Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

1.8. Матеріальна відповідальність

Питання, пов'язані з матеріальною відповідальністю працівників перед торговельним підприємством, регулюються насамперед KзиП і відносяться до сфери трудового права , зокрема розділу IX гарантії при покладанні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації".

Матеріальна відповідальність виникає внаслідок спричинення шкоди підприємству працівником, який знаходиться в трудових відносинах з підприємством або який виконує роботи чи надає послуги при відсутності трудових відносин (у разі наявності цивільно-правового договору). Розрізняють два види матеріальної відповідальності перед підприємством:

1) відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок порушення покладених на працівника трудових зобов'язань;

2) відповідальність за втрати, спричинені при відсутності трудових відносин (порушення цивільно-правової угоди).

Загальні правила визначення матеріальної відповідальності встановлено КЗпП ст. 130, зокрема "...працівники несуть матеріальну відповідальність за збиток, спричинений підприємству, установі, організації внаслідок покладених на них трудових відносин".

Індивідуальна матеріальна відповідальність настає для працівника внаслідок факту спричинення збитку підприємству, поширюється на кожного працівника незалежно від посади, яку він займає, і роботи, яку він виконує (крім випадків укладання відповідних договорів про колективну відповідальність).

Повна матеріальна відповідальність працівника настає при укладенні з таким працівником спеціального письмового договору. При цьому необхідно дотримуватись таких умов:

а) досягнення цим працівником віку 18 років;

б) працівник займає посаду, виконує роботи, безпосередньо пов'язані зі збереженням, обробкою, продажем (відпуском) переданих йому матеріальних цінностей.

Існує перелік посад та робіт, за якими може бути укладений договір, зокрема:

а) до переліку посад відносяться: касири, завідуючі магазинами, аптеками і їх замісники, експедитори по перевезенню вантажів тощо;

б) перелік робіт включає: приймання, зберігання, обробку, відпуск ТМЦ на складах, базах, АЗС, коморах, гардеробах, приймання від населення всіх видів платежів тощо.

Укладання трудових контрактів зафіксовано в новій редакції ст. 21 КЗпП. Стосовно цивільно-правових договорів, то укладання регулюється Цивільним Кодексом України. При укладанні договорів цивільно-правового характеру матеріальна відповідальність визначається згідно з діючим законодавством і укладеними договорами.