Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник,- К.: Атіка, 2006.- 264 с.

5.5. Оцінка курортно-рекреаційних ресурсів та потенціалу санаторних закладів на прикладі Трускавця та Моршина

На Львівщині створені непогані умови для курортного, оздоров чого, спортивного та екскурсійно-туристського відпочинку. До ку рортних та оздоровчих ресурсів належать різні види мінеральних вод і торфові лікувальні грязі. 62 санаторії і пансіонати з лікуван ням, будинки відпочинку, численні бази відпочинку, пансіонати, дитячі та спортивні табори відпочинку розташовані у привабливих мальовничих куточках краю.

Необхідною умовою розвитку курортно-санаторного господар ства є наявність та розподіл рекреаційних ресурсів. Рекреаційні ре сурси - це синтез природних, природно-технічних і соціально-економічних геосистем та їх елементи, які можуть бути використані за існуючих технічних і матеріальних можливостей для організації ку рортно-санаторного господарства, планування перспектив його розвитку.

На сучасному етапі оцінка курортно-рекреаційних ресурсів здійснюється за трьома напрямами:

• лікувально-оздоровчим, який визначає ступінь функціональної придатності ресурсів для санаторно-курортного лікування та відпо чинку. Оцінка проводиться на основі природно-кліматичних, санітар но-гігієнічних, господарсько-містобудівельних та інших факторів;

• емоційно-естетичним, який характеризує ступінь емоційно-психологічної придатності ландшафту території і який сприяє ліку вально-оздоровчому процесу. У такому разі оцінка проводиться на основі факторів виразності і натуральності ландшафту, співмірності побудови з природним середовищем, збереженості природних угруповань тощо;

• культурно-пізнавальним, який визначає ступінь привабливос ті території на основі факторів оригінальності поєднань елементів природи, історичної і художньої цінності пам’яток, науково-техніч ної новизни споруд тощо.

Оптимальна організація лікування передбачає високі вимоги до рівня обслуговування та благоустрою території. Це можна побачи ти на прикладі організації обслуговування в Трускавці та Моршині, на території яких компактно розміщені спеціалізовані заклади об слуговування - магазини, кафе, ресторани, кінотеатри, відеосалони, концертні зали, що створює оптимальні умови для відпочинку. За цікавлення людей, що лікуються в санаторно-курортних закладах, не обмежується лікувально-гігієнічними процедурами. Життя на курорті є багатоаспектним. Організуються прогулянки, екскурсії пам’ятними місцями, що є важливою частиною комплексного ліку вального процесу. Тому все це має знайти відбиття у структурі за кладів лікувально-курортних зон.

Трускавець та Моршин розташовані саме на тій місцевості, де є оптимальний набір природно-лікувальних факторів та необхідні умови для їх застосування з лікувально-профілактичною метою. Недаремно вони офіційно визнані курортами загальнодержавного значення.

Курорт Трускавець - один з найбільш привабливих бальнеоло гічних курортів України і один з найстаріших у Європі. Він розта шований у мальовничій долині на північ від передгір’я Східних Карпат, на висоті 350 метрів над рівнем моря. Це надзвичайно гар не місто: око милують чарівні пейзажі пологих лісових схилів, стрімких рік. Тут теплий і помірно вологий клімат, гостює недовга зима, за нею - квітуча весна, тепле літо та тривала золота осінь.

Трускавець - на 100 км південніше Львова, а Львівщина, як ві домо,- рідний край великого Івана Франка.

Залізниця з’єднує курорт з багатьма містами України, з країнами СНД та Балтії.

Трускавець - тиха, екологічно чиста зона, щедра на різні земні та підземні багатства. На його території - чималі запаси підземних мі неральних вод з 14 природними джерелами та пластами «гірського

воску» - озокериту. Славиться курорт своїми унікальними міне ральними водами, такими, як: Нафтуся, Марія, Броніслава, Юзя, Софія, лікувальним озокеритом, а також сіллю Барбара. Тут успіш но лікують хвороби печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту, обміну речовин та багато інших.

Перше дослідження мінеральної води та лікування було здійсне не на початку XIX століття. Трускавець, як курорт, розпочинав із сольових мінеральних купелів. Датою заснування оздоровниці вва жається 1827 рік, коли було споруджено перше невелике приміщен ня на 8 ванн, і того часу - можливості значно зросли, тепер призна чаються різні лікувальні комплекси із застосуванням мінеральних вод для зовнішнього та внутрішнього застосування.

Сьогодні Трускавець - це 19 комфортабельних санаторіїв, 20 пансіонатів та дитячих оздоровчих таборів. Щороку у невелике прикарпатське містечко на Львівщині приїжджає близько 200 ти сяч чоловік з усієї України та інших країн. Одночасно тут перебу ває від 15 до 18 тисяч осіб із різних регіонів нашої країни та з-за кордону.

У Трускавці здійснюється лікування захворювань нирок та сечо вивідних шляхів, сечокам’яної хвороби, печінки та жовчовивідних шляхів, органів травлення, порушення обміну речовин та ін.

В адміністративно-територіальних межах Трускавця було створе но першу в Україні вільну економічну зону, яка почала функціонува ти з 1 січня 2000 року. Метою створення ВЕЗ «Курортополіс-Трускавець» є стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності, спрямованої на збереження й ефективне використання природних лікувальних ресурсів курорту, прискорення економічних реформ у лікувально-оздоровчій галузі та розвиток рекреаційного туризму.

Створення ВЕЗ «Курортополіс-Трускавець» для України є важ ливим елементом розвитку туризму, тому що це:

• зразок моделі розвитку рекреанолісів, курортополісів і рекреа ційних зон, можливість відпрацювання нових методів і принципів організаційного управління санаторно-курортними закладами Ук раїни в ринкових умовах господарювання;

• можливість відпрацювання нової форми оздоровлення насе лення й організації фінансування системи охорони здоров’я;

• відпрацювання та поширення в Україні нових технологій: діа гностики й прогнозування, рекреації та лікування, сервісу, навчан ня, екологічних досліджень, озеленення й курортної архітектури, біотехнологій профілактичної та відновлювальної фітотерапії, ути лізації відходів;

• відпрацювання методів формування ринку санаторно-курорт них послуг, організації ефективного і систематизованого оздоров лення населення України.

Функціональну спроможність санаторно-лікувального потенці алу курорту Трускавець відображають такі статистичні дані, які всебічно розкривають функціональний аспект надання послуг та затрат на їх виконання.

Узагальнена інформація про роботу санаторно-курортних закладів м. Трускавець за 12 місяців 2004 року

І. Фінансові показники

№ з/і і Санаторно-курорти иіі заклад

и‘ =