Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного господарства і туризму: Навч. посіб. -К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 179 с.

2.1 Управління обсягом реалізації послуг туристичних підприємств.

Необхідні знання та вміння:

- на основі даних статистичної звітності й бухгалтерського обліку аналізувати динаміку обсягу пропозиції та реалізації послуг туристичних підприємств з урахуванням рівня інфляції та конвертованості національної валюти;

- з використанням сучасних методик і економіко-математичних моделей проводити оцінку впливу факторів на обсяг реалізації послуг туристичних підприємств;

- визначати вплив фактора сезонності на зміни обсягів та асортименту туристичного продукту;

- на підставі маркетингового підходу формувати виробничу (продуктову) програму пропозиції та реалізації туристичних послуг;

- з урахуванням особливостей туристичної галузі розраховувати цільові обсяги діяльності підприємства, здійснювати прогнозні та планові розрахунки обсягу реалізації туристичного продукту на перспективу.

Методичні рекомендації

Пропозиція туристичного підприємства - це вся маса призначених для продажу туристичних послуг і товарів, скомплектованих у тури.

Пропозиція характеризується якісними параметрами і кількісними показниками (табл. 2.1.1).

Таблиця 2.1.1

Система показників оцінки пропозиції послуг туристичного підприємства

Якісні параметриКількісні показники
Клас туру Типи засобів розміщення Категорія (комфортність) засобів розміщення Оптимальність маршруту Якісні параметри обслуговуванняПотужність туристичного підприємства Загальний обсяг реалізації послуг Асортимент і номенклатура туристичних послуг Цінові характеристики послуг Тривалість туристичної подорожі
Обсяг реалізації туристичного продукту є валовим показником діяльності туристичного підприємства і характеризує масштаби його діяльності на локальному видовому ринку.

Обсяг реалізації послуг туристичного підприємства оцінюється за допомогою наступних показників: кількість обслугованих туристів (осіб), тривалість туру (днів), дохід (виручка) від реалізації туристичного продукту (грн), обсяг реалізації туристичного продукту (туро-днів), кількість реалізованих турів (од).

Чинне вітчизняне законодавство [1], а також міжнародні документи [9] у галузі туризму розрізняють специфічні ( характерні і супутні) та неспецифічні туристичні продукти. В економічній літературі склад туристичного продукту представлено такими елементами, як: туристичні послуги, туристичні товари, умови і ресурси довкілля (рис. 2.1.1):

">

Рис. 2.1.1. Складові елементи туристичного продукту

Туристичні послуги можуть бути основними, додатковими і специфічними. До основних послуг належать розміщення, харчування, транспортне обслуговування та страхування. Додаткові послуги включають побутові, медичні, валютно-кредитні, торговельні, послуги спеціальних видів зв'язку, інформаційні, культурно-видовищні, ігрові, спортивні, конгресне обслуговування та ін. Специфічні послуги надаються підприємствами-посередниками в туризмі. Це - послуги туристичних бюро, туристичних агентств, туристичних операторів, екскурсійних бюро, бюро подорожей і екскурсій та інших підприємств [16] .

Передумовою планування обсягу пропозиції туристичного продукту є його економічний аналіз, який проводиться за наступними етапами.

1. Формування інформаційної бази даних про обсяг і структуру реалізації туристичного продукту. Інформаційною базою даних для економічного аналізу виконання продуктової програми туристичного підприємства є форми статистичної звітності №1-тур "Звіт про діяльність туристичної організації", форма №1-послуги "Звіт про обсяг наданих платних послуг", форма фінансової звітності №2 "Звіт про фінансові результати", дані оперативного бухгалтерського обліку.

2. Визначення загального обсягу реалізації туристичного продукту та аналіз ступеня виконання плану за звітний період.

3. Аналіз динаміки загального обсягу реалізації туристичного продукту. На цьому етапі визначають темпи росту й темпи приросту обсягу реалізації туристичного продукту за 3-5 останніх років, середньорічні темпи зміни обсягу реалізації туристичного продукту, які розраховуються за формулою:

">

де Тс - середньорічні темпи зміни обсягу реалізації туристичного продукту за період;

Д (В)„ - дохід (виручка) від реалізації туристичного продукту за и-й

період; Д(В)б - дохід (виручка) від реалізації туристичного продукту у

базисному періоді.

4. Аналіз складу реалізації туристичного продукту за окремими видами туризму.

5. Аналіз обсягу та структури реалізації туристичного продукту по регіонах.

6. Аналіз структури й асортименту туристичного продукту.

7. Аналіз структури туристичного продукту підприємства.

8. Аналіз ритмічності й сезонності реалізації туристичного продукту здійснюється за допомогою коефіцієнтів ритмічності, сезонності. Коефіцієнт ритмічності розраховується за формулою

">

де Кр - коефіцієнт ритмічності;

Ор.пл - обсяг реалізації туристичног продукту у межах плану, грн

(туроднів);

Ор.заг - загальний обсяг реалізації туристичного продукту за планом за весь період, грн (туроднів).

Ритмічність реалізації туристичного продукту можна визначити також за допомогою показників: середнє квадратичне відхилення від середнього (г) і коефіцієнт варіації (v):

">

де г -середньоквадратичне відхилення;

Ор.і -обсяг реалізації туристичного продукту за z-й період, грн;

Ор- середня величина, грн.

п - кількість періодів дослідження, міс.

">

де v - абсолютний діапазон коливань туристичного продукту від середньої величини,%.

Коефіцієнт варіації оцінюється у відносних величинах і визначає рівномірність реалізації туристичного продукту:

">

9. Аналіз обсягу і структури туристичного продукту за місцем реалізації.

10. Кількісна оцінка факторів, що обумовлюють зміни обсягу реалізації та структури реалізації.

До факторів, що впливають на пропозицію послуг туристичного підприємства, відносять:

• зовнішні (відбивають стан економічного середовища в даний час і його очікуванний стан у майбутньому);

• внутрішні (специфічні завдання, цілі, політика, методи, організаційна структура підприємства, системи, задіяні в реалізації послуг підприємства);

• особові (вік, заробіток, освіта, рівень професіоналізму, особисті характеристики, ставлення до ризику в процесі прийняття рішень про покупку);

• міжособові (відбивають риси так званого покупного цензу, який складається з учасників з різним ступенем зацікавленості, авторитетності і т.д.).

У системі методів кількісної оцінки впливу факторів найбільш простим є метод ланцюгових підстановок та метод різниць, які застосовуються із використанням базової формули

">

11. Дослідження показників порогу безпечності та запасу фінансової міцності туристичного підприємства.

ПБ=Д(В)ф-Д(В)м.б,

де ПБ - поріг безпечності, гри;

Д(В)ф - дохід (виручка) від реалізації туристичних послуг фактичний, грн;

Д(В)т6 - дохід (виручка) від реалізації турпродукту в точці беззбитковості, грн.

">

де Впост - витрати постійні, грн; Ц 1туру - Ціна туру, грн; В зм.на 1 тур - витрати змінні на 1 тур, грн.

При цьому в туризмі до витрат змінних відносять вартість проживання, транспортування, харчування, вартість спеціалізованих послуг (страхування, гіда-перекладача, бронювання послуг, екскурсійні тощо), більшу частину витрат операційної діяльності, витрат на збут туристичного продукту.

">

де ЗФМ- запас фінансової міцності, разів.

12. Визначення резервів збільшення обсягів реалізації туристичного продукту.

У системі управління економічною діяльністю підприємства вихідне місце займає планування обсягу реалізації турпродукту.

У процесі планування можуть бути використані методи, характеристику яких наведено в табл. 2.1.2.

Таблиця 2.1.2

Методи розрахунку обсягу реалізації туристичного продукту на плановий період підприємствами туризму

">

">

Визначення обсягу реалізації туристичного продукту методом прямих економічних розрахунків має певну специфіку, обумовлену методикою формування вартості туру. Розгорнуту методику розрахунку обсягу реалізації туристичного продукту туроператором на плановий період наведено в табл. 2.1.3, а турагентом - у табл. 2.1.4. При цьому розрахунок окремих параметрів, поданих у табл. 2.1.3, здійснюється наступним чином:

- гр. 6 = гр. 5 х (гр. 4 - 1) з урахуванням єдиної розрахункової години;

- гр. 10 = гр. 4 х гр. 9;

- гр. 14 = гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10 +гр. 11 + гр. 12 + гр. 13;

- гр. 16 = (гр. 14 + гр. 15) х 20 : 100 - ПДВпвп; - гр. 17 = гр. 14 +гр. 15 + гр. 16;

- гр. 18 = гр. З х гр. 4; - гр. 19 = гр. 17гр. 18;

- гр. 20 = (гр. 19 - гр. 19 х %КВ) : 100;

- гр.21=гр.19-ЕКВ;

- гр. 22 = гр.13 + ЕКВц.

Обсяг реалізації туристичних послуг, виражений вартісним показником дохід (виручка), є визначальним в оцінці конкурентоспроможності підприємств на відповідному сегменті споживчого

ринку.

При цьому основним інструментом визначення конкурентної

позиції є побудова матриці Бостонської консалтингової групи (БКГ).

В якості критеріїв у побудові двовимірної матриці БКГ розглядаються: індекс росту ринку (обсяг продажу послуг на ринку) та

відносна частка послуг підприємства на ринку.

Таблиця 2.1.3

Алгоритм розрахунку обсягу реалізації туристичного продукту туроператором на плановий першд методом прямих розрахунків.

">

Умовні позначення: ПВО - підприемства-виробники послуг (розмицення, транспортування, харчування, страхування тощо); т.о - туристичний оператор; т.а - туристичний агент.

За масштаб оцінки для окремих видів послуг (середніх значень у матриці) приймається середній індекс росту обсягів продажів, рівний одиниці, і відносна частка ринку - середня величина в діапазоні від мінімального до максимального значення відносної ринкової частки. Діаметр кола для зображення продукту вибирається пропорційно частці обсягу продукції в загальному обсязі реалізації підприємства (рис. 2.1.1).

">

IP - індекс росту обсягів продажів послуг підприємства;

IP - середній коефіцієнт росту обсягів продажів послуг

підприємства; ВЧР - відносна частка підприємства на ринку туристичних

послуг;

ВЧР - середня величина відносної ринкової частки підприємства в діапазоні від мінімального до максимального значення

Алгоритм розрахунку обсягу реалізації туристичного продукту туристичним агентством на плановий період Таблиця 2.1.4

">

10. За яких умов туристичне агентство може отримати максимальний обсяг прибутку при незмінному обсязі доходу (виручки) від реалізації послуг?

1) за максимальної різниці між обсягом комісійної винагороди та операційними витратами турагентства;

2) за мінімального розміру постійних витрат;

3) за умови перевищення темпів зростання комісійної винагороди над операційними витратами турагентства на додаткову одиницю реалізації туру.

11. Яким чином зміниться обсяг доходу (виручки) турагентства в точці мінімальної рентабельності у разі зниження ставок орендної плати за використану ним площу?

1) збільшиться;

2) зменшиться.

12. Як зміниться обсяг доходу (виручки) туроператора в точці мінімальної рентабельності у разі збільшення постійних витрат?

1) збільшиться;

2) зменшиться.

13. Як зміниться обсяг доходу (виручки) турагентства в точці мінімальної рентабельності у разі зростання рівня комісійної винагороди?

1) збільшиться;

2) зменшиться.

14. Розкрийте основні складові туристичного продукту:

1) розміщення, транспортування, харчування;

2) трансфер, розміщення, послуги розваг;

3)місце призначення, транспортування, розміщення.