Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. — К. : Знання, 2008. — 303 с. — (Вища освіта XXI століття). Частина 1

4.1. Визначення маркетингу послуг у сучасному бізнес-середовищі

Активний розвиток сфери послуг став важливою характе­ристикою минулого століття. У середньому близько 70 % ВВП розвинених країн виробляється в секторі послуг, причому тем­пи зростання цього сектору (16 % на рік) набагато вищі за тем­пи зростання сфери торгівлі (лише 7 %).

Незважаючи на посилену увагу економічної науки до сфери послуг, і досі немає єдиної думки щодо визначення маркетингу послуг. Маркетинг — це концепція виробництва, в основі якої лежить орієнтація виробника товару на потреби користувача. Мета маркетингу — забезпечення стабільного прибутку і роз­витку бізнесу — може бути досягнена за допомогою системи прикладних знань, що формалізують поступальний процес взаємодії виробника товару і покупця. У цій системі мають ве­лике значення такі процеси, як обмін інформацією між вироб­ником і споживачем, оцінка макро- і мікросередовища, в яко­му діє фірма, оцінювання можливостей самої фірми.

Автор багатьох книг з маркетингу туризму X. Ворачек (США) стверджує, що завершеної теорії маркетингу послуг сьогодні поки не існує і, можливо, вона не буде створена. Йдеть­ся скоріше про низку теоретичних положень, які висвітлює маркетинг послуг у різних аспектах.

Частина економістів дотримується думки, що маркетинг послуг не повинен чим-небудь відрізнятися від маркетингу ма- теріально-речових товарів. Вони стверджують, що між товара­ми і послугами немає такої великої різниці, щоб враховувати її при розробці і проведенні маркетингових заходів. Так, гол­ландський учений М. Кляйнальтенкамп вважає, що розподіл маркетингу речей і маркетингу послуг недоцільний з таких причин:

1) розрізнення проводиться за винятково спірним критерієм (матеріальність продукції);

2) велика частина збутових процесів, що реалізовуються на практиці, наперед зорієнтована на послуги або характери­

зується “типовими” ознаками маркетингу послуг, що вира­жається, наприклад, у пропущенні та збуті намічених для про­дажу та розроблених згідно зі споживчим вподобанням ту­ристичних послуг.

Інша частина дослідників переконана, що специфіка по­слуг, наприклад, їх процесний характер, невідчутність, немож­ливість зберігання і транспортування, набуває відображення в системі маркетингу, яку використовує підприємство сфери об­слуговування.

Такої позиції дотримуються В. Зейтхамл і М. Бітнер, які вважають, що головна причина створення особливого ком­плексу маркетингових комунікацій у сервісних фірмах поля­гає в необхідності демонстрування замовникові високої якості тієї послуги, яку він збирається придбати.

Визнаний лідер Північної школи маркетингу послуг К. Грен- роос (США) також дотримується цієї думки. Він наводить й інші причини створення особливої системи маркетингу в сер­вісній фірмі. Перш за все покупець бере участь у процесі на­дання послуги, який є для нього так само важливим, як і ре­зультат. Це зумовлює особливі вимоги до персоналу і системи контролю якості. Неможливість зберігання послуг вимагає точних розрахунків можливостей підприємств у сфері послуг.

Таким чином, можна зазначити наявність суперечливих ду­мок про теорію маркетингу послуг.