Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

6.11. Облік фінансових результатів

Фінансовий результат діяльності підприємства за поточний звітний період (місяць, квартал або рік) від звичайної діяльності і надзвичайних подій визначається на рахунку 79 "Фінансові результати".

За кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми у порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку 79 "Фінансові результати" при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки").

Рахунок 79 "Фінансові результати" має наступні субрахунки:

- 791 "Результат операційної діяльності";

- 792 "Результат фінансових операцій";

- 793 "Результат іншої звичайної діяльності";

- 794 "Результат надзвичайних подій".

На субрахунку 791 "Результат операційної діяльності" визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства.

За кредитом субрахунку відображається у порядку закриття рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід"

сума доходів від реалізації товарів, готової продукції, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності, за дебетом - сума у порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованих товарів, готової продукції, робіт і послуг (90 "Собівартість реалізації"), адміністративних витрат (92 "Адміністративні витрати"), витрат на збут (93 "Витрати на збут"), інших операційних витрат (94 "Інші витрати операційної діяльності").

При закритті рахунків доходів і витрат операційної діяльності складаються бухгалтерські проведення, які зазначені у табл. 6.17.

Таблиця 6.17

Облік операцій закриття рахунків доходів і витрат операційної діяльності

Зміст операціїДебетКредит
1Закриття рахунків доходів від реалізації:
- готової продукції;701 "Дохід від реалізації готової продукції791 "Результат операційної діяльності"
- товарів;702 "Дохід від реалізації товарів"791 "Результат операційної діяльності"
- робіт, послуг703 "Дохід від реалізації робіт ї послуг"791 "Результат операційної діяльності"
2Закриття субрахунку вирахувань з доходу791 "Результат операційної діяльності"704 "Вирахування з доходу"
Закриття рахунку інших операційних доходів71 "Інший операційний дохід"791 "Результат операційної діяльності
3Закриття рахунків витрат операційної діяльності:
- виробничої собівар­тості реалізованої готової продукції;791 "Результат операційної діяльності"901 "Собівартість реалізованої готової продукції"
- фактичної собівар­тості реалізованих товарів;791 "Результат операційної діяльності"902 "Собівартість реалізованих товарів
- виробничої собівар­тості реалізованих робіт і послуг;791 "Результат операційної діяльності"903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"
- сум, визнаних у звіт­ному періоді адмініст­ративних витрат;791 "Результат операційної діяльності"92 "Адміністративні витрати"
- сум, визнаних у звіт­ному періоді витрат на збут;791 "Результат операційної діяльності"93 "Витрати на збут"
4- сум, визнаних у звітно­му періоді інших витрат операційної діяльності791 "Результат операційної діяльності"94 "Інші витрати операційної діяльності"
5Закриття субрахунку об­ліку витрат з податку на прибуток від звичайної діяльності791 "Результат операційної діяльності"981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності"
На субрахунку 792 "Результат фінансових операцій" визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів (72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи"), за дебетом - списання фінансових витрат з рахунків 95 "Фінансові витрати" та 96 "Втрати від участі в капіталі".

При закритті рахунків доходів і витрат від фінансових операцій складаються бухгалтерські проведення, які зазначені у табл. 6.18.

Таблиця 6.18

Облік операцій закриття рахунків доходів і витрат від фінансових операцій

№ пор.Зміст операціїДебетКредит
1Закриття рахунків доходів від участі в капіталі72 "Дохід від участі в капіталі"792 "Результат фінан­сових операцій"
2Закриття рахунків інших фінансових доходів73 "Інші фінансові доходи"792 "Результат фінансових операцій"
3Закриття рахунків фінансових витрат792 "Результат фінан­сових операцій95 "Фінансові витрати"
4Закриття рахунків втрат від участі в капіталі792 "Результат фінан­сових операцій96 "Втрати від участі в капіталі"
На субрахунку 793 "Результат іншої звичайної діяльності" визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності (74 "Інші доходи"), за дебетом - списання витрат з рахунку 97 "Інші витрати".

При закритті рахунків доходів і витрат від іншої звичайної діяльності підприємства складаються бухгалтерські проведення, які зазначені у табл. 6.19.

Таблиця 6.19

Облік операцій закриття рахунків доходів і витрат від іншої звичайної діяльності підприємства

№ .пЗміст операціїДебетКредит
1Закриття рахунків доходів від іншої звичайної діяльності74 "Інші доходи"793 "Результат іншої звичайної діяльності"
2Закриття рахунків витрат від іншої звичайної діяльності793 "Результат іншої звичайної діяльності"97 "Інші витрати"
На субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій" визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій (75 "Надзвичайні доходи"), за дебетом - списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 "Надзвичайні витрати".

При закритті рахунків доходів і витрат від надзвичайних подій складаються бухгалтерські проведення, які зазначені у табл. 6.20.

Таблиця 6.20

Облік операцій закриття рахунків доходів і витрат від надзвичайних подій

№ пор.Зміст операціїДебетКредит
1Списання доходів, отриманих унаслідок надзвичайних подій751 "Відшкодування збитків від надзвичай­них подій"794 "Результат над­звичайних подій"
2Списання втрат від надзвичай­них подій794 "Результат надзвичайних подій"99 "Надзвичайні витрати"
3Списання суми податку на прибуток від надзвичайних подій794 "Результат надзви­чайних подій"982 "Податок на прибуток від над­звичайних подій"
Різниця між підсумком доходів і витрат звітного періоду, яка сформована на рахунку 79 "Фінансові результати" - це сума чистого прибутку або збитку звітного періоду.

Списання фінансового результату звітного періоду відображається в обліку наступною кореспонденцією: 1) списання чистого прибутку:

дебет рахунку 79 "Фінансові результати"; кредит субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений"; 2)списання збитку:

дебет субрахунку 442 "Непокриті збитки"; кредит рахунку 79 "Фінансові результати". Підприємства торгівлі та ресторанного господарства фінансовий результат діяльності на рахунку 79 "Фінансові результати" можуть формувати (закривати рахунки доходів та витрат) щомісячно, щоквартально або раз на рік. Накопичувати та списувати сальдо по рахунку 79 "Фінансові результати" на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" доцільно лише в кінці року. Це дозволяє контролювати правильність заповнення Звіту про фінансові результати.