Туризм і його розвиток в Україні

Вступ

Сучасна світова спільнота дуже серйозно ставиться до індустрії відпочинку і туризму. Це — напрям бізнесу, який швидко розвивається. Туристичний сектор економіки, поп¬ри усі трагічні події, демонструє свою виняткову життєздатність і вміння долати труднощі. За оцінками Всесвітньої туристичної організації (ВТО) питома вага ту¬ризму у створенні валового національного продукту (ВНП) країн світу в 2010 році сягне 11 — 12%.
Сьогодні вже нікого не треба переконувати, що в сучасному світі туризм належить до найпотужніших і найдинамічніших галузей економіки та регіонально¬го розвитку. Це стосується не тільки країн, де туризм становить основу господарської діяльності, а й найбільш розвинених індустріальних держав світу - США, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії. Мек¬сики, Китаю.
У XX столітті відбулася справжня туристична революція, такою ж мірою творча і важлива, як індустріальна. Туристичний бум стався завдяки зростанню купівельної спроможності населення, збільшенню вільного часу у людей, успіш¬ному розв'язанню транспортних проблем. Усе це сприяло тому, що туристична сфера забезпечує не лише вагомий відсоток світового валового продукту, а й по¬над 30% обсягів послуг світової торгівлі і 11 % світових споживчих витрат, 7% за¬гального обсягу інвестицій та 5% податкових надходжень. У сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів і методів виробництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються перспективи на майбутнє.
Ці процеси характерні також для туристичної галузі, яка спрямована па отримання прибутку через задоволення турис¬тичних потреб населення, падання йому різноманітних турис¬тичних послуг у вигляді житла, харчування, транспортного й екскурсійного обслуговування та іншого сервісу.
Туризм - активна і невимушена форма спілкування людей. Розширення і поглиблення туристських зв'язків між країнами важлива проблема сучасних міжнародних відносин. Проблеми розвитку туризму, його політичний, економічний і культурний впливи на світове господарство та міжнародні зв'язки активно обговорюються в політичних, ділових та наукових колах.
На світовому рівні характерною ознакою туризму останніх років є достатньо висока динамічність і стабільність його розвитку, а також його активний вплив на економіку багатьох країн, що мають сприятливі рекреаційні ресурси.
Міжнародний туризм і туризм взагалі відіграє велику роль у зміцненні миру в усьому світі, поліпшенні порозуміння і дружби між народами, розширенні торгового, наукового та культурного співробітництва, встановленні добрих відносин між державами.
Туризм посідає чільне місце в міжнародних зовнішньо¬економічних зв'язках. Він є важливим стимулом розвитку світової торгівлі, що сприяє розширенню й активізації міжнародного торгового обміну. Водночас туризм слід розглядати і як само¬стійний вид міжнародних зв'язків.
В Україні туристична індустрія перебуває в стадії свого становлення як само¬стійний сектор економіки.

← prev content next →