Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник,- К.: Атіка, 2006.- 264 с.

5.4. Принципи організації санаторно-курортноголікування

Санаторно-курортна система вимагає розроблення особливих принципів організації, оскільки пов’язана, з одного боку, з експлуа тацією природних лікувальних ресурсів, а, з іншого - з організацією лікувального процесу.

Медичні аспекти курортної справи (методи санаторного ліку вання), засновані на застосуванні природних лікувальних і інших факторів, визначенні показань і протипоказань для хворих на ті чи інші курорти, вивчаються інститутами курортології чи центрами медичної реабілітації і фізіотерапії. Питаннями виявлення, експлу атації й охорони природних лікувальних ресурсів займаються спе ціалізовані гідрогеологічні організації.

Територіальне планування курортних закладів і курортних зон, проектування санаторно-курортних об’єктів здійснюють проектні інститути, які вивчають проблеми рекреаційної архітектури.

Курортна справа виступає як сукупність усіх видів туристичної діяльності, необхідних для організації та забезпечення санатор но-курортними закладами трьох основних функцій:

• лікування;

• медичної реабілітації;

• профілактики захворювань із використанням природних ліку вальних ресурсів.

З економічної точки зору лікування - це діяльність, пов’язана з наданням послуг клієнтові (пацієнтові) шляхом використання людського капіталу, природних, матеріальних та нематеріальних ресурсів, спрямована на відновлення та поліпшення функцій люд ської життєдіяльності. На багатьох курортах поряд із санаторним проводиться й амбулаторно-курортне лікування на базі курортних поліклінік, бально-фізіотераневтичних об’єднань, кліматолікувальних павільйонів, інгаляторіїв, інших загальнокурортних лікуваль но-діагностичних установ і центрів.

Один чи декілька природних лікувальних факторів застосову ють під час лікарського нагляду в поєднанні з перетвореними фак торами, лікувальною фізичною культурою (ЛФК), режимом рухової активності, лікувальним харчуванням тощо. Застосування в комплексі санаторного лікування декількох лікувальних факторів допомагає посилювати втілив одного фактора іншим, тобто отриму вати свого роду кумулятивну оздоровчу дію.

Основними методами санаторно-курортного лікування є баль неотерапія (мінеральні ванни, прийом мінеральної води), грязелі кування, кліматолікування, лікувальна фізкультура, лікувальне харчування. Кліматотерапія включає: аеротерапію (лікування по вітрям), геліотерапію (лікування сонцем), таласотерапію (лікуван ня морським кліматом і купанням у морі).

Санаторно-курортне лікування можуть приймати як хворі, так і здорові люди, але його ефективність не завжди вдається зафіксува ти, оскільки існує часовий лаг між прийняттям процедур та дією оздоровчого ефекту на організм. Слід зауважити, що курортологи відзначають недостатню вивченість методики виявлення індивіду альних адаптаційних можливостей санаторно-курортного оздоров лення «практично здорових людей».

Санаторно-курортне лікування - як послуга - має чітко вираже ну реабілітаційну спрямованість. Реабілітація при цьому розгляда ється як комплекс взаємозалежних медичних, соціальних, педаго гічних та інших заходів, що мають за мету відновлення соціальної (трудової, професійної, сімейно-побутової) дієздатності людини на основі максимально можливого відновлення функцій її організму, порушених хворобою. Саме відновлювальне лікування становить , медичний аспект реабілітації. Поетапна система реабілітації передбачає взаємозалежну і спадкоємну лікувальну діяльність лікарня ного, диспансерно-поліклінічного і санаторного етапів.

Загальними завданнями медичної реабілітації як виду курортної діяльності є:

• відновлення анатомічної цілісності структури чи органів (за

можливості);

• відновлення функцій відповідного органу, системи, структури; І •комплексне відновлення функціональних можливостей організму; відновлення психіки хворого, формування належного ставлення до себе та власного здоров’я, до родини, навколишніх, до ро боти та відпочинку.

Останнім часом у реабілітаційному процесі підвищується роль ’ та значення психотерапевта чи медичного психолога, оскільки - обов’язковим є відновлення психічного стану хворого з використанням методів психологічної корекції, підвищення толерантності і До фізичних навантажень із застосуванням різних методів ЛФК (індивідуальні і малогрупові заняття, заняття в кабінеті механоте рапії), гідрокінезотерапія, бальнеологічні процедури (за відсутнос ті протипоказань), елементи трудотерапії.

Дослідження показують, що фізична втомлюваність зникає про тягом перших 4-6 днів перебування в санаторії чи будинку відпо чинку, а нервове напруження спадає після 12 днів відпочинку. Якщо перша допомога в санаторних закладах може надаватися в об меженому режимі і, як правило, при наслідках травм, то всі інші - становлять суть професійної діяльності лікарів-курортологів.

В умовах курорту основна реабілітаційна діяльність спрямову ється на відновлення функціонального стану постраждалої людини чи якогось органу (організму в цілому). Лікувальний процес поді ляється на етапи:

• адаптація (перші два-три дні);

• активна реабілітація;

• вихід із реабілітаційного процесу (два-три дні).

Пізня курортна терапія вже корисна не стільки для відновлення функцій, скільки для підтримки досягнутого стану здоров’я. Фахівцями-курортологами прийнято розрізняти чотири технологічних періоди медичної реабілітації:

• ранній;

•середній;

• пізній;

• підтримуючий.

У ранньому періоді хворий або перебуває у лікарняному стаціо нарі, включаючи лікарняне реабілітаційне відновлення, або під спо стереженням лікарів у домашніх умовах. Санаторна реабілітація найбільш доцільна в середньому періоді - 2-4 місяці від початку захворювання чи травми, операції і менш ефективна - в пізньому періоді - 5-12 місяців, хоча і не виключається при призначенні лі каря. У деяких групах хворих пізній реабілітаційний період триває до двох років.

Санаторно-курортна діяльність - надзвичайно привабливе поле для формування і прояву різноманітних форм самоствердження і самовдосконалення особистості. Незважаючи на різку зміну харак теру витрати сил, пов’язану із скороченням частки фізичної праці у структурі суспільного робочого часу, процес їх відновлення прак тично не змінився: відпочинок, як і раніше, для переважної біль шості населення асоціюється з фізичним спокоєм і рясним харчу ванням, тобто реалізуються потреби, прямо протилежні дійсним рекреаційним потребам сучасної людини.

Здоров’я виступає товаром якісного характеру, який пе підлягає купівлі-продажу.

В умовах інформаційного суспільства, комп’ютеризації, інтелек туалізації праці зростають психоемоційні навантаження у робочий та неробочий час, що вимагає рекреаційного забезпечення емоцій ної і психофізичної «надійності», «стійкості», рівноваги людини. На думку психологів та курортологів, психофізична рівновага най більш ефективно досягається не відключенням від навколишнього оточення, а його зміною, не ізоляцією від джерел інформації, а змі ною характеру інформації, не емоційною и інтелектуальною «сплячкою», а зміною вражень.

Отже, санаторно-курортна діяльність є відносно самостійним видом економічної діяльності, спрямованої на надання послуг гро мадянам у процесі лікування, медичної реабілітації та профілакти ки захворювань шляхом використання природних лікувальних ре сурсів. Виступаючи як господарська діяльність, вона охоплює основні та допоміжні види діяльності з охорони здоров’я у спеціалі зованих закладах.

Сучасна наука здійснює пошук натуральних та вартісних форм визначення результату отримання санаторно-курортних послуг. Існують проблеми визначення економічної оцінки втомлюваності людини та відновлення її здатності до активної діяльності, здоров’я людини. Сьогодні для визначення результативності послуг вчені оперують переважно непрямими показниками сукупних витрат із їх надання - зайнятість, продуктивність праці тощо.

Врахування витрат на санаторно-курортні путівки не є адекват ною вартісною оцінкою поліпшення стану здоров’я людини. Вирі шення ефективного способу оцінки продукту у сфері охорони здо ров’я, в тому числі і курортному виробництві, є важливим елемен том управління економікою курортних міст, формування попиту та просування санаторно-курортних послуг на споживчі ринки тощо.

Попит на санаторно-курортні послуги визначається різними елементами, тісно пов’язаними один з одним, які відрізняються не тільки за природою, а й за важливістю для відпочиваючих.

Для визначення попиту на санаторно-курортні послуги необ хідний прогноз:

• зробити розрахунок потреб у тих чи інших видах лікування, спираючись на аналіз захворюваності в сучасний момент;

• зробити розрахунок перспективного розвитку санаторно-ку рортної справи в умовах ринкових відносин, застосувавши матема тичні, економічні і статистичні моделі;

• при розрахунках узяти до уваги дані про максимальне заванта ження в «піковий» період;

• врахувати думку експертів ігри складанні прогнозу.

Надання комплексу послуг споживачам являє собою виробни чий процес санаторно-курортного підприємства, у процесі якого використовуються природні, трудові, інформаційні та матеріально-технічні ресурси.

Рис. 5.2. Функціональні складові курортного підприємстваЦінність природних ресурсів визначається їх унікальністю. Від того, наскільки унікальними властивостями володіють природні фактори, наскільки суттєвий їхній цілющий вплив на організм лю дини, залежить ступінь зацікавленості споживача. Ефективність ресурсів визначається характером їхнього використання, тобто за лежно від методик і технологій їхнього застосування.

У діяльності санаторно-курортних закладів не менш важливим, ніж природний фактор, виступає особистісний фактор виробни цтва, а саме: фаховий рівень підготовки фахівців-лікарів та обслу говуючого персоналу; досвід роботи в галузі; навички роботи; рі вень міжособистісних комунікацій як усередині курортно-рекреа ційних підприємств, так і стосовно гостей (курортників); якість обслуговування; підвищення кваліфікації персоналу. Високий про фесіоналізм дозволяє знизити фактор невизначеності та передбачи ти досягнення кінцевого результату. Від рівня кваліфікації будь-якої категорії персоналу в кінцевому підсумку залежить репутація

санаторно-курортного підприємства, що визначається рівнем обслуговування, знанням своєї справи, доброзичливістю.

Окрім основного роду діяльності з надання курортних послуг га лузева структура курорту може включати в себе:

• підприємства з екологічно допустимого видобутку, розфасов ки, використання і вивозу, зокрема, за межі регіону чи країни, час тини ресурсів лікувальних грязей;

• підприємства аналогічних видів для освоєння частини ресурсів підземних мінеральних вод;

• підприємства щодо організації і забезпечення безпеки навко лишнього середовища та унікальних природних ресурсів;

• наукові, проектні, експертні центри еколого-економічного мо ніторингу, контролю, дослідження проблем рекреаційного госпо дарства, природокористування (маркетингові дослідження, впро вадження ресурсозберігаючих технологій охорони й експлуатації рекреаційних ресурсів, систем курортно-оздоровчого туризму).

Організація санаторно-курортної справи відбувається на трьох рівнях: вищому, середньому та нижньому.

Вищий рівень формують державні органи керування курортами і туризмом. У їхні функції входить:

• визначення стратегії розвитку галузі; складання державної і ре гіональної програм розвитку курортів;

• контроль за грамотною експлуатацією й охороною природних лікувальних ресурсів;

• організація науково-дослідної діяльності;

• проведення рекламних заходів (виставок, ярмарків і т. н.);

• підготовка кадрів: курортологів різних спеціальностей.

Середній рівень - це виробники лікувальних послуг:

• санаторно-курортні установи (санаторії і пансіонати з ліку ванням);

• некурортні установи (санаторії-профілакторії, заводи розливу мінеральних вод, виробники лікувальних грязей).

Санаторно-курортні установи можуть бути однопрофільними (лікування хворих з однорідними захворюваннями) і багатофунк ціональними (з декількома спеціалізованими відділеннями для лі кування хворих з різними захворюваннями).

Функції управлінців цього рівня багатопланові:

• забезпечення лікувального процесу на курорті;

• організація анімаційної і спортивної програми для відпочиваючих;

• забезпечення господарської діяльності курорту;

• фінансово-економічна діяльність курорту.

Нижній рівень - реалізатори розподілу лікувальних послуг. До них належить:

• фонд соціального страхування, що займається викупом і розпо ділом курортних путівок за пільговими цінами;

• турфірми, що викуповують і продають споживачам лікувальні тури.

Управлінці посередницьких організацій мусять вміти орієнтува тися на українському і закордонному ринках лікувальних послуг, вивчати попит, обирати для споживача оздоровниці необхідного про філю з урахуванням лікувальних ресурсів і умов кліматичної і тим часової адаптації, а також формувати і реалізувати лікувальні тури.

Діяльність санаторно-курортних установ залежить від потреб різних груп населення. Саме вони визначають формування цього ринку і виступають орієнтирами в підготовці і прийнятті управлін ських рішень у даній сфері.