною необхідністю, оскільки результати таких досліджень впливають на управлінські рішення, що

пов’язані з вибором ринку, діяльністю на ринку, визначенням обсягів продажу, прогнозуванням і плануванням ринкової діяльності, вирішенням інших проблем підприємства, яке планує вихід на зовнішній ринок.