Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник,- К.: Атіка, 2006.- 264 с.

4.4. Особливості кадрової політики туристичного підприємства

В умовах соціально-економічної трансформації в Україні турис тичне підприємство повинно оперативно й адекватно реформувати свою структуру управління та його функції. Від того, наскільки ква ліфіковано буде проведена ця робота, залежить життєдіяльність підприємства. Будь-яке перетворення на туристичному підприєм стві передбачає зміни в процесі управління персоналом, що зумов лює необхідність вирішення питань, пов’язаних із впровадженням дієвої кадрової політики у контексті розвитку персоналу, що є важ ливою складовою стратегії ефективного управління туристичним підприємством.

Кадрова політика - це система дій або утримання від них сто совно персоналу, узгоджених з досягненням стратегічних цілей під приємства.

Рис. 4.5. Основні етапи формуванння кадрової політики на туристичному

ПідприємствіСаме кадровій політиці належить провідна роль при формуванні і здійсненні програм розвитку персоналу. Під кадровою політикою слід розуміти формування стратегії кадрової роботи і планування персоналу, встановлення цілей і завдань, визначення наукових

принципів підбору, розміщення і розвитку працівників, тобто дії керівництва щодо формування кадрів підприємства, удосконален ня організації праці, стимулювання та створення безпечних умов праці, удосконалення форм і методів роботи в умовах певного ета пу реалізації стратегії туристичного підприємства.

Досвід функціонування вітчизняних і зарубіжних туристичних підприємств дозволяє стверджувати, що при формуванні кадрової політики необхідно приділяти увагу:

• науково-методичному забезпеченню планування потреби у персоналі;

• навчанню персоналу;

• кар’єрному просуванню персоналу;

• оцінці персоналу;

• підвищенню кваліфікації та активізації трудової мотивації для розвитку здібностей працівників;

• контролю результатів.

Рівень управління персоналом можна підвищити за умови вра хування наведених елементів. Для забезпечення ефективного уп равління персоналом необхідно враховувати соціально-економічні, організаційні, психологічні аспекти, а також дбати про підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу, організацію робочого місця, мотивацію праці, взаємодію працівників, метою якої є ефек тивне функціонування туристичного підприємства.

Основні фактори, що характеризують та найбільш впливають на кадрову політику:

• рівень управління персоналом;

• мотиваційна система менеджменту;

• професійно-кваліфікаційний рівень персоналу.

Серед факторів, що впливають на рівень кадрового плануван ня на туристичному підприємстві, визначені такі:

• зовнішнє середовище;

• матеріальна заінтересованість колективу і окремих праців ників;

• організаційно-управлінські фактори;

• економічні форми та методи управління процесами викорис тання персоналу;

• професійно-кваліфікаційний рівень персоналу;

• соціально-психологічні фактори;

• нормативно-правові фактори.

Названі фактори універсальні, тобто їх можна використовувати на підприємстві будь-якого типу.

Розвиток персоналу - це системно організований процес безпе рервного професійного навчання, підготовки працівників до вико нання нових виробничих функцій, професійно-кваліфікаційного та кар’єрного просування, формування резерву кадрів та вдосконален ня соціальної структури персоналу. При запровадженні стратегії розвитку слід враховувати особливості організаційної культури та її взаємозв’язок з удосконаленням та підвищенням професійно-ква ліфікаційного рівня персоналу (див. рис. 4.7).

Організаційна культура, її розвиток є суттєвим інструментом підвищення рівня управління персоналом. До основних складових організаційної культури належать: цінності і принципи, групові норми, поведінкові стереотипи, морально-психологічний клімат то що, які взаємопов’язані зі складовими розвитку персоналу - базо вим рівнем освіти, підвищенням кваліфікації, перепідготовкою. При здійсненні управління персоналом слід враховувати визначені складові організаційної культури, які мають місце при формуванні та реалізації кадрової політики відповідно до стратегії розвитку.

Удосконалення управління персоналом туристичного підпри ємства відбувається на основі узгодження кадрової політики і стра тегії розвитку з використанням методичного інструментарію і прак тичних рекомендацій.

Інноваційний характер сучасного туристичного бізнесу вимагає такого рівня управління персоналом, який забезпечував би макси мальну реалізацію творчого потенціалу працівників у процесі тру дової діяльності. Цього можна досягти шляхом розроблення і реа лізації програми комплексної мотивації, яка дозволяє створити матеріальні, організаційні, моральні, лідерські стимули у взає мозв’язку та взаємозумовленості соціально-психологічних і соці ально-економічних процесів, що гармонізують інтереси працівни ка та підприємства. Матеріальна мотивація може мати вигляд гро шової винагороди, соціальних трансфертів тощо. Мотиваційні аспекти мають враховуватися при розробленні стратегії підпри ємства та впроваджуватися за наявності зворотного зв’язку щодо оцінки їх дієвості.