Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

3.4. Облік повернення товарів та їх переоцінок

Слід зауважити, що повернення товарів покупцями може відбуватися через невідповідність їх за якістю, асортиментом, з інших причин.

Невідповідність товарів може виявлятися на різних етапах: під час отримання цінностей від постачальника, при доставці покупцю, при прийманні товарів на складі покупця.

Слід детальніше зупинитися на повернені товарів покупцями, тому що інші зазначені операції були розглянуті раніше. Мо^а йде про операції, які були відображені у складі доходу оптового підприємства одночасно з відвантаженням товарів покупцям.

Для цих цілей планом рахунків на рахунку 70 «Доходи від реалізації» передбачено окремий субрахунок 704 «Вирахування з доходу». Субрахунок 704 призначений для відображення сум, на які повинен бути зменшений дохід, тому вартість повернення товарів покупцями буде відображатися за дебетом субрахунку 704 «Вирахування з доходу» (табл. 4).

Як передбачено ПСБО 9 «Запаси» товарні запаси відображаються в обліку і звітності за найменшою з двох оцінок — первинною вартістю або чистою вартістю реалізації.

За чистою вартістю реалізації запаси відображаються тоді, коли на дату балансу їх ціна знизилася, вони застаріли або іншим чином втратили первісно-очікувані економічні вигоди.

Для підприємства оптової торгівлі визначення чистої вартості реалізації товарів можна подати:Суму очікуваних витрат на реалізацію товарів визначають згідно з методичними рекомендаціями з формування складу витрат та порядку їх планування у торговельній діяльності.

За умови встановлення суми витрат, товари підлягають уцінці (зменшення вартості).

Таблиця 4

Бухгалтерські записи з повернення товарів покупцями оптовому підприємству

Зміст операціїДебетКредитСума
1.Повернено гроші покупцеві361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"311 "Поточні рахунки в національній валюті"3000
2.Віднесено на зменшення доходу від реалізації продажну вартість повернених товарів704 "Вирахування з доходу"361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"3000
3.Відображається ПДВ у складі продажної вартості повернутого товару методом "червоного сторно"704 "Вирахування з доходу"641 "Розрахунки за податками"500
4.Проведено сторнувальний запис зі списання собівартості товарів під час реалізації .902.1 "Собівартість реалізованих товарів в оптовій торгівлі"281.1 "Товари в оптовій торгівлі"1794
5.Зменшення суми ТЗВ, що припадають на реалізовані товари902.1 "Собівартість реалізованих товарів в оптовій торгівлі"289.1 "Транспортно-заготівельні витрати в оптовій торгівлі"257
6.Віднесено на зменшення фінансового результату продажну вартість повернутих товарів, зменшену на суму ПДВ791.1 "Результат операційної діяльності оптової торгівлі"704 "Вирахування з доходу"2500
7.Віднесено собівартість повернутих товарів на фінансово-результативний рахунок902.1 "Собівартість реалізованих товарів в оптовій торгівлі"791.1 "Результат операційної діяльності оптової торгівлі"2051
Для проведення уцінки товарів керівник оптового підприємства призначає комісію, до складу якої включають спеціаліста з товарознавства. Уцінку товарів фіксують в описах-актах (перелік товарів, що потребує зниження цін). Дані описи розглядаються керівником підприємства і підлягають затвердженню.

Під час проведення уцінки комісія здійснює перемаркування товарів, а також проводить комплексний контроль їх якості.

Проведення дооцінки протягом звітного періоду (на початок кожного місяця, іноді на дату надходження) регламентовано Порядком №37-20/ 248. Згідно з цим порядком дооцінці підлягають купівельні товарно-матеріальні цінності за умови зміни їх цін (як цін постачальника, так і цін на аналогічні вироби, виготовлені підприємствами України).

Згідно з ПСБО 9 «Запаси» дооцінка здійснюється також у випадку, якщо чиста вартість реалізації товарів, які раніше були уцінені, збільшилася. Зазначимо, що розмір дооцінки обмежений сумою раніше проведеної уцінки. На суму збільшення чистої вартості реалізації (суму дооцінки) сторнується запис раніше проведеної уцінки.

За результатами дооцінки комісія складає інвентаризаційні та зведені описи-акти дооцінки товарів, які є підставою для відображення в обліку

цих оп ерацій (табл. 5).

Таблиця 5

Відображення в обліку операцій з переоцінки товару

№ з/п

Зміст операції
Бухгалтерський записСума
ДебетКредит
Уцінка товару
1Суму зменшення (у зв'язку з уцінкою) первісної вартості включено до втрат від знецінення товару946281.11500
2Включено до складу фінансових результатів витрати, пов'язані

3 уцінкою
791.19461800
Дооцінка товару
3Зроблено дооцінку товару на суму раніше проведеної уцінки (методом "сторно")946281.11500