Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

10.1. Особливості проведення і документальне оформлення інвентаризації товарів і тари

З метою приведення у відповідність фактичної наявності товарів і тари з обліковими даними, а також для забезпечення збереження кооперативної власності підприємства роздрібної торгівлі зобов'язані проводити інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

Для підприємств роздрібної торгівлі встановлені наступні терміни проведення інвентаризації:

1) в магазинах, крім книжкових, та в інших торгових роздрібних підприємствах — не менше ніж 2 рази на рік;

2) в книжкових магазинах — не менше одного разу на рік;

3) на розподільчих складах споживчих товариств — не менше двох разів на рік.

Для проведення інвентаризації згідно з наказом керівника створюється робоча інвентаризаційна комісія. До складу цієї комісії включаються особи, які компетентні в торгових операціях та обізнані з їх первинним документуванням. Головою комісії призначають представника дирекції або правління кооперативного підприємства.

Робоча інвентаризаційна комісія приступає до виконання своїх функцій у кінці робочого дня без припинення роботи роздрібного торгового підприємства.

Перед початком інвентаризації комісія повинна опломбувати всі підсобні приміщення та визначити суму готівки, яка знаходиться в магазині перед початком інвентаризації.

Матеріально-відповідальна особа повинна скласти останній товарно-грошовий звіт із включенням усіх первинних документів і визначенням залишків товарів і тари на початок проведення інвентаризації.

Товарно-грошовий звіт візується головою інвентаризаційної комісії; в свою чергу матеріально-відповідальна особа дає підписку про те, що всі первинні документи включені до звіту та не оприбуткованих і не списаних товарів немає. Після цього комісія розпочинає перевірку фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей на роздрібному підприємстві.

Інвентаризація товарів і тари в магазині проводиться за місцями їх зберігання. Всі товари в тарі повинні бути розпаковані за виключенням тих, звільнення яких від тари призведе до їх псування.

Під час проведення інвентаризації складається інвентаризаційний опис в трьох примірниках. Один із примірників опису заповнюється матеріально-відповідальною особою, два інших під копіювальний папір — членом комісії.

Запис фактичного стану товарів проводять у міру їх перевірки. Після закінчення записів на сторінці інвентаризаційного опису підраховуються суми за кожною позицією, а також кількість порядкових номерів записів, кількість натуральних одиниць.

Ці записи повинні бути звірені між примірниками матеріально-відповідальної особи та одного з членів комісії. Після опису всіх товарів складають окремі описи на порожню та заповнену тару. На останній сторінці опису визначають підсумки за цією сторінкою, а також в цілому за описом.

Під час передавання товарно-матеріальних цінностей від однієї матеріально-відповідальної особи іншій описи складають в п'яти примірниках.

Після завершення інвентаризації робоча інвентаризаційна комісія передає описи в бухгалтерію для перевірки. Слід зауважити, що до закінчення перевірки описів торговельне підприємство діяльності не здійснює.

У випадку, якщо під час перевірки описів виявлені помилки, призначається контрольна перевірка якості інвентаризації, яку проводить постійно діюча інвентаризаційна комісія за участю членів робочої інвентаризаційної комісії і матеріально-відповідальної особи обов'язково до відкриття магазину. При цьому звіряють з описом найбільш цінні матеріальні цінності та ті, що користуються підвищеним попитом.

За результатами контрольної перевірки складається акт. Якщо під час проведення контрольної перевірки будуть виявлені розбіжності між фактичною наявністю і записами товарно-матеріальних цінностей в інвентаризаційному описі, керівник підприємства призначає інший склад інвентаризаційної комісії. Ця комісія проводить на роздрібному торговому підприємстві повторну інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей.