Організація обслуговування у малих готелях: Навч. посібник / Г.Б. Мунін, 3.1. Тимошенко, Ю.І. Палеха, М.Д. Стамболов; За заг. ред. академіка О.В. Шербенка. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - 181 с. - Бібліогр.:176 с.

2.1. Сутність управління готелем

Управління малим готелем — це самостійний вид професійно здійснюваної діяльності за ринкових умов. Вона спрямована на досягнення в ході господарської діяльності малих готелів певної наміченої мети шляхом раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів із застосуванням принципів, функцій та методів управління.

Управлінця малим готелем передбачає:

— орієнтацію готелю на попит і потреби ринку, на запити конкретних споживачів і організацію пропозиції тих видів послуг, які мають попит і можуть принести готелю намічений прибуток;

— підвищення ефективності надання послуг, зменшення їх собівартості;

— господарську самостійність, що забезпечує свободу прийняття рішень;

— постійне коригування цілей і програм залежно від ситуації на ринку;

— необхідність застосування сучасної інформаційної бази з комп’ютерною технікою для багатоваріантних розрахунків при прийнятті оптимальних і обґрунтованих рішень.

Метою управління малим готелем є постійне подолання ризику або ризикових ситуацій не тільки в сьогоденні, але і в майбутньому, для чого потрібна наявність певних грошових коштів і надання управляючому певної свободи та самостійності в господарській діяльності з метою швидкого реагування і адаптації до умов, що змінюються. Кінцевою метою управління є забезпечення прибутковості (дохідності) діяльності готелю шляхом раціональної організації процесів обслуговування, включаючи управління виробництвом готельних послуг, розвитком техніко-технологічної бази, ефективне використання кадрового потенціалу при одночасному підвищенні кваліфікації, творчої активності та культури кожного працівника.

Управління покликане створювати умови для успішного функціонування малого готелю, виходячи з того, що прибуток є не причиною існування підприємства, а результатом його діяльності, який у кінцевому результаті визначається ринком. Прибуток створює певні гарантії подальшого функціонування готелю, оскільки тільки прибуток і його накопичення у вигляді різних резервних фондів дозволяє обмежити та подолати ризики, пов’язані з реалізацією послуг на ринку. Ситуація на ринку, як відомо, постійно змінюється, відбуваються зміни конкурентного середовища, зміни в умовах і формах фінансування, в стані господарської кон’юнктури в туризмі або в країні в цілому, в умовах реалізації послуг малих готелів на ринку.

В зв’язку з цим у завдання управління малим готелем входить:

— прийняття на роботу і підготовка висококваліфікованого обслуговуючого персоналу;

v — стимулювання роботи працівників шляхом поліпшення умов праці та встановлення вищої заробітної плати;

— забезпечення автоматизації діяльності малих готелів;

— постійний контроль за ефективністю діяльності підрозділів, координації їх роботи;

— освоєння нових ринків;

— визначення конкретних цілей розвитку малих готелів;

— виявлення пріоритетності цілей, їх черговості та послідовності рішень;

— розробка стратегії розвитку малих готелів і системи заходів щодо її реалізації;

— пошук джерел ресурсів, необхідних для забезпечення реалізації стратегії розвитку;

— контроль за виконанням поставлених завдань.

Існує кілька підходів до організації управління малими готелями. [52]

Процесний підхід передбачає управління як безперервну серію взаємозв’язаних управлінських функцій.

При системному підході готель розглядається як сукупність взаємозалежних елементів, таких як люди, структура організації, завдання і технології, які орієнтовані на досягнення різних цілей в умовах змінного зовнішнього середовища.

Ситуаційний підхід базується на тому, що застосування різних методів управління малими готелями визначається ситуацією. Оскільки на готель впливає безліч внутрішніх і зовнішніх чинників, то не може бути єдиного найбільш ефективного способу управління.