Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник,- К.: Атіка, 2006.- 264 с.

3.3. Організація надання послуг у готельному господарстві

Туризм є важливою сферою економіки, де послуги відіграють важливу роль. В умовах розвитку туристичного ринку успіх окре мих готельних підприємств на зовнішньому і внутрішньому ринках повністю залежить від того, наскільки надавані ними послуги від повідають стандартам якості. Ііри цьому необхідно враховувати те, що підвищення якості - завдання довгострокове і безперервне. Основою послуг є те, що виробництво і використання в потрібному випадку збігаються у часі.

Прискорений розвиток туристичної галузі, прагнення підпри ємств отримувати найвищий прибуток та зростаюча платоспро можність споживачів послуг сприяють розширенню та урізноманіт ненню готельної діяльності.

Поняття «готельна справа» застосовувалось спочатку для визна чення діяльності готелів. Нині ж це поняття охоплює діяльність кемпінгів, мотелів, туристичних баз, котеджів та інших засобів роз міщування. Але готель був першим типом підприємств, що надава ли послуги проживання громадянам, і саме він дав назву всій галузі.

Економічна сутність готельної діяльності полягає у тому, що во на має нематеріальний характер. Результатом виробничо-експлуа таційної діяльності готелів є не «готовий продукт», а пропозиція особливого виду послуг. При цьому послуги не можуть виробля тись окремо від існуючого матеріального продукту, тобто без екс плуатації матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, устаткуван ня, інвентар), яка виступає основою виробництва та реалізації про понованих послуг. Із урахуванням особливостей обслуговування в готельному господарстві, де поєднуються виробництво та спожи вання послуг, цей процес визначається поняттям «надання послуг». Слід підкреслити, що в процесі цієї діяльності здійснюється продаж і безпосереднє надання послуг.

Процес обслуговування споживачів послуг урізноманітнюється, а пропо-новані послуги набувають комплексного характеру.

При цьому попит на готельні послуги є нерівномірним, що зу мовлюється економічними, демографічними, природно-кліматич ними факторами. Дуже часто він залежить від сезону, днів місяця і навіть тижня. Тому готелі, мотелі, кемпінги повинні мати певний резерв номерного фонду, а також матеріальних і трудових ресурсів, щоб оперативно й ефективно реагувати на його коливання.

Готельна послуга - це дії (операції) підприємства з розміщення

споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового про живання в готелі, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням і тимчасовим проживанням.

У кожному готельному підприємстві, залежно від його категорії, висуваються диференційовані вимоги до кількості послуг, що нада ються клієнтам.

Готельна послуга складається з основних і додаткових послуг, що надаються споживачеві при розміщенні і проживанні у готелі.

Основні послуги - це обсяг послуг готелю (проживання, харчу вання тощо), що включається до ціни номера (місця) і надається споживачеві згідно з укладеним договором.

Процес надання основної послуги у готельній діяльності мож на схематично поділити на кілька основних етапів:

• інформація про надання комплексу послуг;

• бронювання місць;

• реалізація послуг;

• зустріч і проводи гостей;

• обслуговування під час перебування в готелі.

Указані етапи надання послуг проживання є взаємопов’язаними та взаємообумовленими, кожен окремо й усі разом вони визнача ють рівень якості діяльності підприємства.

Початкова інформація про характер основних послуг міститься у назві, місцезнаходженні та категорії засобу розміщення. Інші відо мості, такі, як: кількість і наявність вільних номерів; близькість до туристичних центрів і берегу моря; пільги, що надаються певним категоріям туристів з дітьми, туристи черпають із рекламних прос пектів. Більш докладну інформацію туристи можуть одержати від туроператорів, тобто фірм, що здійснюють через мережу турагентів рекламу та збут турів.

Етап надання інформаційних послуг у готелях - один з найваж ливіших і, часто,- визначальний. Надання інформації повинно при вертати увагу, викликати інтерес, збуджувати бажання скориста тись (придбати) послугою, тобто здійснити вибір готелю, номера, терміну перебування та ін. Інформаційну діяльність слід проводити з дотриманням етики і такту, уважно і професіонально.

Бронювання - це процес замовлення замовником готелю, основ них (додаткових) послуг у певному обсязі з метою їх використання в обумовлені терміни конкретним споживачем або групою споживачів.

Бронювання місць у готелях, мотелях та інших засобах розмі щень дозволяє персоналові краще підготуватися до обслуговування туристів, а туристам - більш раціонально провести дозвілля у від-

повідних центрах. В останні роки бронювання місць здійснюють не тільки організовані, а й неорганізовані туристи. Відмінність поля гає в тому, що перші бронюють повні готельні послуги через посе редницьку ланку, а другі - безпосередньо.

Застосовуються найрізноманітніші форми резервування місць:

• усна;

• письмова;

• телефонна;

• телефаксна;

• телеграфна тощо.

Під час використання автоматичних апаратів для резервування застосовуються спеціальні міжнародні готельні коди.

Резервування номерів у засобах розміщення здійснюється в два етапи. Перший включає запит на бронювання з боку посередниць кої ланки та вміщує такі традиційні відомості: ім’я туриста, вид по слуг (ночівля, напівпансіон або повний пансіон), термін перебуван ня. Другий - опрацювання матеріалів щодо резервування. Тільки позитивна відповідь дає підставу туристові вважати місце забро ньованим.

Підтвердження заброньованих послуг - це згода готелю на ви конання замовленого й обумовленого переліку основних і додатко вих послуг відповідно до заявки.

Відмова у бронюванні послуг - це відмова готелю у бронюванні основних і додаткових його послуг у визначений договором термін.

Сучасний рівень комп’ютеризації системи управління в готелях дозволяє здійснювати бронювання та його підтвердження практич но одночасно. Висока економічна ефективність використання комп’ютерного бронювання спонукала власників боротися за вплив на ринку туристичних агентств. Для залучення турагентів компанії розширюють сферу застосування своїх систем бронювання, вклю чаючи до їх програми широке коло послуг: бронювання готельних місць, прокат автомобілів, страхування автомобілів, страхування авіапасажирів, оформлення квитків і закордонних паспортів і на віть оформлення замовлень на квіти.

Реалізація основних послуг може здійснюватись як безпосеред ньо в готельному закладі, гак і в спеціалізованих бюро та службах готельних підприємств або бюро подорожей.

Реалізація основних послуг може бути:

• централізована;

• децентралізована;

• комбінована.

Для централізованого продажу готель попередньо укладає дого вір з бюро подорожей про реалізацію основних послуг. Як правило, бюро подорожей реалізує основні послуги кількох готельних під приємств. Це дає туристам можливість вибрати з великого розмаїт тя видів і розрядів засіб розміщення, що відповідає їхнім вимогам. Така форма продажу основних послуг дозволяє досягти найбільшо го укомплектування готелів.

Однак централізована реалізація готельних послуг не створює можливостей для задоволення індивідуальних потреб і переваг ок ремих туристів. Таке завдання може вирішити децентралізований продаж, тобто персонал готелю. Ця форма реалізації послуг може викликати ускладнення із завантаженням місць і призвести до збільшення витрат на рекламу й обслуговуючий персонал.

Вища якість обслуговування й ефективність готельної діяльнос ті досягаються за умови застосування комбінованих форм продажу послуг, коли в ньому беруть участь готельні підприємства та турис тичні агентства. Така форма продажу дозволяє поєднувати перева ги та долати недоліки централізованого та децентралізованого про дажу.

Зустріч і розміщення туристів у готелях передбачає:

• перенесення багажу;

• видачу ключів;

• супровід до номера.

Доцільно разом із ключем видавати туристові візитну картку, яку називають «паспортом готелю», в якому потрібно вказати назву готелю, його адресу, категорію та ін. Додатково записуються також номер кімнати, термін перебування, транспортні зв’язки готелю. Часто на звороті такого паспорта зображено схему району, де розта шовано готель.

Розподіл туристів за номерами здійснюється службою прийман ня готелю (портьє, адміністратор) за участю керівника туристичної групи, гіда-перекладача.

Основними вимогами до процесу приймання та розміщення ту ристів:

• оперативність;

• чіткість;

• швидкість оформлення документації.

Правилами приймання туристів передбачено граничні терміни оформлення та розміщення туристів: для індивідуального турис та - до 5 хвилин, групи до ЗО осіб - 15 хвилин, групи до 100 осіб - 40 хвилин, понад 100 - у межах години.

До номерів гостей супроводжують службовці готелю, які повинні допомогти туристам перенести багаж і показати номер, познайоми ти з особливостями користування різними апаратами й устаткуван ням. Служба приймання особливу увагу звертає на постійних гос тей. Як правило, постійні гості реєструються додатково, дані карток, що їх вони заповнюють, використовують, коли є нагода, для того, щоб привітати їх з днем народження, різдвяними, іншими святами.

Адміністрація готелю зобов’язана особливо дбати про якісне обслуговування, про дотримування строків переміни постільної бі лизни, рушників, чистоту. Завершальний етап надання основних послуг у готелі - оплата та від’їзд.

Дата від’їзду - це дата від’їзду (споживача) з готелю.

Пізній від’їзд - це від’їзд споживача з готелю після розрахунко вої години в день від’їзду.

Розрахункова година - це година, встановлена в готелі, при на станні якої споживач повинен звільнити номер у день від’їзду, піс ля якої здійснюється нове заселення у готель.

У день від’їзду проживаючий повинен попередити персонал по верху про годину свого від’їзду та провести повний розрахунок. Для розрахунку індивідуальних туристів застосовуються різні системи та форми. Все ширше застосовується кредитна система розрахун ків. Маючи кредитну картку турист може користуватися різнома нітними послугами (ночівлею, харчуванням, а також басейном, сау ною та ін.). Після надання окремих послуг відповідні працівники на реєстраційній машині, за певним кодом, відображають вид і ціну послуги.

Організовані туристи, як правило, оплачують основні послуги заздалегідь. Причому, досить часто до ціни за основну послугу до дається плата за користування різноманітними спорудами готелю - спортивним залом, басейном, сауною, дитячим майданчиком та ін.

Від’їзд і проводи туристів - останній етап надання основних по слуг, від супроводжується, як правило, такими видами допомоги, як піднесення багажу до автомобіля перед готелем, викликом таксі, упакування речей тощо.

Додаткові послуги - це обсяг послуг, що не належать до основ них послуг готелю, замовляються та сплачуються споживачем до датково за окремим договором.

Додаткові послуги за загальними ознаками щодо задоволення попиту можна поділити на групи, а саме:

• послуги для забезпечення комфортності перебування гостей у готелі та в районі їх тимчасового перебування:

- інформаційні (інформування про послуги, пропоновані готе лем, розташування готелю, транспортне обслуговування, пропозиції щодо придбання товарів, сувенірів тощо, наявність історико-культуриих пам’яток і культурно-просвітніх установ);

- комунально-побутові (прання, прасування одягу, ремонт взут тя, годинників, валіз, спортивного інвентаря тощо);

- посередницькі (резервування місць у культурно-розважаль них установах, замовлення театральних квитків, резервування но мерів в інших місцях перебування тощо);

- автотранспортні послуги (гараж, стоянка, дрібний ремонт транспортних засобів);

- продаж товарів, видань ЗМІ, сувенірів тощо;

- прокат спортивного, пляжного інвентарю, комп’ютерного об ладнання, автомобілів, розмножувальної техніки тощо;

- зберігання кореспонденції, цінних речей;

• послуги щодо поінформування подорожуючих про район, кра їну перебування (організація екскурсій, зустрічей, перегляд філь мів, участь в урочистостях з нагоди національних свят тощо);

• послуги, що передбачають підвищення рівня комфорту в го тельних номерах (харчування в номері, встановлення додаткового обладнання тощо);

• послуги, пов’язані із задоволенням особливих побажань гостей - діячів мистецтва, спортсменів, бізнесменів та ін. (користування му зичними інструментами, спортивним знаряддям, послуги особистих екскурсоводів, перекладачів, секретарів, забезпечення телексним, супутниковим зв’язком, комп’ютерним обладнанням тощо).

Готелі, що не можуть самостійно виконувати весь комплекс до даткових послуг, укладають договори на надання відповідних по слуг із комунальне-побутовими, транспортними, банківськими, торговельними підприємствами й закладами культури. Поряд з послугами проживання й харчування пропонуються такі нові до даткові послуги, як; обслуговування ділових зустрічей, спортивні, медичні, посередницькі, комунально-побутові, послуги підпри ємств харчування та ін.

За способом надання додаткові послуги можуть бути платними та безплатними. До безплатних послуг належать: зберігання багажу в камерах схову, доставка телеграфної кореспонденції до номера; виклик швидкої допомоги; доставка до номера термометра, медика ментів першої необхідності; побудка проживаючих у будь-який час; доставка до номера довідкової та сувенірної реклами, фірмових конвертів і паперу; зберігання грошей, цінних паперів; видання

довідок про розташування та режим роботи пунктів побутового обслуговування та інших послуг. Готельні послуги характеризуються певними особливостями, що впливають на процес управління діяльністю готелю.

Таблиця 3.2

Особливості процесів виробництва та реалізації готельних послугз/ч
Особливості готельних послугВплив на процес управління
1Нерівномірність і сезон і пні ха­рактер попитуНеобхідність мати резерв номерного фонду, матеріальних і трудових ресурсів
2Цілодобова потреба прийманняНеобхідність одночасної присутності протягом доби адміністратора, реєстра­тора, портьє, носія, покоївок та інших працівників
3Нематеріальний характер по­слугВикористання якісних показників при оцінці результату надання послуг
4Форма споживання послугСпоживач є складовою системи розподі­лу, яка в деяких випадках має форму са­мообслуговування
5Одночасність виробництва і споживанняНеможливість виправлення недоліків, допущених при виробництві послуг, до моменту їх споживання клієнтом
6Неможливість накопичення та зберігання готельного про­дуктуАктивна маркетингова політика, вико­ристання туристичних агентів (посеред­ників) для залучення нових клієнтів
7Процес обслуговування, обме­жений у часіНеповне завантаження готелю не може бути компенсоване в майбутньому
8Споживання (використання одним клієнтом даного місця) є процесом, тривалість якого приблизно одна добаПідвищення значення контролю. Визна­чення загальної вартості наданих послуг здійснюється при від’їзді клієнта з кори­гуванням даних попереднього розрахунку
9Велика питома вага попередніх матеріальних витрат на етапі заснування готелюНеобхідність залучення фінансового ін­вестування на початкових стадіях засну­вання готелю
10Велика питома вага амортизацій­них відрахувань у структурі ви­трат основної діяльності готелюВизначення розміру реальних доходів. Використання амортизаційного фонду


Названі особливості процесів виробництва та реалізації готель них послуг формують особливу сферу діяльності, визначають особ ливий механізм функціонування суб’єктів готельної діяльності.