Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

4.2. Документальне оформлення та облік сировини, товарів і тари на складах (у коморах) і в бухгалтерії

Запаси товарів і сировини для виготовлення продукції на

підприємствах ресторанного господарства зберігаються у спеціально Обладнаних приміщеннях -- на складах або у коморах. Надходження сировини і товарів до комори здійснюється шляхом їх закупівлі у постачальників (підприємств торгівлі, промис-ІІЬвостї) та населення, отримання з інших підрозділів підприємства: буфетів, кіосків, цехів власного виробництва.

Завданнями обліку запасів товарів і сировини в коморі є:

-організація системи документування руху запасів, обліку їх у коморі та звітності матеріально відповідальних осіб;

-ведення синтетичного і аналітичного обліку запасів у бухгалтерії;

-контроль за рухом, станом запасів та їх збереженням.

Важливою умовою забезпечення збереження товарів і сировини в коморах є організація матеріальної відповідальності за них осіб, які працюють у коморі, та ведення обліку в коморах.

Матеріальна відповідальність працівників (комірників, агентів, експедиторів) визначається договором про повну індивідуальну або бригадну матеріальну відповідальність, який укладається між підприємством і цими особами. У договорі визначаються права, обов'язки і відповідальність кожної сторони. Працівники комори Зобов'язуються нести повну матеріальну відповідальність за збереження цінностей, а на підприємстві повинні бути створені відповідні умови.

У наказі про облікову політику підприємства визначаються принципи, методи і процедури, які використовуються підприємством для формування інформації у фінансовій звітності щодо запасів товарів і сировини.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку формації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Сировину і товари на підприємствах обліковують у місцях зберігання у натуршіьно-вартісному вираженні, а в бухгалтерії - у вартісному. Облікова ціна товарів і сировини, рівень націнки і роздрібна ціна (ціна продажу) визначаються підприємством самостійно і обумовлюється у наказі про облікову політику підприємства.

Обліковою ціною товарів і сировини в коморах закладів (підприємств) ресторанного господарства може бути первісна вартість або ціна продажу (роздрібна ціна).

При реалізації страв та напівфабрикатів через структурні підрозділи та іншим підприємствам на підприємствах ресторанного господарства для формування продажної ціни можуть використовуватися різні або однакові рівні націнок. При використанні однакового рівня націнок облік товарів і сировини в коморах ведуть за продажною вартістю.

Облік товарів і сировини в коморі за первісною вартістю підприємства ведуть за умови, що реалізація продукції і товарів у структурних підрозділах підприємства здійснюється за продажною вартістю, до складу якої включено різні рівні націнки.

Матеріально відповідальні особи на складах та в коморах підприємств ресторанного господарства ведуть облік товарів і сировини в натуральному вираженні за найменуваннями, кількістю і обліковими цінами на картках кількісно-сумового обліку або у товарних книгах комірника. Записи до карток (книг) здійснюють матеріально відповідальні особи на підставі прибуткових і видаткових документів за кількістю.

Основними первинними документами, що підтверджують рух товарів і сировини по коморі підприємства ресторанного господарства, є товаротранспортна накладна, акт закупівлі, накладна про відпуск товарів з комори.

Всі прибуткові і видаткові документи додаються до товарного звіту, в якому відображено рух товарів і тари по коморі за звітний період. Товарні звіти здають до бухгалтерії щоденно або не менше, ніж один раз на три дні.

В умовах автоматизованого обліку прибуткові і видаткові документи, що свідчать про рух товарів і сировини в коморі, можуть здаватися до бухгалтерії за реєстром, на підставі якого складається товарний звіт на комп'ютері.

Правильність записів у картках (книгах) кількісно-сумового обліку контролюється бухгалтерією не менше, ніж один раз на тиждень і підписується працівником бухгалтерії у товарному звіті.

Наприкінці місяця та на дату інвентаризації за даними карток (книг) складається відомість залишків товарів і сировини по коморі,

правильність виведення залишків в яких перевіряється бухгалтерією та підтверджується підписом матеріально відповідальної особи.

Вартість товарів і сировини на кінець місяця (або на день інвентаризації) звіряється з даними бухгалтерського обліку, підписується матеріально відповідальною особою і бухгалтером підприємства.

Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" підприємства ресторанного господарства - платники податку на додану вартість при придбанні товарів і сировини за наявністю податкової накладної мають право на податковий кредит по податку на додану вартість. Такі підприємства при формуванні первісної вартості сировини, товарів і тари, які закуповує підприємство, відображають їх за дебетом рахунку 28 "Товари" за купівельною вартістю без податку на додану вартість або рахунку 20 "Виробничі запаси" та кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". Суму податку на додану вартість відображують за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками" і кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".

При умові попередньої оплати за товари і сировину податковий кредит по ПДВ відображують за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками" і кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит" при попередній оплаті за наявності податкової накладної, а при надходженні товарів і сировини на підприємство — за дебетом субрахунку 644 "Податковий кредит" і кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".

Для обліку націнки підприємства ресторанного господарства використовують субрахунок 285 "Торгова націнка". За кредитом субрахунку 285 "Торгова націнка" відображають збільшення суми націнок, за дебетом - їх зменшення.

Якщо обліковою ціною комори є продажна вартість за дебетом Субрахунку 281 "Товари на складі" в кореспонденції з субрахунком 285 "Торгова націнка" відображають суму націнки підприємства і суму податку на додану вартість.

Облік наявності і руху тари під товарами і порожньої тари ведуть за субрахунком 284 "Тара під товарами". Підприємства ресторанного господарства можуть вести облік тари за середніми цінами, які встановлюються керівництвом підприємства за видами (групами) тари і цінами на тару. Різниця між цінами придбання і середніми обліковими цінами на тару відноситься на субрахунок 285 Торгова націнка".

Облік транспортно-заготівельних витрат ведуть за субрахунком

281 "Товари на складі", рахунком 20 "Виробничі запаси" у складі

собівартості товарів та сировини або окремо за субрахунком 289

Транспортно-заготівельні витрати". На субрахунку 289 "Транс-

портно-заготівельні витрати" відображають загальну суму транспортно-заготівельних витрат, які не включені до собівартості придбаних запасів товарів і сировини. Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнена на даному субрахунку, щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць.

Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів товарів і сировини що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць.

За умови використання в обліку методу калькулювання ціни продажу на підприємствах ресторанного господарства облік товарів і сировини ведуть за рахунком 28 "Товари".

Порядок відображення надходження сировини та товарів до комори підприємства від постачальника на рахунках бухгалтерського обліку та у податковому обліку розглянемо на прикладі.

Приклад. До комори підприємства надійшли товари за відпускною вартістю постачальника 500 грн. Податок на додану вартість до відпускної вартості становить 20% - 100 грн, вартість транспортних витрат - 50 грн, податок на додану вартість становить 20% до вартості послуг - 10 грн. Відпускна вартість тари - 20 грн, ПДВ до відпущеної вартості тари 20% - 4 грн. Націнка підприємства (включаючи податок на додану вартість) становить 770 грн. Оплата за товари здійснюється після надходження товарів. Відповідно до наказу про облікову політику на підприємстві обліковою вартістю сировини і товарів є роздрібна вартість (ціна продажу).

Облікова вартість товарів у наведеному прикладі 1320 грн (500+100+50+10+660). Якщо підприємство у коморі в якості облікової ціни використовувало купівельну вартість, то в такому випадку облікова вартість дорівнює 550 грн.

Облік надходження товарів на підприємство ресторанного господарства наведено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 Облік надходження товарів до комори

№ пор.Зміст операціїКореспонденція рахунківСума, грнПодатковий облік
ДебетКредитВаловий дохідВалові витрати
1Оприбуткування товарів, які надійшли від постачальника до комори281631500500
2Відображення податкового кредиту з ПДВ641631100
3Відображення витрат з доставки товарів та сировини до комори2816315050
4Відображення податкового кредиту з ПДВ по витратах з доставки товарів і сировини28163110
5Відображення в обліковій вартості товарів і сировини суми податку на додану вартість281285110
6Відображення націнки (націнка 100% до собівартості товарів і сировини з ПДВ)281285660
7Оприбуткування тари, яка надійшла від постачальника разом з товаром28463120
8.Відображення податкового кредиту з ПДВ по тарі6416314
На склади (до комори) підприємств ресторанного господарства надходять товари і сировина також шляхом закупівлі їх через підзвітних осіб, при поверненні їх зі структурних підрозділів підприємства, у якості внеску до статутного капіталу підприємства тощо. Облік надходження товарів з таких джерел наведена в табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Облік надходження товарів і сировини до комори з інших джерел

№ пор.Зміст операціїКореспонденція рахунківСума, грнПодатковий облік
ДебетКредитВаловий дохідВалові , витрати
1Оприбуткування товарів і сировини, які надійшли від підзвітної особи281372200200
2Відображення податкового кредиту по ПДВ2813724040
3Повернення сировини і товарів та надходження продукції, виготовленої із власного виробництва до комори: - за обліковою ціною комори; - на суму націнки та ПДВ281

201 285
23

23
40

40
4Оприбуткування товарів, повернутих з буфетів, кіосків тощо: - за обліковою ціною комори; - на суму націнки і ПДВ281

285
282

282
100

50
5Оприбуткування безкоштовно отриманих товарів і сировини281 201745100100
6Оприбуткування товарів і сировини як внеску до статутного капіталу підприємства281 20140 464000
Відпуск товарів і сировини з комори у виробництво (кухню) до філій, буфетів, дрібнороздрібної мережі відображають записами за кредитом субрахунків 281 "Товари на складі", 201 "Сировина і матеріали" і дебетом рахунку 23 "Виробництво", субрахунку 282 "Товари в торгівлі".

Облік основних операцій з вибуття товарів і сировини з комори наведено в табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Обліку вибуття товарів і сировини з комори підприємства ресторанного господарства

№ пор.Зміст операціїКореспонденція рахунків
ДебетКредит
1Відображення відпуску товарів і сировини у виробництво: - за обліковою вартістю; - на суму ПДВ; - на суму націнки23 23 23281 201 285 285
2Відображення відпуску товарів до буфетів, кіосків та інших підрозділів роздрібної торгівлі: - за обліковою вартістю; - на суму ПДВ; - на суму націнки282 282 282281 285 285
3Відображення нестачі товарів і сировини, що виявлені при інвентаризації товарів і сировини: - на балансову вартість; - на суму націнки і ПДВ947 285281 201 281
Якщо обліковою ціною сировини і товарів у коморі є собівартість, то формування продажної вартості сировини і товарів у підрозділах підприємства відображують бухгалтерськими записами за дебетом рахунків 23 "Виробництво", 282 "Товари в торгівлі" і за кредитом рахунків 281 "Товари на складі", 20 "Виробничі запаси" та 285 "Торгова націнка" на суму націнки на товари відповідного підрозділу і суму податку на додану вартість.

Відображення інформації на рахунках бухгалтерського обліку з вибуття товарів і сировини, як внеску до статутного капіталу, безкоштовної передачі, реалізації, передбачає відповідні записи на рахунках доходів і витрат, зобов'язань, інвестицій та інших з урахуванням вимог податкового законодавства.