Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

6.12. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)

Прибуток підприємства утворюється з надходжень від його господарської діяльності. З економічного прибутку підприємства сплачують передбачені законом податки. Прибуток, одержаний після зазначених платежів, залишається у розпорядженні підприємства, яке визначає напрями його використання відповідно до установчих документів.

Порядок розподілу прибутків і збитків визначається у статуті та засновницькому договорі і належить до компетенції загальних зборів засновників.

Нерозподілений прибуток - це сума чистого прибутку, яка залишається після всіх його вилучень, що здійснюються за рішенням власників. У момент виникнення весь чистий прибуток за звітний період може бути визначений як нерозподілений.

За рішенням зборів засновників можливі наступні варіанти розподілу прибутку:

1) вся сума прибутку (після обов'язкових відрахувань до резервного капіталу) спрямовується на виплату дивідендів;

2) частина прибутку залишається нерозподіленою, частина спрямовується на виплату дивідендів;

3) дивіденди взагалі не нараховуються.

Будь-яке рішення зборів є правомірним, за винятком товариств,

у статутному капіталі яких є частка державної власності. За результатами господарської діяльності в умовах неефективного господарювання та здійснення значних вилучень підприємство "може мати непокриті збитки, що призводить до зменшення власного капіталу.

Облік нерозподілених прибутків або непокритих збитків поточного та минулих років, а також прибутку, використаного протягом поточного року, ведеться на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" у розрізі наступних субрахунків:

- 441 "Прибуток нерозподілений";

- 442 "Непокриті збитки";

- 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".

За кредитом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності підприємства, а за дебетом - збитки та використання прибутку на певні цілі.

На субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" відображається рух нерозподіленого прибутку наростаючим підсумком протягом всього терміну існування підприємства.

На субрахунку 442 "Непокриті збитки" відображають отримані від господарської діяльності збитки, списання яких здійснюється за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового або додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображається розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування до резервного капіталу та інше використання прибутку у звітному періоді. Сальдо по цьому субрахунку в кінці року закривається в кореспонденції із субрахунками 441 "Прибуток нерозподілений" та /або 442 "Непокриті збитки" з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків.

Формування нерозподіленого прибутку супроводжується бухгалтерським записом:

- дебет субрахунку 791 "Результат операційної діяльності";

- дебет субрахунку 792 "Результат фінансових операцій";

- дебет субрахунку 793 "Результат іншої звичайної діяльності";

- дебет субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій";

- кредит субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений". Відображення непокритих збитків супроводжується бухгалтерським записом:

- кредит субрахунку 791 "Результат операційної діяльності";

- кредит субрахунку 792 "Результат фінансових операцій";

- кредит субрахунку 793 "Результат іншої звичайної діяльності";

- кредит субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій";

- дебет субрахунку 442 "Непокриті збитки". Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені у поточному

році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1 - 6. Нерозподілений прибуток може бути використаний на:

- збільшення статутного капіталу (у разі перереєстрації статуту);

- відрахування до резервного капіталу;

- нарахування дивідендів акціонерам (учасникам);

- покриття збитків поточного року;

- інші потреби.

Основна кореспонденція рахунків з відображення в обліку операцій з використання нерозподіленого прибутку наведена в табл. 6.21

Таблиця 6.21 Облік використання нерозподіленого прибутку

Зміст операціїКореспонденція рахунків
ДебетКредитСума, грн
1Відображається збільшення статутного капіталу:

1.1) на суму зареєстрованого збільшення статутного капіталу;

1.2) при погашенні заборгованості
46

443
40

46
10000

10000
2Використання прибутку на формування резервного капіталу443433000
3Використання нерозподіленого прибутку на покриття збитків4414422000
4Відображається нарахування дивідендів *44367120000
5Нарахований авансовий внесок податку на прибуток 25%9816415000
6Перераховано до бюджету авансовий внесок податку на прибуток6413115000
7Перераховані дивіденди юридичній особі67131112000
83 дивідендів, нарахованих фізичним особам (8000 грн), утримано податок з доходів фізичних осіб - 13%6716411040
9Виплачені з каси підприємства дивіденди фізичним особам6713016960
10Списується прибуток, використаний у звітному році44144333000
* Дивіденд - це платіж, який здійснюється юридичною особою - емітентом Корпоративних прав на користь власника таких корпоративних прав у зв'язку з розподілом частини прибутку такого емітента. Дивіденди розраховуються за правилами бухгалтерського обліку.

Відповідно до Закону про оподаткування прибутку підприємств при виплаті дивідендів емітент зобов'язаний сплатити авансовий внесок з податку на прибуток. Авансовий внесок нараховується на суму дивідендів у розмірі базової ставки (з 01.01.2004 р.) 25% без зменшення суми виплачуваних дивідендів на суму авансового внеску.

При виплаті дивідендів у не грошовій формі базою обчислення авансового внеску є звичайна ціна переданих цінностей.

Обов'язок щодо нарахування авансового внеску покладається на будь-якого емітента-резидента незалежно від того, чи є він платником Податку на прибуток, чи має пільги щодо сплати податку на прибуток За іншою ставкою. При цьому платник єдиного податку не має права зменшити суму єдиного податку на суму авансового внеску, сплачену ПіД час виплати дивідендів.

Отримувачами дивідендів (власниками корпоративних прав) можуть бути як юридичні, так і фізичні особі.

Нарахований авансовий внесок з податку на прибуток вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Емітент - платник податку на прибуток зменшує суму нарахованого податку на прибуток звітного періоду на суму авансового внеску. Якщо за результатами звітного періоду підприємство має від'ємне значення податкових зобов'язань з податку на прибуток, то сума авансового внеску збільшує таке від'ємне значення.

Власники корпоративних прав (юридичні особи), які отримали дивіденди, не відображають суму отриманих дивідендів у складі валового доходу (але за умовою, що емітентом є резидент).

Якщо дивіденди нараховані фізичним особам, то оподаткування таких дивідендів визначено Законом "Про оподаткування доходів фізичних осіб". З 01.01.2004 р. дивіденди, нараховані фізичним особам, обкладаються податком з доходів фізичних осіб (до 31.12.2006 р. за ставкою - 13%).

Первинними документами, на підставі яких відображується розподіл нерозподіленого прибутку, є розрахунки та довідки бухгалтерії.

Аналітичний облік прибутку, використаного у звітному періоді, ведеться за напрямами використання.

Нерозподілений прибуток підприємства на кінець звітного року є реінвестованим у його діяльність.

Дані рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" відображуються у Звіті про власний капітал.