3.І. Тимошенко, Г.Б. Мунін, В.П. Дишлевий Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу

6.2. Види та форми франчайзингу

Важливим складовим елементом успіху є чітке й повне знання підприємцем суті франчайзингу, його різновиду, структури, переваг і можливих характеристик при його використанні. Франчайзинг може бути визначений як спосіб доставки продукції або послуг споживачеві, спосіб розвитку бізнесу та завоювання ринку на основі кооперації матеріальних і фінансових засобів і зусиль різних підприємств. Франчайзинг може розглядатися і як договір, за якого виробник або одноосібний розповсюджувач продукту або послуги, захищених торговою маркою, дає ексюпозивні права на поширення на даній території своєї продукції або послуг незалежним підприємцям (роздрібним торговцям) в обмін на одержання від них пла

тежів за умови дотримання технологій виробничих і обслуговуючих операцій. Франчайзер, зазвичай, має багаторічний досвід у виробництві даного продукту, він розвинув систему, привласнив їй своє ім'я або товарний знак і володіє знаннями про те, що може привести до успіху, а що ні.

Виділяють три основних види франчайзингу — товарний франчайзинг, виробничий і діловий.

Товарний франчайзинг іноді називають «франчайзинг продукту (торгового імені)». Це франчайзинг у сфері торгівлі на продаж готового товару. У товарному франчайзингу франчайзером, зазвичай, є виробник, який продає готовий продукт або напівфабрикат дилеру — франчайзі. Останній здійснює передпродажне й післяпродажне обслуговування покупців продукції франчайзера і відмовляється від продажу товарів конкурентів. Це правило є істотним змістом взаємин партнерів — франчайзера та франчайзі — дилера.

Цей вид діяльності має на меті придбання в провідної компанії права на продаж товарів з її торговою маркою. У цьому разі франчайзі купує у франчайзера товари й після цього перепродає їх від імені франчайзера. В окремих випадках провідна компанія має відношення й до оплати гарантійних послуг, і до відшкодування витрат на сумісну рекламу. Як правило, для товарного франчайзингу характерна вузька спеціалізація франчайзі на реалізації одного виду товарів і послуг.

Виробничий франчайзинг — це франчайзинг на виробництво товарів. У цьому випадку фірма, що володіє технологією виготовлення якогось продукту, продає місцевим або регіональним заводам сировину для виготовлення (наприклад, завод по розливу безалкогольних напоїв). Дрібна фірма тут не просто виступає під торговою маркою франчайзера і реалізує його продукцію та послуги, а й входить у повний цикл господарської діяльності великої корпорації, виконуючи рівні з нею вимоги технологічного процесу, якості, навчання персоналу, виконання плану продажів, оперативної звітності. Ця форма передбачає тісний контакт франчайзера та франчайзі, детальну регламентацію діяльності та високий ступінь відповідальності малого підприємства. Цей вид франчайзингу найширше виявляється у виробництві безалкогольних напоїв. Кожен з місцевих або регіональних розливних і пакувальних заводів є франчайзі від основної компанії.

Діловий франчайзинг називають ще «франчайзинг бізнесформату». При цьому способі франчайзер продає ліцензію приватним особам або іншим компаніям на право відкриття магазинів, кіосків або цілих груп магазинів для продажу покупцям набору продуктів і послуг під ім'ям франчайзера. Таким чином, це франчайзинг на вид діяльності, тобто включення малого підприємства в повний виробничий цикл крупної корпорації. Чи не найпопулярніший вид франчайзингу, при якому провідна фірма продає ліцензію приватним фірмам або компаніям на право відкриття власної фірми з продажу продуктів і послуг під ім'ям франчайзера (напри

клад, прокат і побутове обслуговування, ділові та професійні послуги бізнесу та населенню, магазини або мережі бістро, готелі)? З боку крупної корпорації висуваються однакові з нею вимоги до технологічного процесу, якості, а також забезпечується навчання персоналу, вибір майданчика будівництва підприємства, інші послуги (методи забезпечення продажів, ведення оперативної звітності та ін.). При діловому франчайзингу необхідно, щоб франчайзі сплачував постійні внески, а також робив внески до рекламного фонду, що знаходиться у підпорядкуванні франчайзера. Франчайзер може здати в оренду франчайзі основні фонди, запропонувати йому фінансування; він має право також виступати і як постачальник для своїх франчайзі. Однією з перших ластівок ділового франчайзингу було відкриття першого ресторану швидкого обслуговування світової франчайзингової системи Макдональдс. Зараз тут можна спостерігати дуже активний розвиток франчайзі, відкриття нових бістро та ін.

Діловий франчайзинг є найпопулярнішим способом франчайзингу. При цьому способі франчайзер продає ліцензію приватним особам або іншим компаніям на право відкриття магазинів, кіосків або цілих груп магазинів для продажу покупцям набору продуктів і послуг під ім'ям франчайзера. Останнім часом класична модель франчайзингу змінилася в напрямі забезпечення франчайзера додатковими можливостями швидкого розвитку з найменшими витратами.

Залежно від розмірів первинного капіталу франшизи бізнесформат розділяють на наступні основні підгрупи:

- франшиза — робоче місце — робоча франшиза (Job franchise), де франчайзер створює добре підготовлене робоче місце для підприємця; основні інвестиції — купівля прилавкафургона;

- франшиза — підприємство — комерційна франшиза (Business franchise), що вимагає крупніших інвестицій у виробниче устаткування, наявності робочих приміщень, додаткового персоналу;

- інвестиційна франшиза (Investment franchise), основна мета якої — повернення первинної суми інвестицій.

Корпоративний франчайзинг — сучасна форма організації франшизного бізнесу, при якій франшизеодержувач оперує не окремим підприємством, а мережею франшизних підприємств з використанням найманих менеджерів.

Конверсійний франчайзинг — спосіб розширення франшизної мережі, при якому те підприємство, що діє самостійно, приєднується до системи франшизних підприємств, які працюють під контролем одного франшизе одержувача.

Для повного розуміння принципів франчайзингу необхідно провести порівняльний аналіз тих його видів, які наданий момент найбільш поширені.

Класична модель франчайзингу змінилася в напрямі забезпечення франчайзера додатковими можливостями швидкого розвитку з найменшими витратами.