Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

8.2. Порядок проектування, узгодження та затвердження проекту

Перед тим як почати будівництво, складають проект майбутньої будівлі та споруди. Потім приступають до розробки ескізу, тобто ідеї майбутнього рішення.

Як правило, ескізно перепрацьовують декілька варіантів, їх порівнюють, аналізують та відбирають кращий.

Проектом будівлі називають технічну документацію, яка складається з креслень, розрахунково-пояснювальної записки та схеми. Головною частиною проекту будівлі є креслення, подані як графічні зображення фасадів, планів, розрізів та деталей будівель, виконані, як правило, в оригінальних проектах. Креслення повинні давати не тільки певну уяву про об'ємно-планувальне та конструктивне рішення будівлі, про її зовнішній вигляд, але також містити дані про те, як збудувати будівлю.

Розрахунково-пояснювальна записка включає в себе опис та обґрунтування архітектурно-планувального та конструктивного рішення, містить необхідні статистичні, технологічні та інші розрахунки, а також техніко-економічні показники.

Для визначення вартості матеріалів та трудових витрат на будівництво будівель складають кошториси. На їх основі планують капітальні вкладення, фінансують будівництво та ведуть розрахунки між підрядчиком та замовником за виконані роботи.

Вихідним документом для проектування будь-якого будинку є замовлення на проектування, котре проектувальна організація отримує від замовника цієї будівлі (вказують місце розташування об'єкту та головні вимоги до неї, котрі повинні бути покладені в основу проекту, а також його черговість).

Технічний проект призначений для розгляду та оцінки архітектурно-планувальних та конструктивних рішень, інженерного обладнання та (в необхідних випадках) технічної частини проекту, вирішення питань організації будівництва, визначення кошторисної вартості будівництва та основних техніко-економічних показників з метою прийняття рішення доцільності прийнятого варіанту та затвердження проекту. Затверджений технічний проект є основою для розробки робочих креслень.

При складані робочих креслень уточнюються та деталізуються передбачені технічним проектом рішення в тому ступені, в котрому це необхідно для ведення будівельно-монтажних робіт.

Робочі креслення виконують у вигляді загальних креслень (планів та розрізів) та деталізованих, на котрих вказують розміри всіх деталей, елементів будівель або споруд, їх спорядження, січення конструктивних елементів та дають необхідні специфікації.

Проект складається з:

1. креслень точного зображення елементів будівлі;

2. різноманітного роду розрахунків, підтверджуючих вірність функціонального та конструктивного рішення;

3. фінансових розрахунків, які свідчать про економічну доцільність будівництва даної будівлі;

4. пояснювальної записки, яка містить обґрунтування прийнятих в проекті рішень та основних техніко-економічних показників.

В будівництві будівель та споруд приймають участь проектні і будівельні організації. Адміністратор туристського комплексу представляє проектним організаціям будівлі на проектування.

Безпосередньому проектуванню представляють складання завдання на проектування конкретного об'єкту, яке розробляє фахівець туристського комплексу, виступаючого в ролі замовника.

Особливу увагу звертають на перспективу розвитку мережі торгівлі та громадського харчування.

Однією із важливих умов успішної реалізації перспективних планів розвитку і розміщення роздрібної торгової мережі і складського господарства туристського комплексу є поліпшення проектування і будівництва.

Проектні організації одні з перших повинні враховувати процеси організаційної перебудови, які відбуваються в торгівлі, передбачати направлення технічного прогресу на перспективу.

Проектувальні організації галузі народного господарства повинні максимально враховувати нові досягнення світової науки і техніки, проявляти творчий підхід при виборі проектних рішень, забезпечувати раціональне розміщення об'єктів на забудованій території — вибирати найбільш економічні об'ємно-планувальні і конструктивні рішення, упроваджувати найбільш ефективні технологічні процеси, прогресивне обладнання, забезпечувати високий рівень механізації і автоматизації процесів праці.

Перед тим як почати будівництво, складають проект будучої будівлі. Проект — це сукупність документів, які мають опис об'єкту, його технічноекономічні обґрунтування, креслення і другі матеріали, котрі потрібні для здійснення будівництва чи реконструкції будівлі, споруди з найменшими витратами засобів.

Процес розробки проекту включає комплекс вишуканих, розрахункових і проектувально-конструкторських робіт, які проводяться для більш доцільного об'ємно-планувального і конструктивного рішення, яке допускається до будівництва будівлі сфери послуг.

В будівництві торговельних будівель приймають участь торговельні, проектувальні і будівельні організації. Торговельні організації надають проектувальним організаціям завдання на проектування.

Проектувальними організаціями можуть бути:

а) Державний інститут по проектуванню підприємств торгівлі і громадського харчування, його філіали;

б) Центральний науково-дослідницький і проектувальний інститут типового і експериментального проектування торговельних будівель.

По-перше слід зазначити, що склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва зазначений у Державних Будівельних Нормах України, а саме ДБН А.2.2-3-97.Згідно цього документу проектування здійснюється на підставі завдання, затвердженого «Замовником», а також вихідних даних, потрібних для виконання проектних робіт.

В деяких містах до проектування торговельних будівель запрошуються місцеві проектувальні організації.

Проектування здійснюються на основі нормативів .При проектуванні магазинів і складів слід виходити з перспектив розвитку матеріально-технічної бази торгівлі, які пов'язані не тільки зоільшенням кількості торговельних і складських підприємств, але із якісними змінами структури роздрібної і оптової мережі.

Розробка проектної документації на будівництво магазинів і складів здійснюється разом з планами розвитку і розміщення мережі на підставі наявної номенклатури підприємства сфери послуг. При цьому повинна забезпечуватися розробка сучасних економічних типових проектів з врахуванням збільшення рівня механізації процесів праці, впроваджування сучасного обладнання і прогресивної технології зберігання, переробки, доставки і продажу товарів, зменшення трудових витрат, представлення послуг і створення зручностей для покупців (туристів).

Безпосередньо перед проектуванням треба поставити завдання на проектування, розробленого туристським комплексом, який

виступає у ролі замовника. В будівлі на проектування звично характеризується район діяльності, обслуговуючий контингент, товарна спеціалізація, розміри, об'єм і структура товарообігу і товарних запасів, схеми торговельно-оперативного процесу, розміщення приміщень і торговельних відділів (секцій), методи обслуговування, пристосоване обладнання, вимоги загально-технічного, санітарно-гігієнічного і архітектурно-естетичного характеру. В будівлі на проектування передбачається також джерело надходження товарів, режим роботи підприємства, організація навантажувальних, розвантажувальних робіт, вказуються особливі вимоги (конфігурація приміщення, шаг опірних колон, строки і черга будівництва).

Проектування торговельних будівель і споруд може бути одно-і двохстадійним. Склад і послідовність розроблених проектних робіт приведені в табл. 8.3.

Складні споруди у сфері послуг можуть проектуватися у дві стадії — складання технічного проекту і робочих креслень, а прості — в одну стадію — розробка технічно-робочого проекту (технічний проект, разом з робочими кресленнями). При цьому по об'єктам, будівництво яких припускається здійснювати по типовим проектам і по повторно застосованим економічним індивідуальним проектам, а також по технічно нескладним об'єктам, проектування повинно здійснюватися в одну стадію.

Технічний проект розробляється на основі затвердженого завдання на проектування і призначений для розгляду і оцінки рішень; архітектурно-планувальних, конструктивних, інженерного обладнання і технічної частини проекту, питань виготовлення індустріальних будівельних виробів організації будівництва, кошторисної вартості будівництва і основних технічно-економічних показників.

В процесі розробки технічного проекту проектна організація може представляти замовнику (якщо це обумовлено завданням на проектування) попередні об'ємно-планувальні і конструктивні рішення, які повинні підлягати проміжному розгляду з ціллю вибору оптимального рішення.

Таблиця 8.3 Склад і послідовність виконання проектувальних робітДля погодження і затвердження розробляється проект, а для будівництва — робоча документація.

Проект на будівництво об'єктів цивільного призначення, як правило, складається з таких розділів:

— пояснювальна записка з вихідними даними;

— архітектурно-будівельне рішення, генплан, благоустрій території;

— технологічна частина;

— рішення по інженерному обладнанню та зовнішніх інженерних мережах;

— організація будівництва;

— кошторисна документація;

— відомості обсягів робіт;

— демонстраційні матеріали.

Для погодження та затвердження технічно нескладних об'єктів, переважно із використанням проектів повторного застосування (типові рішення, типові проекти), може встановлюватись суміщена стадія — робочий проект. Стадії проектування встановлюються «Замовником» спільно з проектувальником.

Робочий проект складається з пояснювальної записки техніко-економічними показниками і робочих креслень, кошторисної документації та розділу організації будівництва.

Робочі креслення розробляються згідно з вимогами державних стандартів і підписуються відповідними виконавцями, керівником та нормоконтролем. Склад підписів може уточнюватись залежно від складу і структури проектної організації.

Розроблена проектна документація підлягає погодженню з місцевими органами містобудування та архітектури, органами місцевого самоврядування, що видавали технічні умови на підключення до джерел постачання та інженерних комунікацій. За наявності особливих умов розташування об'єкту (історичні зони та ін.) необхідно за вказівкою органів містобудування погодити проектну документацію з відповідними організаціями.

Проектна документація набирає чинності після її затвердження «Замовником». Затвердження документації «Замовником» є фактом прийняття під його повну відповідальність всіх рішень передбачених у документації.

При проектуванні можуть прийматись як типові так і індивідуальні технічні рішення, що залежить від можливостей повторного застосування проектів розроблених раніше, але у випадках з інженерними мережами це може стосуватись тільки конструктивних елементів.

Затверджений технічний проект є основою для робочих креслень. Розробка робочих креслень ставить мету уточнити і деталізувати рішення, закладені у технічному проекті. Робочі креслення проектів, розроблені відповідно затвердженим технічним проектам, погодженню не підлягають. Вони передаються прямо на будівництво, де по ним проводять будівельні і монтажні роботи.

До складу робочих креслень входять наступні матеріали:

— генеральний план з нанесенням благоустрою і зовнішніх інженерних мереж;

— плани поверхів, які. не повторюються;

— плани перекриттів, підлог і дахів, де вказано їх конструктивні рішення;

— плани фундаментів і їх січення;

— фасади і при необхідності в більш крупному масштабі фрагменти фасадів і деталей;

— розрізи з показом окремих елементів;

— креслення інженерного обладнання будівель (опалення, вентиляція, водопровід, газифікація, електропостачання та інше) з показом більш складних вузлів.

До складу робочих креслень можуть входити також креслення фундаментів під технологічне обладнання, креслення для встановлення транспортного і енергетичного оснащення. Робочі креслення є кінцевою стадією проектування магазинів і складів.

Технічний робочий проект розробляється на основі затвердженого завдання на проектування. В теперішній час основна маса торговельних будівель будується по типовим проектам. їх проектування обмежується розробкою технічного робочого проекту.

Для прискорення проектних робіт і скорочення кількості проектної документації в технічному робочому проекті приводяться тільки ті креслення чи розрахункові дані, які відсутні в типових чи повторно використаних проектах.

При проектуванні слід виходити з того, що будівництво магазинів і складів повинно здійснюватися з врахуванням раціональних схем руху товарів, збільшення рівня механізації праці, розвитку прогресивних методів торгівлі. Рішення цих питань з точки зору народногоеподарчих інтересів припускає проведення робіт по типізації роздрібної і складської мережі.