Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник,- К.: Атіка, 2006.- 264 с.

4.1. Класифікація туристичних підприємств

Туристичне підприємство - це самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи, здійснює ко мерційну та науково-дослідну діяльність із метою отримання при бутку.

Усю діяльність туристичних підприємств у загальному вигляді можна звести до виконання трьох основних функцій:

• організаційної (фомування комплексних маршрутів для ту ристських груп та туристів-індивідуалів на основі договорів між підприємствами туристичної індустрії);

• посередницької (комплектування і продаж послуг та товарів туристського призначення за дорученням підприємств-постачальників туристичних послуг);

• торговельно-банківської (операції з обміну валют, страхуван ня майна та життя туристів).

Основною функцією туристичних підприємств як складової ту ристичної індустрії є виробництво (комплектування), надання та реалізація комплексного турпродукту.

Основною метою функціонування туристичних підприємств є задоволення потреб споживачів у туристичних послугах. Основним видом їх діяльності є комплектування та реалізація туристичного продукту - комплексу туристичних послуг, що задовольняють по треби туриста під час його подорожі.

За змістом та характером своєї основної діяльності туристичні підприємства є свого роду посередниками між споживачем (турис том) та виробником окремих туристичних послуг (засобами розмі щення туристів, транспортними організаціями, підприємствами харчування тощо).

Класифікацію підприємств туристичної індустрії можна здійс нити залежно від мети діяльності, форми власності, розміру, ступе ня домінування на ринку конкурентної стратегії тощо.

Діяльність туристичних підприємств розрізняється за специфікою

Рис. 4.1. Класифікація видів туристичних підприємстввиконуваних функцій, обсягами діяльності та задіяних ре сурсів, що обумовлює їх класифікацію та типізацію.

На практиці виділяють такі типи комерційних туристичних під приємств, які функціонують і розвиваються за власні фінансові кошти за рахунок отримання прибутку: туронератори, турагентства, туристичні бюро, екскурсійні бюро, інші підприємства сфери туризму. Ці підприємства функціонують у різних організаційно-правових формах, на різних сегментах ринку туристичних послуг (в’їзний туризм, виїзний туризм, організація екскурсій, рекламно-інформаційна робота тощо).

Туристичним оператором є туристичне підприємство, що займа ється організацією внутрішніх та міжнародних подорожей із різно манітним асортиментом послуг. Вони комбінують пакети послуг безпосередніх виробників у комплексний туристичний продукт, який реалізується за єдиною ціною. Туроператор є свого роду опто вим підприємством, продукти якого реалізуються через мережу роздрібних турагентств.

Сполучною ланкою між турогіератором і споживачем на ринку туристичних товарів і послуг виступає турагентство.

Туристичне агентство - роздрібне підприємство, що займається реалізацією турів, організованих туроператорами, та окремих ту ристичних послуг (транспортних, екскурсійних та інших). Основ ними функціями турагентств є надання туристичних послуг, інфор мування клієнта, надання консультацій щодо мети подорожі та організації подорожі.

На ринку туристичних послуг функціонують й інші комерційні підприємства, основною діяльністю яких є надання туристичних послуг.

Бюро екскурсій - це фірма, яка організовує і проводить екс курсії.

Бюро реалізації туристсько-екскурсійних послуг здійснює реалі зацію туристських та екскурсійних путівок.

Бюро подорожей та екскурсій організовує тури, транстури і екс курсії.

На туристичному ринку існує ряд туристичних організацій, які діють на некомерційній основі. До некомерційних (соціально спря мованих) слід віднести туристичні союзи, туристські клуби, ту ристські гуртки, клуби самодіяльного туризму, існування яких за безпечується державним чи бюджетним фінансуванням. Такі об’єд нання можуть існувати на кошти членських внесків, асигнувань із суспільних чи приватних фондів. Іноді такі об’єднання проводять

заходи, що мають цільову спрямованість і використовуються для здійснення певних туристичних проектів, причому не мають на ме ті отримання прибутку.

Туристський клуб - це установа, завдання якої полягає у пропа ганді туризму та екскурсій серед населення, організації масового самодіяльного туризму, підготовці туристів до категорійних ту ристських походів. Туристські клуби організовують учнівські, сту дентські відпочинково-спортивні заходи, агітаційні заходи.

Туристсько-краєзнавчий клуб - це добровільна організація, яка створюється з метою занять туризмом і краєзнавством у закладах освіти, за місцем проживання та об’єднує дрібні гуристсько-краєзнавчі гуртки і секції.

Туристська секція - це первинна добровільна організація люби телів туристичних походів і подорожей на підприємствах і в на вчальних установах. Секція займається організацією походів, туристичних з’їздів, змагань, вечорів відпочинку, конкурсів само діяльного туристичного спорядження тощо.

Туристсько-краєзнавчий гурток - це первинна добровільна ор ганізація, яка створюється з метою засвоєння дітьми і підлітками теорії та практики туризму і краєзнавства. Існують туристсько- краєзнавчі гуртки спортивного, краєзнавчого, пошуково-дослід- ницького типів.

Великими підприємствами вважаються ті, які обслуговують за рік понад 100 тис. туристів, середніми - 30-100 тис. за рік, а мали ми є такі, що обслуговують - не більш як ЗО тис. клієнтів.

За регіонами діяльності розрізняють міжнародні туристичні під приємства, які пропонують свої продукти в декількох країнах. Між регіональні туристичні підприємства охоплюють декілька регіонів, регіональні пропонують свої послуги в межах певної географічної території. Діяльність місцевих туристичних підприємств обмежу ється охопленням місцевою рекламою.

Усі турпідприємства можна поділити за ступенем їх домінуван ня на туристичному ринку. Це: підприємства-лідери, які характери зуються найкращим використанням конкурентних переваг і мають найбільшу ринкову частку; підприємства, що мають міцну конку рентну позицію, та підприємства, що мають слабку конкурентну по зицію, займають проміжне становище, а підприємства-аутсайдери мають найменшу частку на туристичному ринку, через те, що не ефективно використовують конкурентні переваги та через некваліфікований аналіз ринку і прийняття некомпетентних управлін ських рішень.

Підприємства можна класифікувати залежно від стратегії, якої вони дотримуються.

Підприємства-комутанти - це невеликі підприємства з універ сальним профілем діяльності, що прагнуть до задоволення неве ликих за обсягами, а іноді і короткочасних, потреб певних груп споживачів.

Підприємства-експлеренти - це підприємства з експеримен тальним профілем діяльності, стратегія яких пов’язана зі створен ням нових чи радикально змінених існуючих сегментів ринку. Головна їх перевага у впровадженні принципових нововведень.

Підприємства-віоленти - це підприємства з масовим профілем виробництва, що функціонують у сфері стандартного виробництва та реалізації туристичного продукту (як правило, туроператори). Головна їх конкурентна перевага у високій продуктивності праці та реалізації порівняно дешевих і достатнього рівня якості турпро- дуктів.

Підприємства-патієнти - це підприємства, що дотримуються стра тегії вузької спеціалізації. Такі підприємства надають дорогі та висо кої якості послуги для вузького кола споживачів і прагнуть до оволо діння максимальною часткою невеликого ринкового сегменту.

За ринкових відносин важливою умовою забезпечення виживан ня та ефективної діяльності туристичних підприємств є високий рівень їх конкурентоспроможності, а визначення сутності, типіза ція та класифікація туристичних підприємств за конкретними ознаками - необхідна передумова розроблення методичних підхо дів до визначення можливостей туристичних підприємств на ту ристичному ринку.