Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник,- К.: Атіка, 2006.- 264 с.

1.2. Економічні передумови розвитку туристичної індустрії

Система «туризм» виникла та існує в межах трьох взаємо пов’язаних суперсистем: суспільство, економіка, природне середо вище. На думку швейцарського дослідника К. Каспара, сама система «туризм» має дві внутрішні субсистеми:

- суб’єкт туризму, тобто споживач туристичних послуг - людина з усім різноманіттям її туристських потреб та мотивів поведінки;

- об’єкт туризму, що складається з трьох елементів: туристичні центри, туристичні підприємства та туристичні організації (дер жавні та суспільні організаційно-правові структури, що регулюють розвиток туризму).

Як видно з наведеного рисунка (див. рис. 1.2 на с. 10), швейцар ські дослідники розглядають туризм як самостійну соціально-еко номічну субсистему, що одночасно інтегрована в суперсистеми «су спільство» та «економіка». Життєдіяльність системи «туризм» не можлива без взаємодії з навколишнім природним середовищем.

Туризм на сучасному етапі існує в трьох іпостасях: як індустрія, як бізнес та як фізіологічна та психічна потреба людей. Але це - єдина система, що дозволяє туристичній індустрії робити великий внесок у національну економіку країни, її соціальний і культурний розвиток та чинити певний політичний вплив на міжнародні відно сини. Бажаний туристичний продукт - це кінцевий результат ком плексної туристичної індустрії, усі елементи якої мають взаємодіяти з метою оптимального задоволення потреб споживачів та, у кінце вому результаті, економічного росту країни і поліпшення добробу ту її громадян.

Матеріальна основа індустрії туризму являє собою важливий елемент інфраструктури міжнародних економічних відносин. Ра зом з транспортними та іншими системами комунікацій та зв’язку вона утворює необхідні умови для здійснення ділових та професійних

Рис. 1.2. Регулювання туризму. Структура системи туризму (згідно зі Швейцарською концепцією туризму)контактів, забезпечуючи розміщення, харчування, відпочинок, інформаційне та транспортне обслуговування. Як і будь-яка інша сфера діяльності, індустрія туризму має свої особливості, що стосу ються технологічних, міжгалузевих зв’язків, використання рекреа ційних ресурсів та туристичного продукту тощо.

Оскільки термін «індустрія туризму» у вітчизняній та закордон ній літературі використовується для позначення чисто туристич них підприємств (готельне та ресторанне господарство, туристичні