Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник,- К.: Атіка, 2006.- 264 с.

3.4. Управління якістю готельних послуг

Готельне господарство динамічно розвивається та інвестується як важлива галузь індустрії туризму та національного господарства, яка здатна приносити високий прибуток та активно сприяти еконо мічному розвиткові суспільства. У час зростання чисельності ту ристів та посилення конкурентної боротьби на ринку туристичних послуг з проблемою якості послуг зіткнулись усі вітчизняні вироб ники готельних послуг. Ефективне управління якістю послуг надає пріоритет споживачам і спонукає підприємства готельного госпо дарства розробляти комплексну політику якості, яка охоплює соці альні, економічні, технічні, правові аспекти.

Підвищення якості послуг має важливе значення для готельного підприємства, споживача та національної економіки в цілому. На дання якісних послуг відвідувачам сприяє збільшенню обсягу їх ре алізації, рентабельності підприємства, зростанню престижу готелю. Споживання послуг поліпшеної якості та більшої споживчої вар тості зменшує поточні витрати споживачів та забезпечує більш пов не задоволення їх вимог.

Звідси випливає необхідність постійної, цілеспрямованої, копіт кої роботи готельних підприємств щодо поліпшення якості послуг.

Принципи та елементи систем якості, які охоплюють усі проце си, необхідні для забезпечення ефективності послуги, від маркетин гу до її надання, включаючи аналіз послуги, встановлює «ДСТУ ISO 9004-2-96 Управління якістю та елементи системи якості. Час тина 2. Настанови щодо послуг». Цей стандарт поширюється на установи, організації, підприємства, в тому числі готельні, що діють на території України, незалежно від форм власності.

Система якості - сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю.

Управління якістю - це такі напрями діяльності функції загаль ного управління, які визначають політику в галузі якості, мету і від повідальність, а також здійснюють їх за допомогою таких засобів як планування якості, керування якістю, забезпечення якості та поліп шення якості в межах системи якості.

Керування якістю - це методи та види діяльності оперативного характеру, що їх використовують для виконання вимог до якості.

Забезпечення якості - це усі планові і систематично виконува ні види діяльності в межах системи якості, які підтверджуються в разі потреби, і необхідні для створення достатньої впевненості в то му, що об’єкт буде виконувати вимоги якості.

Поліпшення якості - заходи, які здійснюються для підвищення ефективності та результативності діяльності та процесів з метою одержання користі як для організації, так і для споживачів.

Якість - поняття комплексне, воно охоплює та характеризує всі сторони діяльності готелю: розробку стратегії, організацію надання послуг, маркетингову політику тощо.

На підприємствах готельного господарства якість послуг має свої особливості формування, а саме:

• неправомірно ототожнювати якість обслуговування та якість послуг;

• послуги задовольняють конкретні потреби, а не абстрактні;

• специфічні особливості якості послуг та якості продукції.

Специфічними особливостями готельних послуг є:

• споживання готельних послуг збігається з їх виробництвом;

• оцінити якість готельної послуги можна лише у процесі спожи вання;

• готельні послуги не підлягають збереженню та накопиченню;

• надаючи готельні послуги, працівник готельного підприємства вступає в безпосередній контакт із споживачем;

• на відміну від товарного ринку, де товар «йде» до покупця, в го тельному господарстві, навпаки, споживач «йде» до послуг готель ного підприємства, тобто готельна послуга не підлягає транспорту ванню»;

• попит на готельні послуги коливається залежно від циклів життєдіяльності людей; так, для готельного господарства харак терні добові, тижневі, місячні, річні коливання попиту.

Рис. 3.4. Особливості готельних послугПродукт індустрії гостинності виробляється та споживається од ночасно, що обмежує можливість контролювати якість послуг. Ви робниче підприємство має час, щоб перевірити та усунути недоліки та дефекти, у сфері послуг переробити погано надану послугу не можливо.

Нерозривність виробництва та споживання є саме тим чинни ком, що робить послуги дійсно послугами та відрізняє їх від товару у матеріальній формі. Коли гість виїздить з готелю, у нього не зали шається нічого матеріального, крім сплаченого готельного рахунку. Але ж у людини, яка купила будь-яку послугу, залишається ще спо мин та враження, яким вона може поділитися з іншими.

Неминучим наслідком нерозривності виробництва та споживан ня є мінливість надання послуг. Якість послуги суттєво залежить від того, хто її надає та за яких умов.

На мінливість послуг впливають дві основні групи чинників:

• ступінь кваліфікації персоналу;

• високий ступінь індивідуалізації послуг відповідно до вимог споживача.

Головним пріоритетом у туристичному підприємництві повинно бути задоволення бажань та потреб клієнтів, оскільки це - шлях до успіху та утримання на ринку туристичних послуг.

Спостереження - один з найпростіших способів отримання ін формації про рівень обслуговування від споживачів послуг, що не потребує витрат. Ніхто краще, ніж обслуговуючий персонал - без посередній надавач послуг, не знає бажань та потреб клієнтів.

Виробничі наради - це постійне джерело надходження інформа ції від клієнтів через персонал.

В індустрії гостинності можливий такий спосіб «вимірювання задоволення» якістю обслуговування, як анкетування гостей. Мета анкетування - це спільний пошук того, що ще можна зробити, аби покращити обслуговування.

Висока якість обслуговування визначає ступінь задоволення клієнта, що впливає на його рішення повернутися до цього готелю знов. Дослідження американців виявили, що здобути нового клієн та в 4-6 разів складніше, ніж утримати того, хто вже є. За даними, .американських спеціалістів, готель місткістю 200 номерів за рік мо же прийняти близько 50 тис. гостей. Більшість власників готелів вважає, що достатньо відповідати стандартам на 90%. Якщо покоїв ки прибирають номери за цим принципом, то в готелі з 200 номера ми 5 тис. гостей за рік можуть одержати неякісно прибрані номери (10%). Можливо, половина гостей цього не помітить. Але якщо

2500 гостей помітили, то половина з них вирішить більш сюди не повертатися, це означатиме: готель втратив 1250 клієнтів. Якщо ко жен з гостей може дати готелю потенційний дохід $100, то готель позбувся, таким чином, $12 500 зі своїх майбутніх доходів. Цей приклад підтверджує важливу тезу: в обслуговуванні немає дріб ниць.

Якщо гість скаржиться, керівництво повинно бути йому вдяч ним за те, що він дає можливість адміністрації побачити недоліки, а отже,- вирішити проблему.

Працівникам готелю рекомендується пам’ятати такі загальні правила:

• персоналу ніколи не можна входити поодинці у номер гостя для вирішення його проблеми;

• готельному персоналу ніколи не можна давати обіцянок, що пе ревищують його повноваження;

• якщо проблему вирішити неможливо, персоналу слід визнати це якомога раніше. Честь - краща політика;

• деякі гості скаржаться, бо це їх природна риса: вони ніколи не будуть задоволені. Необхідно знаходити підхід до таких гостей.

Американськими та британськими готельними психологами розроблені принципи реагування на скарги чи претензії, що їх ви словлює більшість гостей:

1. Привітайтесь з гостем. Слухайте співчутливо та з підкресле ною увагою.

2. Якщо можливо, краще стояти поруч з гостем. Подбайте про те, щоб інші гості не чули скарги.

3. Зберігайте спокій. Не заперечуйте та не перебивайте гостя.

4. Сконцентруйтеся на проблемі без визначення винного. Попро сіть вибачення, навіть якщо ви чи готель не винні.

5. Не виправдовуйтесь, перекладаючи вину на іншого працівни ка. Гостя це не цікавить. Ви продемонструєте низький рівень про фесіоналізму.

6. Робіть нотатки щодо суті скарги, що допоможе згодом; крім то го, гостеві доведеться говорити повільніше. Сам факт запису пере конує гостя, що до його проблеми серйозно ставляться.

7. Подякуйте гостеві за те, що він звернув увагу (це важливо для готелю) на дану проблему. Запевніть гостя, що все буде зроблено, по старайтесь досягти з ним співрозуміння у виборі можливих заходів.

8. Визначіть приблизний час для дій готелю. Дайте вказівки пер соналу, який може виправити стан, та спостерігайте за заходами з усунення проблеми.

9. Запишіть скаргу та вжиті заходи у журнал зміни та доведіть суть справи до свого безпосереднього начальника.

10. Знайдіть можливість поспілкуватися з гостем пізніше, щоб впевнитися, що вжиті заходи його задовольнили.

Завжди краще розв’язати проблему та впевнитися, що гість задо волений, ніж допустити, аби він розповів іншим гостям, поїхав з го телю розчарованим чи зробив антирекламу готелю серед друзів та знайомих.

Якість обслуговування з точки зору задоволення потреб спожи вача тісно пов’язана з маркетингом, оскільки в основі лежить орієн тація на потреби споживача. Задоволення клієнта залежить від то го, наскільки виправдались його очікування.

Рис. 3.5. Ключові аспекти системи якостіАмериканський спеціаліст у галузі менеджменту Пітер Друкер досить точно висловив розуміння маркетингової концепції: «Зав дання, відповідальність, практика передбачають, що метою бізнесу є створення клієнтів. Це робить маркетингову концепцію перспек тивною, оскільки, якщо немає клієнта, не буде й доходів. Якщо не має доходів, не буде й прибутку. Навіть якщо керівники міркують про прибуток як про головну мету в бізнесі, це насправді не так. Го ловною метою тих, хто займається бізнесом, є створення клієнтів та задоволення їх бажань».

Якість послуг готельного господарства складається з таких ком понентів: соціальна якість, технічна, правова, економічна та функ ціональна (сутність яких розкрито у табл. 3.3).

Складові якості послуг підприємств готельного господарства

Складові якостіСутність складових
Соціальна якістьВідповідність готельних послуг рівню благопо­луччя людей, національним та регіональним тра­диціям та особливостям; етика, естетика, високий рівень культури персоналу готелю
Технічна якістьЗабезпечення належної матеріально-технічної бази, при паданні послуг виконання принципів комплексності, своєчасності; впровадження засо­бів механізації та автоматизації роботи
Правова якістьВідповідність послуг вимогам законодавчих ак­тів, нормативно-технічної документації, техноло­гії обслуговування та виконання робіт, вивчення та задоволення вимог споживачів
ЕкономічнаГотельна послуга повинна мати корисний ефект як для споживача (задовольняти ного потреби, очікування), так і для готельного підприємства (одержання прибутку)
ФункціональнаЯкість процесу надання готельних послуг


Категорія «якість готельних послуг» свідчить про корисність і ефективність задоволення потреб туристів у прийманні та розмі щенні на ночівлю та відпочинок під час їх короткотермінового пере бування поза межами постійного помешкання.

Форми якості послуг дозволяють виокремити ще: проектну, по тенційну, реальну та споживчу якість.

Рис. 3.6. Система формування якості готельних послугУ проектній якості враховуються параметри та властивості, рі вень яких максимально відтворює запити споживачів. Оцінка даної форми передбачає теоретичний висновок про плановий рівень якості готельних послуг, який буде запропоновано найближчим ча сом, з урахуванням конкретних специфічних особливостей розвит ку регіону, контингенту споживачів та їх побажань, а також розра хунок ефективності надання послуги.

Потенційна якість фіксує реальні умови та можливості підпри ємства готельного господарства надати послуги певного рівня якос ті. Система показників, які характеризують умови обслуговування, дає уявлення про середовище, в якому передбачається в подальшо му здійснювати заходи для підвищення рівня якості послуг підпри ємств готельного господарства.

Реалізована якість являє собою споживчу оцінку кінцевого ре зультату діяльності обслуговуючого персоналу.

Споживча якість вказує на побажання споживача щодо якісного змісту послуги чи комплексу послуг з метою відповідності готель них послуг у даний момент часу чи в найближчій перспективі його потребам.

Перед менеджментом вітчизняних підприємств готельного гос подарства, в умовах необхідної інтеграції в світовий економічний простір, стоїть проблема істотного підвищення та забезпечення ста більності якості послуг на основі розроблення і впровадження ефективного механізму управління якістю.

Ефективність загального управління якістю в готельному під приємстві залежить від трьох основних умов:

• інвестиції вкладаються не лише в обладнання, а й у людей;

• лінійний керівник на підприємстві несе відповідальність за якість наданих послуг;

• організаційна структура підприємства створюється під загаль не управління якістю.

Загальне управління якістю реалізується на підприємствах го тельного господарства завдяки використанню певного набору спо собів та методів, наведених у таблиці 3.4.

У сучасній теорії та практиці управління якістю виділяють такі основні етапи:

• прийняття рішення, які саме послуги надавати, та підготовка необхідних умов;

• перевірка готовності підприємств і розподілу організаційної відповідальності;

• процес надання послуг;

Способи та методи загального управління якістю

Управління
якістюпроцесомперсоналомресурсами
Визначення по­няття якостіСтабільність, стійкість процесуКоманда управля­ючихПрограма витрат на якість
Політика якостіСтатистичні мето­ди контролюВсезагальне навчання якостіПоказники для контролю роботи
Загальне навчання якостіМожливість про­цесівОрганізація робо­чих групВартісні показни­ки
Відносини з внут­рішніми спожива­чамиРішення техніч­них проблемМетоди і засоби мотиваціїКонсервація ре­сурсів
Система якостіВдосконалення

процесу
Зв’язуючи відділиПоліпшення нав­колишнього сере­довища
Гуртки якостіАналіз характеру та наслідки недо­ліків на стадії проектуванняТеорії інтенсифі­каціїРобота за принци­пом «точно в тер­мін»
Метод ТагучіАналіз характеру та наслідки недо­ліків на стадії ви­робництваПідвищення ква­ліфікаціїРобота за принци­пом «точно в тер­мін»
• усунення недоліків у роботі і забезпечення інформацією зво ротного зв’язку з метою внесення коригуючих змін у діяльність під приємств та контролю;

• розроблення довгострокових планів з якості.

Здійснення вказаних етапів неможливе без взаємодії всіх підроз ділів, органів управління підприємством. Це забезпечує системний підхід до управління якістю.

Система управління якістю готельних послуг у ринкових умо вах господарювання розглядається, перш за все, як своєрідний механізм управлінських відносин, який включає:

• закони управління якістю, тобто суттєві, періодично повторю вані взаємозв’язки між елементами системи управління якістю, які забезпечують її функціонування та цілісність;

• об’єкт управління якістю; підрозділи підприємства готельного господарства, характеристики готельних послуг;

• фактори управління якістю: на що спрямовано діяльність у га лузі якості з метою досягнення визначених цілей;

• функції та методи управління якістю, тобто конкретні форми та засоби цілеспрямованого виливу органів управління якістю на інтереси та умови життєдіяльності працівників готелю;

• інформацію, тобто сукупність даних для прийняття управлін ських рішень щодо якості послуг;

• методика (встановлений спосіб діяльності) та інструментарій впливу суб’єкта управління якістю на об’єкт: плани, технології, рі шення, норми та нормативи, форми матеріального та морального стимулювання;

• організаційну структуру - тобто внутрішню будову системи якості, яка відображає розподіл праці в готелі та специфіку ви конання конкретних функцій та методів діяльності в галузі якості;

• технічні засоби збору, обробки та збереження інформації, тех нології виконання робіт, які підвищують продуктивність та ефек тивність управлінської праці в галузі якості;

• кадри управління якістю, тобто керівники, спеціалісти, допо міжний персонал.

В управлінні якістю готельних послуг важливе значення має ме ханізм управління якістю.

Рис. 3.7. Механізм управління якістю послуг готельного господарстваОсновним складовим елементом процесу управління якістю в готелі є політика у сфері якості, яка являє собою основні напрями та цілі готелю у сфері якості, офіційно сформовані вищим керів ництвом з урахуванням вимог споживачів, завдань у сфері якості,

методів їх виконання, ролі персоналу в реалізації політики у сфері якості, специфіки діяльності, іміджу готелю тощо.

Політика підприємства в сфері якості має бути скерована на довгострокову діяльність і передбачає:

• поліпшення економічного становища готелю;

• розширення чи завоювання нових ринків збуту;

• досягнення високого рівня якості послуг;

• орієнтація на задоволення потреб певних сегментів споживачів;

• освоєння послуг, функціональні можливості яких реалізують ся на нових принципах;

• мінімізація дефектів у роботі;

• розвиток додаткових послуг відповідно до вимог споживача.

Система якості має два основних взаємопов’язаних напрями

функціонування: задоволення потреб та очікувань споживачів по слуг та забезпечення інтересів готелю та його працівників. Для за безпечення виконання цих завдань готельне підприємство повинне забезпечити комплексне та взаємоузгоджене управління в сфері якості.