З.А.Балченко Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України: Навчальний посібник Київського університету туризму, економіки і права (КУТЕП). - К.: КУТЕП, 2006. - 232 с.

5.1. Загальні положення

Нові підходи до розвитку економіки в зв'язку з переходом до ринкового механізму мають місце також у зовнішньоекономічній діяльності, в тому числі і в туризмі.

Відповідно до чинного законодавства зовнішньоекономічна діяльність у сфері туризму здійснюється удвох формах: в'їзний та виїзний туризм.

В'їзний туризм — це продаж і надання послуг іноземним громадянам на території України.

Послуги (туристичні, транспортні та інші), що надаються іноземним громадянам і турфірмам в Україні, не вважаються експортними послугами. Відповідно до п. 6.5. Закону про державний бюджет на 2005 р. [4] в усіх випадках продажу турпродукту місцем поставки є митна територія України. Таким чином, послуги в'їзного туризму, надані нерезиденту на території України, оподатковуються за ставкою 20 %.

Виїзний туризм — це продаж і надання послуг по туризму за межами України.

Послуги (туристичні, транспортні та інші), що надаються іноземними суб'єктами господарської діяльності громадянам та турфірмам України, можуть вважатися імпортними, оскільки місцем поствки послуг є місцезнаходження покупця (отримувача). При цьому покупець (отримувач) визнається податковим агентом нерезидента. Тому податкове зобов'язання на послуги нерезидента нараховується за ставкою 20 % від суми винагороди вітчизняного туроператора.

Порядок в'їзду іноземних туристів в Україну, їх виїзду з України та транзитного проїзду через її територію регламентовано Законом України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21.01.94р. № 3857 - XII і правилами в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду зУкраїни і транзитного проїзду через її територію від 29.12.95р. № 1074 та Законом України «Про правовий статус іноземців» від 4.02.94р. № 3929 -XII.

Зовнішньоекономічна діяльність у сфері туризму здійснюється тур-фірмою самостійно (прямий метод).

Питання бухгалтерського та податкового обліку операцій в'їзного та виїзного туризму регулюються такими основними нормативними документами:

• Законом України «Про туризм» від 15вересня 1995 року №324/95-ВРзі змінами і доповненнями від 18 листопада 2003 року №1282-IV;

• Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р.№959-ХІІ зі змінами тадоповненнями;

• Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»;

• Законом України «Про державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України від 25 березня 2005 р. №2505-1Ута інші.

* Законом України № 2771-ІУ«Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2005 рік» та деякі інші закони України» вступив в дію з 28.07.2005 року.

Операції в'ізного туризму розглядаються як поставка (продаж) турпродукту, туристичних послуг на митній території України. Тому базою оподаткування податком на додану вартість для цих операцій є договірна (контрактна) вартість турпродукту або турпослуг незалежно від статусу покупця (юридична особа або фізична особа — кінцевий споживач) за ставкою 20%.

Облік операцій в'їзного та виїзного туризму здійснюється на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-XIV, національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Суб'єкти туристичної діяльності, що надають імпортні та експортні послуги, повинні дотримуватись таких норм валютного регулювання:

• дотримуватись термінів розрахунків (не більше 90 днів, якщо при імпорті мала місце попередня оплата або експорт здійснювався на умовах відстрочки платежу);

• повідомлення органів державної податкової служби про факт здіснен-ня експорту послуг в'їзного туризму (не пізніше 5 днів з дати підписання акту надання послуг), якщо по ним передбачено розрахунки в бартерній формі.