Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

17.1. Поняття торговельно-технологічного процесу в магазині та проблеми його вдосконалення

Торговельно-технологічний процес (ТТП) в магазині представляє собою сукупність взаємопов'язаних і послідовно виконуваних операцій з товарами при їх розвантаженні, прийманні, переміщенні і зберіганні, товарній обробці і продажу.

Операція являє собою частину ТТП, виконаних на одному робочому місці одним або декількома робітниками вручну чи за допомогою машин та механізмів, керованих людиною. При частковій механізації виконується окремо, а при комплексній механізації, за допомогою машин та механізмів, — всі операції.

ТТП в магазині є однією з ланок єдиного технологічного процесу руху товарів у магазині в ланцюзі: «постачальник — опт — роздріб».

В основу організації ТТП в магазині повинні бути закладені товарні потоки, під якими розуміють рух товарів з моменту надходження їх в магазин до реалізації покупцям.

Магазини завершують процес доведення товарів від виробництва до споживача та здійснюють їх безпосереднє обслуговування; в торгівлі здійснюється не тільки процес руху товарів із сфери виробництва до сфери споживання, а й відбувається зміна форм власності.

В зв'язку с цим торговельно-технологічний процес можливо умовно розділити на такі основні етапи (див. рис. 17.1).

ТТП в магазині починається з находження товарів і закінчується продажем їх покупцям та поверненням вивільненої тари, тари-обладнання. Він включає ряд взаємопов'язаних послідовно виконуваних операцій по розвантаженню, прийомом, переміщенням, зберіганням товарною обробкою, підготовкою до продажу, що схематично відображено на рис. 17.2.

Ця схема подана у загальному вигляді для магазинів, що працюють як за формою самообслуговування, так і за індивідуальною формою. Кількість операцій ТТП зменшується особливо коли товари готові до продажу.Рис. 17.1. Основні етапи торговельно-технологічного процесу в магазині

При існуючій технології доставки товарів у магазин здійснюється в ящиках, мішках, бочках, вроздріб. Практика такої технології базується на переміщенні дрібних вантажних одиниць від 2,5 до ЗО кг показує, що на цій основі неможливо здійснити комплексну механізацію навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт. Це потребує великих витрат ручної, низькопродуктивної важкої фізичної праці.

На навантажувально-розвантажувальних роботах, переміщенням товарів у магазинах зайняті не тільки вантажники, а й продавці, що нерідко призводить до неякісного рівня обслуговування туристів. Тому у сфері послуг вживаються заходи і вишуковують-°я резерви щодо раціонального використання трудових ресурсів, скорочення частки ручної праці, щоб вивільнити допоміжний персонал (вантажників, пакувальників, фасувальників).Рис. 17.2. Схема торговельно-технологічного процесу в магазині та його основні операції

В останні роки у продовольчих магазинах, особливо в універсамах, набули широкого розповсюдження доставки товарів, внутрішньомагазинне переміщення та продаж товарів у тарі-обладнанні.

Тільки у м. Києві біля 70% продовольчих магазинів отримують товари у тарі-обладнанні. А по таких товарах, як хліб, молоко _ Ю0% доставки товарів у тарі-обладнанні.

На сьогодні намітились позитивні тенденції застосування та-ри-обладнання і в непродовольчій торгівлі. Для товарів складного асортименту взуття, шкіряної галантереї та ін; використовуються спеціалізовані контейнери та універсальна тара-обладнан-ня для окремих груп товарів. Проте, слід зазначити, що проблема впровадження тари-обладнання у магазинах залишається не-вирішеною. До числа основних проблем слід віднести розвиток матеріально-технічної бази торгівлі.

Всі операції ТТП у магазині підпорядковані головній меті — продажу товарів.

Для виконання багаточисельних і різноманітних технологічних операцій, що включають продаж товарів, необхідно мати розвинену матеріально-технічну базу, складовою частиною якої є роздрібна торгова мережа. У цьому зв'язку вирішення проблеми розвитку матеріально-технічної бази торгівлі в умовах ринкової економіки є однією з першочергових у вдосконаленні ТТП.

Технічне переобладнання матеріально-технічної бази торгівлі це напрямок розвитку, перш за все на вдосконалення активної частини основного фонду, під час якого відбувається заміна застарілого обладнання новим, більш прогресивним. Заходи з технічного переобладнання дозволяють скоротити застосування важкої фізичної праці, механізувати і автоматизувати технологічні процеси у магазині.

Застосування прогресивної технології, що базується на застосуванні тари-обладнання вимагає, щоб:

• підлога у всіх приміщеннях, призначених для транспортування товарів, була рівною, без перепадів, висот і порогів;

• рампи і розвантажувальні приміщення повинні знаходитися на одному рівні з підлогою магазину і підлогою кузова автомашини;

• ширина і висота пройомів, через які переміщується тара-об-ладнання, забезпечували можливість проїзду засобів механізації із зазорами не менше 200 мм;

• коридори, що ведуть у торговельну залу і кладові, мали ширину необхідну для проїзду і повороту транспортних засобів на 90°, але не менше 2 м, дверні пройоми не менше 1,3 — 1,4 м і висота не менше 2,3 м.

Проведення реконструкції діючої торговельної мережі здійснюється за рахунок перепланування основних і допоміжних площ.

Під час реконструкції магазинів, які перебудовують на нову технологію руху товарів, досягається економія усіх видів ресурсів, створюються оптимальні умови для зберігання товарів і обслуговування покупців. Так, досвід міст Миколаєва, Чернігова, Чернівців, Сум та інших міст України показує, що додаткові площі, створені завдяки реконструкції існуючих підприємств обходиться на 30% дешевше, ніж під час нового будівництва.

У Луганську витрати на реконструкцію невеликих магазинів торговою площею 100-150 кв. м. не перевищують 1,5-2,5 тис. грн., а середня вартість реконструйованого магазину складає майже 4 тис. грн. У Новограді-Волинському в результаті реконструкції і технологічного переоснащення продовольчого магазину №15 організований універсам торговельною площею 548 м2. Запровадження в ньому прогресивної технології руху товарів дозволило підвищити рівень механізації навантажувально-розвантажувальних робіт до 60% і вивільнити чотирьох осіб.

До числа невирішених проблем удосконалення ТТП у магазинах також слід віднести недостатню кількість засобів малої механізації малогабаритних електронавантажувачів, автомашин з вантажопідйомними бортами.

У міру розширення масштабів запровадження нової технології все гостріше постає питання нестачі контейнерів та їх технічна недосконалість.

У результаті перекладання товарів з транспортної тари у тару-обладнання виникають нові витрати.

Не вирішено повністю питання уніфікації розмірів тари-об-ладнання система розміру повинна бути встановлена на основні модуля міжнародного стандарту 800x1200 мм.

Не вистачає у магазинах контейнерів збірно-розбірних, полегшених, багатосекційних, на стоїчній основі.

Розвиток прогресивної технології руху товарів на основі застосування тари-обладнання, як і раніше, значно стримує повільний зріст обсягу виробництва фасованої продукції. У сферу послуг

надходить лише 40% фасованих товарів, із них лише 20% фасує промисловість. Це змушує працівників торгівлі фасувати товари. Так, у магазинах і на базах галузі фасується цукру-піску в 7 разів, масла у 2,4 раза, крупи — в 1,9 раза, муки — в 1,3 раза більше ніж у промисловості. Витрати на фасування у торгівлі у 4 рази більші, ніж на спеціалізованих підприємствах промисловості, витрати на папір більші у 2 рази, а продуктивність нижча у 5 разів.

Багато торгових підприємств здійснюють централізовану доставку товарів, переваги якої незаперечні, так, досвід Клайпеди, де організовано централізований цех фасування, показав, що можна тільки з одного міста звільнити 600 фасувальників.

Таким чином, практика підтверджує, що прогресивну технологію, засновану на тарі-обладнанні слід застосувати у магазинах, де може здійснюватися:

— механізація навантажувально-розвантажувальних робіт для переміщення та складування товарів; ч

— переважна доставка товарів у тарі-обладнанні і реалізація з неї за формою самообслуговування;

— розрахунок за куплений товар у єдиному вузлі розрахунку. Вирішення вказаних проблем багато у чому буде сприяти вдосконаленню торговельно-технологічних процесів у магазинах на основі запровадження сучасної технології руху товарів.