З.А.Балченко Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України: Навчальний посібник Київського університету туризму, економіки і права (КУТЕП). - К.: КУТЕП, 2006. - 232 с.

1.3. Характеристика об'єкта обліку та склад інформації, необхідної для управління господарською діяльністю і складання звітності в туризмі і готелях

Туризм та готельне господарство являють собою одну із ланок сфери обслуговування, де послуги надаються не в якості речей, а в якості діяльності.

В сфері обслуговування не відбувається характерного для матеріально-речовинного виробництва переходу із форми діяльності у форму продукту. Процес виробництва послуг, як правило, завжди співпадає із процесом їх споживання.

Відповідно галузевій структурі сукупної продукції в сферу обслуговування включають також торгівлю і громадське харчування.

Таким чином, роль туризму в сучасному світі визначається в першу чергу тим, що він є часткою соціальної сфери.

Виробнича собівартість турпродукту складається із власних витрат і послуг сторонніх організацій (транспортних, підприємств харчування, готелів і т.п.).

Вартість послуг, за якою вони отримуються від різних організацій (транспортних, екскурсійних та інших), включає купівельну вартість і суму податку на додану вартість, що сплачується відповідним організаціям.

Послуги враховуються наданими сторонніми організаціями, а кошти туристичного підприємства вкладеними в них з того моменту, коли документально оформлено надання послуг тією чи іншою організацією.

За період надання послуг сторонніми організаціями останні можуть неповністю або неякісно виконати зобов'язання, передбачені договором, тому виникають претензії, які повинні бути належним чином мотивовані і документально обгрунтовані.

Основним направленням з надання туристичних послуг є продаж їх туристам, який здійснюється за цінами, установленими самим підприємством. Надаються послуги за готівку або по документам, які їх замінюють: кредитні картки, розрахункові чеки ощадних кас.

Крім того туристичні підприємства можуть надавати послуги по безготівковому розрахунку.

Об'єктом бухгалтерського обліку формування та продажу туристичного (готельного) продукту є фінансові ресурси, вкладені в названі послуги. Звідси усі зміни цих ресурсів, що обумовлюються формуванням туристичного (готельного) продукту та його продажем, документуються і відображаються в бухгалтерських регістрах, що дає змогу отримувати різну інформацію, необхідну для управління господарською діяльністю в туризмі.

Основним показником господарської діяльності туристичних підприємств є доход (виручка) від реалізації послуг. На державному рівні він характеризує ступінь задоволення потреб населення в культурних благах. Крім того, обсяг виручки від продажу послуг впливає на стан грошового обігу в державі, так як більша частина туристичних послуг надається за готівку.

Поряд з показником грошової виручки (доходу) в туризмі використовують кількісні показники. Такими показниками є: кількість наданих туроднів, в готелях - кількість людино-діб. Застосування цих показників дозволяє визначити ступінь задоволення конкретних культурних потреб населення, а також оцінити якість роботи туристичного підприємства.

Поточна інформація про фактичний доход (виручку) від надання туристичних та готельних послуг відображається в регістрах бухгалтерського обліку та в фінансовій звітності (форма №2 «Звіт про фінансові результати»).

Більш конкретна інформація про обсяг наданих туристичних послуг міститься в спеціальній статистичній формі № І -ТУ Р(к) «Звіт про діяльність туристської організації», затв. наказом Держкомстату України від 04.03.98р. №96 (додаток 2), в пояснювальній записці до цієї форми (додаток 3) та у формі №1-ТЕ «Звіт про обслуговування туристів» (додаток 4).

Форма №1-ТУР(к) складається за півріччя і за 9 місяців і надсилається управлінню з питань туристичного або готельного господарства. Вона складається із двох розділів. В першому розділі відображається розподіл туристів за цілями відвідування та віком, розподіл дітей і підлітків за віком та цілями відвідування, в другому — основні фінансово-економічні показники.

В пояснювальній записці відображаються показники кількості обслуговуваних осіб в службових цілях, в цілях дозвілля та відпочинку. Крім того в ній показується кількість обслуговуваних іноземних туристів.

У ф. № І -ТЕ відображаються показники окремих видів обслуговування за планом та фактично, фактична кількість об'єктів та кількість місць.

Інформація про обсяг наданих готельних послуг міститься в річній статистичній звітності форми №1-готель «Звіт про роботу готелю», затв. наказом Держкомстату України ЗО.О5.2ОООр. №174 (додаток 5). Вона складається із чотирьох розділів і додатку. В першому розділі надається характеристика підприємства (площа, місткість, кількість номерів на кінець року).

В другому розділі вказуються структурні підрозділи сфери сервісу (ресторан, кафе, бар, пральні і т.д.).

В третьому розділі освітлюється діяльність готельного підприємства (скільки обслуговано приїжджих, час їх перебування).

В четвертому розділі наводяться основні фінансові показники (доходи, експлуатаційні витрати, кількість працюючих).

В додатку показується технічне оснащення номерів.

Інформація, що вказується у названих звітах, використовується керівництвом туристичних підприємств для аналізу.

Основним показником господарської діяльності громадського харчування, що входить в склад туристичних та готельних комплексів, є доход (виручка) від реалізації продукції власного виробництва та купівельних товарів.

Наряду з показником загального доходу (виручки) від реалізації продукції і товарів в громадському харчуванні використовують показник обсягу продажу товарів по асортиментним групам (у вартісному і натуральному вираженні), що дозволяє визначать ступінь задоволення конкретних матеріальних потреб населення, а також оцінювати якість роботи підприємства громадського харчування.

Щоб оперативно керувати процесом руху товарів нарівні підприємства, необхідні дані про хід надходження товарів по договорам, укладеним з постачальниками, стан товарних запасів за формами їх існування (в дорозі, на складі, в торгових приміщеннях) та про потреби в товарах по конкретним асортиментним групам. Для контролю за доходом кожного дня потрібна інформація про реалізацію товарів і готової продукції громадського харчування.