Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

1.5. Використання реєстраторів розрахункових операцій

Відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, чи з застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Підприємства торгівлі використовують РРО, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій - це перелік моделей РРО та їх модифікацій, які відповідають вимогам

нормативних актів України, сертифікованих в державній системі

сертифікації на відповідність вимогам діючих державних стандартів і дозволених для застосування у сфері, визначеній Законом про РРО.

Реєстрація реєстраторів розрахункових операцій здійснюється відповідно до Порядку реєстрації, опломбування і застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердже- ному наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614. Реєстрація РРО проводиться у державній податковій службі за місцем знаходження суб'єкта підприємницької діяльності чи за місцем здійснення діяльності. Одночасно з реєстрацією РРО суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний зареєструвати журнал використання РРО.

Опломбування реєстраторів здійснюється центрами сервісного обслуговування тільки в наступних випадках: перед реєстрацією РРО, після його ремонту, при заміні засобу контролю, при прийнятті на сервісне обслуговування РРО, який раніше обслуговувався в іншому центрі сервісного обслуговування. Факт опломбування РРО підтверджується довідкою встановленої форми. Підприємства повинні забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його конструкції і програмного забезпечення. Порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій затверджено Постановою КМУ від 12.05.2004 р. № 601.

У випадках, передбачених Законом про РРО, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій, підприємства торгівлі проводять розрахунки з використанням розрахункової книжки та книги обліку розрахункових операцій.

Розрахункова книжка - відповідним чином зброшурована і прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, яка містить номерні розрахункові квитанції,

що видаються покупцям.

Книга обліку розрахункових операцій - прошнурована та відповідним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України, яка містить щоденні звіти, що складаються на підставі відповідних розрахункових документів з руху готівкових коштів, товарів. Порядок реєстрації і ведення книг обліку розрахункових операцій затверджено наказом Державної податкової адміністрації від 01.12.2000 p. N» 614.

Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі та ресторанного господарства, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, а також граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), при перевищенні якого застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов'язковим, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики і Державної податкової адміністрації України.

Згідно з Законом про РРО суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані:

видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції; положення про форму і зміст розрахункових документів затверджено наказом Державної податкової адміністрації від 01.12.2000 р. № 614; забезпечувати зберігання використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення;

подавати до органів державної податкової служби звітність, пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця; порядок представлення звітності, пов'язаної з використанням реєстраторів розрахункових операцій, затверджено наказом Державної податкової адміністрації від 01.12.2000 р. № 614; форма такої звітності № ЗВР-1 "Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій" (розрахункових книжок) затверджена наказом Державної податкової адміністрації від 01.12.2000 р. № 614-реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності Цінника на товар (меню, прейскуранта, тарифу на послугу, що надається) у грошовій одиниці України;

Щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій, за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг), фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій;

Друкувати на реєстраторах розрахункових операцій, за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг), контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років;

• проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій з використанням режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості;

• вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів, які відображені в такому обліку, за винятком продажу товарів особами, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку обсягів реалізованих товарів (наданих послуг);

• забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використанні: розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; • надавати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, наклади; або інший письмовий документ, що засвідчує передання прав: власності на них від продавця до покупця з метою виконанн вимог Закону України "Про захист прав споживачів".

У випадках, передбачених законодавством, розрахунки і операції у сфері торгівлі господарюючі суб'єкти мають право здійс; нювати без використання РРО та розрахункових книжок (п.1-11 ст.

Закону про РРО).

Види порушень та відповідальності щодо застосування РР

наведено в табл. 1.11.

Таблиця 1.1

Відповідальність за порушення законодавства щодо застосуваші реєстраторів розрахункових операцій

ПорушенняВідповідальність
Проведення розрахункових операцій на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), у разі непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій, у разі нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахунковоїШтраф у п'ятикратному розмірі вартості проданих товарів (наданих послуг), н які виявлено невідповідність
Застосування при здійсненні розрахункових операцій непереведеного у фіскальний режим роботи, незареєстрованого, неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку : реєстратора розрахункових операційШтраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
використання при здійсненні розрахункових опера­цій у випадках, визначених цим Законом, розра­хункової книжки чи книги обліку розрахункових опе­рацій, або використання незарегетрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встанов­леного порядку її використання, або використання («зареєстрованих чи не зброшурованих книг обліку розрахункових операцій, або не зберігання книг обліку розрахункових операцій чи розрахункових книжок протягом встановленого термінуШтраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Невиконання щоденного друку фіскального звітного чеку або його не зберігання в книзі обліку розрахункових операційШтраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Невиконання друку контрольної стрічки або її не зберігання протягом встановленого термінуШтраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Проведення розрахункових операцій через реєстра­тори розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількостіШтраф у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Порушення встановленого у пункті 1 статті 9 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, уста­нов і організацій, в яких ці операції повинні прово­дитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядкуШтраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Застосування при здійсненні розрахункових операцій реєстратора розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, непередбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробникаШтраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Реалізація товарів, які не обліковані у встановленому порядкуШтраф у розмірі подвійної вартості не облікованих товарів за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Неведення або ведення з порушенням встановленого порядку обліку товарів за місцем реалізації та вберіганняШтраф у розмірі подвійної вартості не облікованих товарів за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних
відповідність суми готівкових коштів на місці про-ведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в ден-ному звіті, а у випадку використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями виданими з початку робочого днямінімумів доходів громадян

Штраф у п'ятикратному розмірі суми, на яку виявлено невідповідність
Не виставлення цінників на товар, що продається (меню, прейскуранти), використання цінників та прейскурантів, що містять ціни і тарифи в іноземній валюті або в інших одиницях, які не є гривнеюШтраф у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний невиставлений цінник на товар (меню,прейскурант) або виставлений цінник на товар (меню, прейскурант або тариф на послугу) в іноземній валюті чи в інших одиницях
*Суми фінансових санкцій за Законом про РРО підлягають перерахуванню суб'єктами підприємницької діяльності до відповідного місцевого бюджету за місцем їх реєстрації в десятиденний термін з дня прийняття органами державної податкової служби України рішення про застосування таких фінансових санкцій
Кодекс України про адміністративні порушення (ст.155)
Здійснення розрахунків іспоживачами за готівку без застосування РРОШтраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Здійснення розрахунків зі споживачами за готівку з використанням незареєстрованого відповідним чином РРО, з використанням зіпсованого РРО чи з порушенням встановленого порядку застосування РРОШтраф у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Невидача громадянам-споживачам касового чи товарного чека, квитанції чи іншого письмового документа, що підтверджує факт купівлі товару, порушення порядку ведення чи неведення журналу використання РРО та порушення правил його зберіганняШтраф у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Непредставлення, несвоєчасне представлення чи представлення за невстановленою формою державним податковим органам звітності, пов'язаноїШтраф у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Незбереження документів, визначених порядком І застосування РРОШтраф у розмірі одного неоподаткованого мінімуму І доходів громадян
Роздрібна торгівля алкогольними напоями через РРО, не зазначений у ліцензії200% вартості реалізованої через такий РРО продукції, але не менше 1000_грн