Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

2.2. Механізм формування первинної та облікової вартості товарних запасів у оптовій торгівлі

Методика формування первинної вартості товарів регламентується ПСБО 9 «Запаси» (Додаток 3).

Визнання, оцінку та інші питання організаційно-методичного характеру щодо запасів в цілому та товарів, зокрема, регламентують Методичні

рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10 січня 2007 року (Додаток 4).

Розглянемо складові елементи первісної вартості товарів, що надійшли на підприємство різними шляхами.

Первинна вартість товарів, придбаних за плату, окрім ціни придбання, включає такі елементи:

- суму ввізного мита;

- суми непрямих податків у зв 'язку з придбанням товарів, що не відшкодовуються підприємству;

- транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю, оплата тарифу за вантажно-розвантажувачьні роботи);

- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням товарів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

2. Первинна вартість товарів, які безоплатно отримані, визначається як їх справедлива вартість.

3. Первинна вартість товарів, придбаних у результаті обміну на подібні товари, дорівнює балансовій вартості переданих товарів. Якщо балансова вартість переданих товарів перевищує справедливу вартість отриманих товарів, то первісною вартістю отриманих товарів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих товарів включається до складу витрат звітного періоду.

4. Первинна вартість товарів, придбаних в обмін на неподібні активи, дорівнює справедливій вартості отриманих товарів.

Таким чином, згідно з ПСБО 9 «Запаси», сума витрат, пов'язаних з придбанням та доведенням товарів до стану, придатного для їх використання у запланованих цілях, включається до первинної вартості товарів тільки у разі їх придбання за плату.

Слід зазначити, що незалежно від шляху надходження товарів на підприємство, не включаються до їх первинної вартості, а відносяться До складу витрат звітного періоду, у якому вони будуть здійснені (встановлені), такі витрати:

- наднормативні втрати і нестачі товарів;

- відсотки за користування позиками;

- витрати на збут;

- загальногосподарські та інші подібні витрати, що безпосередньо не пов 'язані з придбанням і доставкою товарів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використаний у запланованих цілях.

Формування первинної вартості товарів в поточному обліку ускладнюється тим, що повну інформацію про всі елементи первинної вартості товарів підприємство може отримати лише після відображення в обліку всіх господарських операцій за звітний період. Водночас продаж товарів може здійснюватися щодня.

Протягом звітного місяця обліковими цінами товарів для відображення їх руху у поточному бухгалтерському обліку можуть бути:

- первинна вартість; М ціна придбання;

- ціна продажу.

Якщо підприємство протягом місяця здійснює облік товарів за цінами продажу (придбання), то в робочому плані рахунків до рахунка 28 «Товари» необхідно відкрити субрахунок «Транспортно-заготівельні витрати» (ТЗВ) для обліку елементів первинної вартості товарів, які не можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний вид товару. Ця ціна може носити назву оптової ціни.

До зазначених елементів первинної вартості відносяться транспортно-заготівельні витрати.

За результатами діяльності у звітному місяці, після визначення відхилення облікових цін від фактичної вартості товарів на суму відхилення коригується собівартість реалізованих товарів та визначається первинна вартість залишків товарів на кінець звітного місяця.

Для формування остаточної первинної вартості товарів після закінчення звітного місяця здійснюється розподіл суми транспортно-заготівельних витрат, які припадають на залишок нереалізованих товарів.

Як зазначалося, обліковими цінами на товарні запаси в оптовій торгівлі можуть бути ціни придбання та оптово-відпускні ціни. Такий порядок визначається підприємством самостійно на початку фінансово-господарського року і затверджується у наказі про облікову політику та не підлягає зміні протягом року.

Надходження товарів від постачальників відсувається за цінами виробника з ПДВ або без ПДВ.

Згідно з ПСБО 2 «Баланс» у фінансовій звітності товари відображаються за цінами придбання.

Контроль за дотриманням цінової політики відбувається на стадіях руху товарів на підставі угод між контрагентами та первинних документів, які містять інформацію про ціни.

Достовірність цін мають право контролювати зовнішні контрольні органи — державна податкова служба, відомчі контрольно-ревізійні відділи (управління), інспекції з контролю за цінами, які функціонують при держадміністраціях.

Внутрішніми контролерами за цінами є менеджери різних рівнів управління та центрів відповідальності, а також керівники оптових підприємств та головні бухгалтери.