Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

4.4. Документальне оформлення та облік реалізації продукції власного виробництва та закупних товарів

Реалізація готової продукції власного виробництва та закупних товарів здійснюється в обідніх залах підприємства, буфетах, барах, дрібнороздрібній мережі та магазинах кулінарії. Облік руху готової продукції та закупних товарів на стадії їх реалізації забезпечують відповідним документальним оформленням господарських операцій та відображенням їх на рахунках бухгалтерського обліку.

Власну готову продукцію (страви) з виробництва (кухні) відпускають споживачам при пред'явленні касових чеків, жетонів, талонів-абонементів, що підтверджують оплату виробів. За одним касовим чеком (талоном, абонементом) можливий відпуск декількох страв (скомплектованих обідів). Касові чеки у момент їх приймання в роздавальні від відвідувачів і офіціантів групують за видами страв і використовують для складання акта про реалізацію і відпуск виробів кухні за готівку. Акт про реалізацію виробів кухні за готівку містить інформацію про обсяги реалізації за готівку за видами; загальна сума реалізованої продукції за звітом повинна збігатися з показниками реалізації реєстраторів розрахункових операцій.

На підприємствах ресторанного господарства (ресторанах, кафе та інших), де форма розрахунку зі споживачами дозволяє отримати

дані про реалізацію виробів кухні за найменуваннями, кількістю та їх вартістю, використовують акт про реалізацію і відпуск виробів кухні. В акті реалізовані і відпущені вироби кухні групуються за найменуваннями виробів, що реалізовані за готівку і відпущені структурним підрозділам. Акт складає завідуючий виробництвом і додає до звіту про рух продуктів на кухні.

Акт про продаж і відпуск виробів кухні за іншою формою використовують у виробництві (кухні), якщо форма розрахунків із споживачами не дозволяє отримати дані про реалізацію виробів кухні за найменуваннями, кількістю та їх вартістю.

Відпуск страв у роздавальні, якщо вони відокремлені від основного виробництва, та відпуск виробів кухні до буфетів, кіосків, дрібнороздрібної мережі, оформлюють денними забірними листами. Денні забірні листи на підприємстві оформлюються щодня, окремо на Кожну матеріально відповідальну особу у двох примірниках. Бланки забірних листів нумерують і видають у бухгалтерії кожній матеріально відповідальній особі після реєстрації та за її підписом у спеціальному журналі.

У кожному примірнику забірного листа вказується сума ліміту денного відпуску виробів матеріально відповідальній особі. Забірні листи складаються у двох примірниках: перший видається особі, яка отримує вироби з кухні, а другий - залишається у завідуючого виробництвом.

Після закінчення робочого дня підсумовують натуральні показники і вартість відпущеної продукції за кожним забірним листом. У забірному листі також відображують кількість та вартість нереалізованої та поверненої продукції матеріально відповідальними особами на виробництво (кухню).

Матеріально відповідальні особи дрібнороздрібної мережі після реалізації кожної партії готових виробів здають виручку до каси підприємства за прибутковим ордером, де зазначається номер денного забірного листа. Відпуск продукції іншим підприємствам оформлюється накладними.

Перші примірники денних забірних листів (накладних) матеріально відповідальні особи буфетів та іншої дрібнороздрібної мережі підприємства додають до товарного звіту і подають до бухгалтерії. За Даними денних забірних листів, оприбутковують вартість страв і товарів під звіт матеріально відповідальних осіб структурних підрозділів. Другі примірники забірних листів є підставою для списання страв і товарів з-під звіту на виробництві; їх здають до бухгалтерії завідуючі виробництвом разом із звітом про рух продуктів по кухні.

Підприємства громадського харчування здійснюють обслуговування банкетів та інших спеціальних замовлень. У такому випадку

при оформленні обслуговування використовують Замовлення-рахунок зі складанням окремого меню.

Обслуговування персоналу підприємства здійснюють за цінами які, як правило, мають знижку або за цінами сировинного набору (первісна вартість сировини). Відпуск страв і товарів персоналу підприємств громадського харчування здійснюється зі складанням окремого меню на відпуск харчування співробітників підприємства. У такому меню обов'язковим є зазначення загальної кількості страв і у відповідності з кількістю осіб, що працюють у цей день. При реалізації страв і товарів за абонементами документування ведуть також за цією формою.

Завідуючий виробництвом щоденно звітує перед бухгалтерією за реалізовану і відпущену продукцію і витрачання сировини і товарів на виробництві складаючи звіт про рух продуктів і тари по кухні. Звіт складається у двох примірниках: перший примірник, з доданими прибутковими і видатковими документами, подають до бухгалтерії, другий примірник, за підписом бухгалтера, залишається у завідуючого виробництвом. До звіту також додається план-меню і один примірник меню.

Звіт заповнюється на підставі документів, що свідчать про надходження і вибуття сировини і товарів на виробництві (кухні). Прибуткова частина звіту заповнюється за даними прибуткових документів на отримання товарів і сировини з комори, а також від постачальників. Видаткова частина звіту заповнюється за даними документів про відпуск і реалізацію готових виробів: актів про реалізацію за готівку, денних забірних листів, меню на відпуск харчування за безготівковим розрахунком, актів на псування, накладних на повернення товарів до комори та інших первинних документів. Рух сировини і товарів відображають у первинних документах і звітності за обліковими цінами виробництва (кухні) - роздрібними (цінами продажу).

Акт про реалізацію виробів кухні за готівку містить інформацію про обсяги реалізації за готівку за видами; загальна сума реалізованої продукції за звітом повинна збігатися з показниками реалізації реєстраторів розрахункових операцій.

При відпуску готової продукції структурним підрозділам підприємства в накладних, забірних листах вартість відпущеної продукції відображають за обліковими цінами кухні та за цінами реалізації у таких структурних підрозділах. У меню на відпуск харчування по безготівковому розрахунку зазначають вартість реалізованої продукції за цінами продажу.

Реалізація продукції власного виробництва і закупних товарів безпосередньо споживачам або іншим підприємствам становить

роздрібний та оптовий товарообіг або виручку від реалізації. Виручка рід реалізації товарів згідно з вимогами П(С)БО 15 "Дохід" є доходом підприємства. У складі доходу від реалізації продукції товарів є сума додатку на додану вартість, яку згідно з Законом України "Про податок на додану вартість" відображають на рахунках бухгалтерського обліку як податкове зобов'язання по податку на додану вартість з вартості реалізованих виробів і товарів.

При реалізації виробів і товарів за готівку і за безготівковим розрахунком на підприємствах ресторанного господарства необхідною умовою є визнання доходу. Для обліку доходу від реалізації використовують рахунок 70 "Доходи від реалізації", субрахунки 701 "Доходи від реалізації готової продукції" та 702 "Доходи від реалізації товарів". За кредитом субрахунків відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків (податок на додану вартість та інше) та списання доходу у порядку закриття субрахунків на рахунок 79 "Фінансові результати".

Сума наданих знижок покупцям після реалізації товарів, вартість повернених покупцем продукції і товарів, які підлягають вирахуванню з доходу, відображають за дебетом субрахунку 704 "Вирахування з доходу". За кредитом цього субрахунку відображують списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Реалізовані і відпущені товари та готова продукція списується матеріально відповідальними особами у видаток і відображається у звіті. Узагальнення інформації про собівартість реалізованої власної готової продукції та товарів здійснюють на рахунку 90 "Собівартість реалізації". За дебетом субрахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" відображують собівартість реалізованої власної готової продукції, субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" - вартість товарів за продажними цінами на підставі звітів матеріально відповідальних осіб і документів про реалізацію. За кредитом рахунку 90 "Собівартість реалізації" за субрахунками списують собівартість реалізованої продукції і товарів в порядку закриття оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

У податковому обліку сума визнаного чистого доходу від реалізації є валовим доходом підприємства і включається до розрахунку оподаткованого прибутку за звітний період.

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у податковому обліку реалізації власної готової продукції та товарів у підприємстві ресторанного господарства розглянемо на прикладі.

Приклад. Підприємство отримало за місяць виручку від реалізації страв за готівку у сумі 9000 грн, від реалізації закупних товарів за готівку - у сумі 6000 грн, від реалізації кондитерських виробів за безготівковим розрахунком - у сумі 2400 грн. Собівартість

реалізованої за готівку готової продукції становить 3000 грн, собівартість реалізованої за безготівковим розрахунком готової продукції -1500 грн. Націнка підприємства по реалізованим товарам за місяць була розрахована за середнім відсотком і становить 3600 грн. Облік реалізації страв і закупних товарів на підприємстві за місяць наведено в табл. 4.5.

Таблиця 4.5

Облік реалізації готової продукції і товарів

№ пор.Зміст операціїКореспонденція рахунківСума.Податковий облік
ДебетКредитВаловий

дохід
Валові витрати
1Визнано дохід від реалізації за70190009000
готівку:
- продукції товарів за30170260006000
безготівковим розрахунком36170124002400
Відображення податкового
і зобовязання з ПДВ при
реалізації за готівку:
- готової продукції;7016411500
- товарів;7026411000
- за безготівковим розрахунком701641400
3Відображення собівартості
реалізованої готової продукції:
. - за готівку;901233000
- за безготівковим розрахунком901231500
4Відображення вартості реалізо-9022816000
ваних товарів за ціною
продажу282
5Списання націнки і ПДВ по9022853400
реалізованих стравах і товарах
(сторно)
Визнання доходу від реалізації і відображення суми виручки від реалізації за кредитом субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" здійснюють при обслуговуванні персоналу підприємства з одночасним зменшенням зобов'язань по розрахунках з оплати праці.

При поверненні страв і товарів у виробництво від покупців зменшення доходу від реалізації відображують за дебетом субрахунку 704 "Вирахування з доходу" та кредитом субрахунків 301 "Каса в національній валюті", 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями". У податковому обліку сума визнаного доходу від реалізації страв персоналу є валовим доходом і включається до розрахунку оподаткованого прибутку, а суми повернутих товарів зменшують валові доходи підприємства за звітний період.

← prev content next →