Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

6.1. Визнання доходів та їх класифікація

Реалізація товарів підприємствами торгівлі та ресторанного господарства і отримання доходів в умовах ринкової економіки стають головними проблемами функціонування підприємства.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються:

- П(С)БО 15 "Дохід";

- П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності";

- П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".

За П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" доходами вважаються збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.

Підприємства торгівлі з метою отримання доходу реалізують товари, а підприємства ресторанного господарства - продукцію власного виробництва і покупні товари. Оцінка реалізованих товарів і готової продукції повинна бути вищою від тієї, за якою вони обліковуються у складі активів (у складі товарів чи готової продукції). Якщо товари і готова продукція реалізовані за готівку, то зростають активи підприємства (грошові кошти); у результаті відвантаження (відпуску) товарів з наступною оплатою збільшуються активи - дебіторська заборгованість. Якщо продаж товарів проводиться за умови попередньої оплати покупця, то збільшення економічних вигод здійснюється у вигляді зменшення зобов'язань.

Дохід (виручка) від реалізації товарів, готової продукції, інших активів визнається у разі наявності всіх наведених нижче умов:

покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; є впевненість, що в результаті операцій відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. Не визнаються доходами такі надходження від юридичних та фізичних осіб:

сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;

сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором; надходження, що належать іншим особам; надходження від первинного розміщення цінних паперів. Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) фінансові доходи;

г) інші доходи;

д) надзвичайні доходи.

Класифікація доходів за видами діяльності наведена на рис. 6.1