Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

8.3. Типові та індивідуальні проекти

Типові проекти розробляються для масового, багатократного будівництва будівель і споруд, однакових по призначенню, потужності і розмірам. Широке використання типових проектів дає можливість уніфікувати кількість типорозмірів будівельних елементів і встановлення кратності всіх останніх розмірів визначеною одиницею вимірювань. Будівництво по типовим проектам частіше повторних будівель має значну перевагу перед індивідуальним проектуванням.

Типові проекти створюють умови для уніфікації будівельних елементів будівель і споруд, виявленню більш оптимальних розмірів підприємств. їх пристосування дає змогу використову-

вати прогресивні схеми планування торговельних і складських приміщень, які дозволяють більш раціонально використовувати площі, збільшувати ефективність праці робітників, використовувати випробувані способи освітлення, вентиляції і отеплення приміщень, а також типове обладнання.

У випадку потрібності типові проекти прив'язують до конкретних місцевих умов, їх уточнюють у відношенні розміщення будівель на генеральному плані, розмірів глибини закладення фундаментів з врахуванням місцевих геологічних умов, заміни окремих елементів конструкцій та інше.

Типовий проект складається з пояснювальної записки, яка має необхідні при використанні типового проекту відомості робочих креслень, паспорту типового проекту, експлікації приміщень (див. табл. 8.4).

Таблиця 8.4 Склад типового проекту і область його застосуванняНаряду з типовими проектами, по яких будуються більшість торговельних і складських будівель, розробляються і індивідуальні. Індивідуальне проектування використовують при будівництві найбільш крупних торговельних і складських будівель, при відсутності подібних типових проектів і наявності особливостей їх будівництва і експлуатації. Індивідуальні проекти, які отримали високу оцінку будівельних і туристських організацій, можуть бути рекомендовані для повторного використання.

У практиці будівництва будівель можуть використовуватися експериментальні проекти нових типів підприємств. їх використання дає можливість випробувати нові будівельні матеріали, конструкції будівель, технологічні схеми торговельно-оперативних процесів. Експериментальні проекти після успішного їх випробування можуть використовуватися повторно чи переводитися у категорію типових.

Наряду з графічним способом проектування, при якому необхідну документацію розробляють окремо по кожній частині проекту, широке розповсюдження отримав макетно-модельний метод проектування. Суть його в тім, що в визначному масштабі (може бути 1:50) складається план проектувальної будівлі. В такому ж масштабі виготовляються моделі торговельного обладнання і складається найбільш раціональні варіанти технологічних схем магазину або складу. Ці моделі розставляються на плані і вибирається найбільш оптимальний варіант планування приміщення і розстановки обладнання у ньому. Далі макет фотографується. Ці фотознімки і складають технологічну і графічну частину проекту.

Позитивним є те, що макетно-модельний метод проектування дозволяє приймати участь в обговорюванні варіантів планування торговельним спеціалістам, проектувальникам і будівельникам. V Призначення цього методу зменшує об'єм проектної документації, зменшує вартість її виготовлення, скорочує строки проектування.

В теперішній час основна маса будівель та споруд будується за типовими проектами. їх проектування обмежується розробкою технічного робочого проекту.

Будівництво за типовими проектами будівель, які часто повторюються мають значну перевагу перед індивідуальним проектуванням. Індивідуальне проектування використовують звичайно для будівництва великих унікальних будівель та споруд. Тому будівництво будівель можна вести за типовими або індивідуальними проектами.

Індивідуальним проектом називають проект, призначений для возведення тільки однієї будівлі. За такими проектами будують тільки унікальні громадські та промислові будівлі (театри, музеї та ін.)

Типовим проектом називають проект, затверджений в установленому порядку та призначений для багаторазового використання. Типовий проект має бути більш сучасний в планувальному та конструктивному рішеннях порівняно з індивідуальним, а також у найбільшому ступені відповідати вимогам економічності та індустріалізації будівництва. Його особливістю є розробка для обумовленого кліматичного та національного району, але без орієнтировки на визначену ділянку будівництва. В типових проектах мають бути враховані кліматичні та побутові особливості даної місцевості, національні художні традиції. Тому типові проекти зазвичай розробляють для різних кліматичних районів — холодного помірного та південного, а також з застосуванням різних стельових матеріалів великих блоків, панелей, цегли.